• Hvor mange blir vi i 2100? 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Om hundre år vil det sannsynligvis bo mellom 3,5 og 10,5 millioner personer i Norge. Det alternativet som ser mest realistisk ut, antyder et folketall rundt 6,5 millioner. Fødselstall, levealder og innvandring er alle store ...
  • Hvor stor blir innvandrerbefolkningen framover? 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2006)
   I desember 2005 offentliggjorde SSB for første gang en framskriving av innvandrerbefolkningen i Norge som et ledd i den ordinære befolkningsframskrivingen. Resultatene viser at innvandrerbefolkningen vil vokse fra 365 000 ...
  • Innenlandske flyttinger 

   Brunborg, Helge; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den framtidige regionale befolkningsutviklingen vil i stor grad bli bestemt av mønsteret for innenlands flytting. Både mobiliteten og omfordelingen av befolkningen mellom distriktene og sentrale strøk varierer over tid, ...
  • Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet 

   Mønnesland, Jan; Brunborg, Helge; Selmer, Randi (Rapporter;1982/2, Research report, 1982-01-08)
   I denne publikasjonen presenteres rater for inngåelse og oppløsning av ekteskap etter kjønn, alder og varighet av ekteskapelig status. Datamaterialet er hentet fra det sentrale personregisteret. Kvaliteten av datagrunnlaget ...
  • Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 

   Brunborg, Helge; Mamelund, Svenn-Erik (Rapporter;1994/27, Research report, 1994)
  • Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1845-1985 

   Brunborg, Helge (Rapporter;1988/4, Research report, 1988)
  • Levealdersutvikling og delingstall 

   Brunborg, Helge; Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2008)
   Det har vært en betydelig økning i tallet på pensjonister siden folketrygden ble innført i 1967. Veksten fortsetter og vil bli særlig sterk de nærmeste tiårene fordi levealderen fortsatt forventes å øke, samtidig som store ...
  • LOGG 2007 : en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn : livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) 

   Brunborg, Helge; Slagsvold, Britt; Lappegård, Trude (Journal article, 2009)
   Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en av de største og mest kompliserte intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge. En viktig bakgrunn for studien er demografiske endringer som lavere barnetall og ...
  • Norge på topp for første gang : FNs levekårsindeks 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2002)
   I 2001-utgaven av Human Development Report kom Norge for første gang på topp på den internasjonale levekårsindeksen Human Development Index (HDI). Denne indeksen er basert på forventet levealder, hvor mange som kan lese, ...
  • Norsk dødelighet blant de ti laveste i verden : forventet levealder 

   Brunborg, Helge; Foss, Aslaug Hurlen (Journal article, 2002)
   Levealderen i 2000 var den høyeste noen gang i Norge, 81,4 år for kvinner og 76,0 år for menn - begge blant de ti høyeste i verden. Norges posisjon når det gjelder dødelighet er imidlertid ikke fullt så god som den har ...
  • Nye befolkningsframskrivinger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger; Pettersen, Silje Vatne (Journal article, 2008)
   Statistisk sentralbyrå la nylig fram nye befolkningsframskrivinger både for landet som helhet og for alle kommuner. I tillegg er det laget en egen framskriving av innvandrerbefolkningen. De nye beregningene viser at Norge ...
  • Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter = Divorce in Norway 1886-1995 by calender year and marriage cohort 

   Mamelund, Svenn-Erik; Brunborg, Helge; Noack, Turid (Rapporter;1997/19, Research report, 1997)
   Denne rapporten presenterer data om skilsmisser i Norge for kalenderår og ekteskapskohorter i perioden 1886-1995. Dette er første gang Statistisk sentralbyrå publiserer fullstendige data for skilsmisseutviklingen til ...
  • Status Analysis on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 

   Nielsen, Vibeke Oestreich; Brunborg, Helge; Aalandslid, Vebjørn; Roll-Hansen, Dag; Hendriks, Coen (Notater / Documents;2014/41, Working paper, 2014-11)
   The Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) agenda has a wide scope. It covers the registration of vital events, like births, marriages and deaths, and the use of this to produce statistics. The registration often ...
  • Størst vekst rundt Oslofjorden : regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Statistisk sentralbyrås nye framskrivinger viser at de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre tusen ...
  • Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem 

   Brunborg, Helge; Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Rapporter;2008/23, Research report, 2008)
   Gjennom sitt vedtak om pensjonsreformen i mai 2005 ga Stortinget sin tilslutning til en ordning med levealdersjustering. Dette elementet i pensjonsreformen er helt sentralt for å begrense den veksten i folketrygdens ...