Now showing items 216-235 of 3768

  • Barnefamiliers inntektsutvikling 1990-2000 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon; Hagesæther, Nina; Steinkellner, Alice (Rapporter;2003/8, Research report, 2003-04-30)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av barnefamilienes økonomi med fokus på inntektsutviklingen til barnefamiliene fra 1990 og frem til 2000, sammenlignet med andre grupper. Både utviklingen i inntektsnivå og inntektens ...
  • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999: Kommentert tabellrapport 

   Reppen, Heidi Kristin; Rønning, Elisabeth (Rapporter;1999/27, Research report, 1999-10)
  • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002 

   Pettersen, Silje Vatne (Rapporter;2003/9, Research report, 2003-05-09)
   I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en undersøkelse om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002. Formålet med rapporten er å gi en beskrivelse ...
  • Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...
  • Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet 

   Håkonsen, Lars (Journal article, 2003)
   Artikkelen diskuterer hva som kan være samfunnsøkonomisk riktige nivåer på barnehagesubsidier. Det optimale subsidienivået, målt ved samfunnsøkonomisk effektivitet, ser ut til å ligge omtrent på samme nivå som i dag, ...
  • Barnetall blant norske kvinner: En paritetsanalyse på grunnlag av registerdata 

   Brunborg, Helge; Kravdal, Øystein (Rapporter;1986/27, Research report, 1986-11-20)
  • Barnetall i ekteskap 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1988/21, Research report, 1988-09-13)
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport 

   Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/19, Working paper, 2017-05-05)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har i 2016 gjennomført barnetilsynsundersøkelsen for femte gang. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av tilsynsordninger ...
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016. En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge 

   Moafi, Hossein (Rapporter;2017/35, Research report, 2017-12-01)
   En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage. 94 prosent ...
  • Barnevernsklienter og sosial bakgrunn 

   Flaatten, Even (Rapporter;1983/14, Research report, 1983-09-16)
   Denne publikasjonen inneholder resultatene fra en undersøkelse om enkelte sider ved de sosiale bakgrunnsforhold til de barn som ble registrert som nye barnevernsklienter i 1978. Undersøkelsen bygger på materiale som ...
  • Barns helse: Helseundersøkelsene 

   Grøtvedt, Liv; Belsby, Liv (Rapporter;1995/11, Research report, 1995)
  • Barns levekår før og nå 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2001)
   Hvordan har barn det i dag? Mye har skjedd siden min generasjons barndom på 1970-tallet til barndommen i dag. Blant annet har barns familier forandret seg mye. Færre barn har gifte foreldre, og flere barn opplever samlivsbrudd. ...
  • Barriers to progress in REDD preparations. Can high quality satellite data save time and costs? 

   Grimsrud, Kristine; Halvorsen, Bente (Rapporter;2018/28, Research report, 2018-08-30)
   This report discusses economic barriers to participation and progress in REDD Readiness preparation among non-Annex 1 forest countries. The report provides an economic-theoretical framework for discussing cost-effective ...
  • Base independence in the analysis of tax policy effects: with an application to Norway 1992–2004 

   Lambert, Peter J.; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 434, Working paper, 2005)
   Abstract: The analysis contrasts results of two recently expounded micro-level data approaches to derive robust intertemporal characterizations of redistributional effects of income tax schedules; the fixedincome procedure ...
  • Becoming “We” instead of “I”. Identity management and incentives in the workplace 

   Donze, Jocelyn; Gunnes, Trude (Discussion papers;760, Working paper, 2013-10)
   This article studies how a firm fosters formal and informal interaction among its employees to create a collective identity and positively influence their effort. We develop an agency model, in which employees have both a ...
  • Bedret folkehelse siste 30 år : helse 

   Borgan, Jens-Kristian; Hjemås, Geir (Journal article, 2010)
   Mye tyder på at vi i dag har bedre helse enn for 30 år siden. I levekårsundersøkelsene om helse svarer fire av fem at de har meget god eller god helse. Vi lever i gjennomsnitt fem år lenger i dag enn i 1980. Dødelighet av ...
  • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd 

   Telle, Kjetil; Pham, Hong (Journal article, 2009)
   Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned, begår mer kriminalitet enn tilsvarende menn som ikke opplever nedskjæringer.
  • Befolkning 

   Forgaard, Tanja Seland (Journal article, 2004)
   Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge – vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen gang. Fruktbarheten er ...
  • Befolkningen blir eldre 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2004)
   Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde. Aldringen unngås ikke ...
  • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus 

   Steinkellner, Alice (Rapporter;2015/11, Research report, 2015-03)
   Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet. Før undersøkelsene hadde nesten en av to innvandrere ukjent utdanning ...