Now showing items 21-40 of 51

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester : Analyser av regional ressursbruk og sammenhengen mellom formell og uformell omsorg 

   Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Leknes, Stefan; Rønning, Marte (Rapporter;2022/32, Report, 2022-08-25)
   Den norske befolkningen blir stadig eldre. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil antallet personer som er 70 år eller eldre forventes å nesten dobles fra 2022 til 2060 (Thomas og Tømmerås, 2022). Antallet som er 80 år eller ...
  • Kontantstøtten - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Rapporter;2001/5, Report, 2001)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Norges forskningsråd og har som hovedsiktemål å vurdere virkninger av kontantstøtten på arbeidstilbud og inntektsfordeling. Siden det er vanlig å anta visse tregheter i tilpasningene ...
  • Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid 

   Henningsen, Morten S.; Kornstad, Tom (Rapporter;2010/4, Report, 2010)
   Barnevernet er opprettet med det overordnede formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rette tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge ...
  • Labor force participation and the discouraged worker effect 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;642, Working paper, 2010)
   This paper analyzes labor force participation with particular reference to the discouraged worker effect. Discouraged workers are those who do not search for work because they view their chances of finding a suitable job ...
  • LOTTE-Arbeid - en mikrosimuleringsmodell for arbeidstilbudseffekter 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Jia, Zhiyang; Thoresen, Thor Olav (Rapporter;2008/11, Report, 2008)
   Å lage modellverktøy til å studere effekter av endringer i skattesystemet har en lang historie i Statistisk sentralbyrå. Skatteberegningsmodellen LOTTE er en viktig del av modellapparatet som Forskningsavdelingen i ...
  • LOTTE-arbeid : mikrobasert modell for beregning av arbeidstilbudseffekter av skatteendringer 

   Dagsvik, John K.; Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2007)
   LOTTE-Arbeid er en ny modell innenfor den såkalte LOTTE-familien av mikrosimuleringsmodeller, utviklet for å simulere virkninger på husholdningers arbeidstilbud av endringer i skattesystemet. Hovedformålet er å gi anslag ...
  • Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring innenfor bygge-, verfts- og renholdssektoren 

   Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom; Rybalka, Marina (Notater / Documents;2015/02, Working paper, 2016-01)
   Basert på mikrodata undersøker vi hvordan allmenngjøring har påvirket lønnsutviklingen og faktorbruken innenfor tre næringsområder, dvs. byggesektoren, verftssektoren og renholdssektoren. Dette gjøres ved hjelp av to ...
  • Lønnsutvikling og lønnsforskjeller blant «unge voksne» utdannet i 2007 

   Grini, Knut Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Kornstad, Tom (Rapporter;2020/19, Report, 2020-05-07)
   I denne rapporten tar vi utgangspunkt i personer som fullførte sin utdanning i 2007, og som ikke har noen videreutdanning av betydning de neste ti årene. For å fange opp «unge voksne» personer har vi også forutsatt at ...
  • Macroeconomic shocks and the probability of being employed 

   Kornstad, Tom; Nymoen, Ragnar; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;675, Working paper, 2012)
   Macroeconomic theories take polar views on the importance of choice versus chance. At the micro level, it seems realistic to assume that both dimensions play a role for individual employment outcomes, although it might ...
  • Macroeconomic shocks and the probability of being employed 

   Kornstad, Tom; Nymoen, Ragnar; Skjerpen, Terje (Discussion papers;675, Working paper, 1-01)
   Macroeconomic theories take polar views on the importance of choice versus chance. At the micro level, it seems realistic to assume that both dimensions play a role for individual employment outcomes, although it might be ...
  • Means-testing the child benefit 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 262, Working paper, 1999)
   Improving the distributional impact of transfers may be costly if it reduces labour supply. In this paper we show how effects of changes in the design of the child benefit programme can be examined by deriving information ...
  • Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Familiepolitikken har stått sentralt i den politiske debatten det siste tiåret. Samlet sett har overføringene til barnefamiliene økt med 30-40 prosent i perioden, og blant annet er to store satsinger vedtatt. Vi tenker ...
  • Regional mobilitet og yrkesaktivitet blant helsefagarbeidere og sykepleiere. Personer utdannet i 2009 

   Kornstad, Tom; Jia, Zhiyang; Hjemås, Geir; Beyrer, Svetlana (Rapporter;2021/4, Report, 2021-01-21)
   Denne rapporten studerer hvorvidt det er regionale forskjeller i flyttemønster og yrkesaktivitet blant de to største yrkesgruppene av helsepersonell i helse- og omsorgssektoren, sykepleiere og helsefagarbeidere. I følge ...
  • Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidere 

   Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir (Rapporter;2021/19, Report, 2021-06-01)
  • Search behavior, aggregate rationality and the discouraged worker effect 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion papers;906, Working paper, 2019-04)
   Discouraged workers are those who have given up search due to (perceived) low chances of obtaining work. In this paper we first develop a model for the probability of being in the labor force as a function of the probability ...
  • Start og opprettholdelse av innvandreres selvstendige næringsvirksomhet 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom (Rapporter;2023/25, Report, 2023-07)
   Denne rapporten analyserer tilbøyeligheten blant innvandrere og andre med innvandrerbakgrunn til å starte selvstendig næringsvirksomhet sammenliknet med befolkningen for øvrig, og i hvilken grad de opprettholder sine ...
  • Theoretical and practical arguments for modeling labor supply as a choice among latent jobs 

   Dagsvik, John K.; Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Discussion papers;692, Working paper, 2012-06)
   Models of labor supply derived from stochastic utility representations and discretized sets of feasible hours of work have gained popularity because they are more practical than standard approaches based on marginal calculus. ...
  • Tilbudsvirkninger ved skattereformer: virkninger av utvalgte skattereformer simulert ved modellen LOTTE-arbeid 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Jia, Zhiyang; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Skatteberegningsmodellen LOTTE er en viktig komponent i modellapparatet som Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå har tilrettelagt for dem som arbeider med å utforme politikk. Modellen brukes til å beregne effekter ...
  • Transitions to disability and rehabilitation 

   Andreassen, Leif; Kornstad, Tom (Discussion Papers;641, Working paper, 2010)
   The discrete choice model of McFadden (1973) is used to quantify the desire for going into rehabilitation or disability among fully employed married women in Norway. Predictions using the model indicate that as much as 60 ...
  • Typehusholdsmodellen ODIN 

   Kornstad, Tom; Koren, Charlotte (Rapporter;1992/29, Report, 1992-12-15)