Now showing items 21-36 of 36

  • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst 

   Barstad, Anders; Havnen, Eli; Skarðhamar, Torbjørn; Sørlie, Kjetil (Rapporter;2006/15, Research report, 2006)
   Handlingsprogram Oslo indre øst, som startet opp høsten 1997 og avsluttes i 2006, er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. ...
  • Livet - drøm eller virkelighet : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-05)
   "Mindfulness" er en bevissthetstilstand som innebærer at virkeligheten kan oppleves på en mer direkte og "ufiltrert" måte enn vanlig, uten skylappene som vanemessige kategoriseringer, vurderinger og fortolkninger fører med ...
  • Livskvalitet blant innvandrere. En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 

   Barstad, Anders (Rapporter;2018/31, Research report, 2018-09-17)
   Hovedformålet med denne analysen er å studere variasjoner i subjektiv livskvalitet blant innvandrere til Norge fra i alt 12 land, basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Innvandrere ...
  • Mening, moral og vakre handlinger : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-10)
   Etter hvert foreligger en del forskning som setter spørsmålstegn ved antakelsen om at et "strengt" moralsk liv nødvendigvis er forbundet med forsakelse og offer. Noen undersøkelser tyder på at moraliteten skaper mere, ...
  • Metoder for sosial rapportering 

   Barstad, Anders; Vrålstad, Signe (Rapporter;2019/32, Research report, 2019-10-29)
   Sosial rapportering kan defineres som et system for innsamling, presentasjon og analyse av data om befolkningens velferd. Rapporteringen skal gjøre det mulig å følge den sosiale utviklingen i samfunnet, på samme måte som ...
  • Når latteren måles i tall : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2008-06)
  • Opphopning av dårlige levekår : En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013 

   Barstad, Anders (Rapporter;2016/32, Research report, 2016-11-24)
   En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.
  • Rikere, og hva så? : sosiale indikatorer 1980-2004 

   Barstad, Anders; Ellingsen, Dag; Hellevik, Ottar (Journal article, 2004-09)
   Vi er blitt rikere, mer velutdannede, mer likestilte, mer urbaniserte og bor bedre og eier mer. Sysselsettingen er høy og levealderen likeså. Hvordan har det påvirket kvaliteten på våre liv og våre sosiale relasjoner? Det ...
  • Ritualer og energi : utenom allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-02)
   Hva er likheten med å håndhilse på en ukjent person og å delta i en begravelse? Begge deler er et ritual. Gjennom uformelle og formelle ritualer som disse sparer vi psykisk energi, fordi vi vet nøyaktig hva som er forventet ...
  • Sosial og politisk deltaking 

   Barstad, Anders (Journal article, 2004-09)
   Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av det økende antallet samlivsoppløsninger. Flere oppgir at de har fortrolige venner. Organisasjonsdeltakingen ...
  • Trær og det gode liv : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-09)
  • Utsyn over helsetjenesten: Endringer i ressursbruk og aktivitet 

   Barstad, Anders; Andersen, Arne S. (Rapporter;1990/5, Research report, 1990-04-18)
  • Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst 

   Barstad, Anders; Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2006-05)
   Handlingsprogram Oslo indre øst, som startet opp høsten 1997, er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre daværende bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket ...
  • Velferd i endring : sosiale indikatorer 2010 

   Barstad, Anders; Sandnes, Toril (Journal article, 2010-12)
   Finanskrisen har antakelig bidratt til både økt arbeidsledighet og flere sosialhjelpstilfeller i løpet av det siste året. Men hovedbildet er at de endringer som har skjedd innenfor velferden det siste tiåret, har vært ...
  • "Verdens beste" også til å redusere global fattigdom? : Norge og den globale fattigdommen 

   Barstad, Anders (Journal article, 2006)
   Et samfunns kvaliteter kan måles på forskjellige måter. Norge er etter sigende "verdens beste land" å bo i. I denne artikkelen anlegges et globalt perspektiv på samfunnskvaliteten. Hvilke bidrag gir Norge til å løse de ...
  • Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 

   Barstad, Anders (Rapporter;2020/29, Research report, 2020-08-24)
   Denne rapporten tar for seg forholdet mellom to svært sentrale levekårskomponenter: Økonomi og helse. Datagrunnlaget for analysen er Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Innledningsvis ...