• Alfsen og Randers - misvisende kritikk 

   Bye, Torstein; Greaker, Mads (Others, 2007)
   Debatt om Lavutslippsutvalgets rapport NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge.
  • Bom på målene 

   Bruvoll, Annegrete; Hasane, Sana (Others, 2010)
   Vårt hovedpoeng er at det er en manglende bevissthet rundt hvilke problemer en faktisk er ute etter å løse i avfallspolitikken. Disse må løftes fram og avklares før politikken settes ut i livet. I stedet løper man ...
  • Dans rundt gullkalven – det samme som «rent seeking»? 

   Mork, Knut Anton (Others, 2001)
   "Vi må vel innse at verdiskaping i en markedsøkonomi er motivert like mye ut fra materialistiske profittmotiv som «rent seeking» er det. At førstnevnte tjener fellesskapet bedre og på den måten kan stå fram som moralsk ...
  • Er Statkraft en gjøkunge? 

   Johnsen, Tor Arnt (Others, 2001)
   Kommentar til markedsbasert kraftomsetning og oppkjøp av norsk kraftproduksjon.
  • Hemmer oljepengene effektivisering av offentlig sektor? 

   Bye, Brita (Others, 2001)
   Dette innlegget skisserer noen dilemmaer en står overfor når det gjelder offentlig ressursbruk generelt og bruk av oljeinntektene spesielt, men gir på ingen måte noen fullgod beskrivelse av alle alternativer. Det er ...
  • Kunstig skille mellom god og dårlig deflasjon? 

   Larsen, Erling Røed; Wangen, Knut Reidar (Others, 2004)
   Prisveksten i Norge har i perioder det siste året vært under null. Dette skyldes blant annet billigere import fra Kina og økt konkurranse i flynæringen, det vil si innenfor det man vanligvis klassifiserer som tilbudssideforhold. ...
  • Makroøkonomisk forskning i Norge 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Others, 2001)
   Debatt om makroøkonomisk forskning.
  • Markedsmakt og flaskehalser i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Others, 2002)
   Debatt om markedsmakt i kraftmarkedet.
  • Modellvalget er viktig for pengepolitikken : svar til Holmsen, Nicolaisen og Røisland 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Others, 2008)
   I 2002 hevdet Norges Bank at frontfagsmodellen ikke lenger reflekterer den norske lønnsdannelsen. I vår aktuelle kommentar i nummer 7, 2007 av Økonomisk forum fant vi derimot at frontfagsmodellen i hovedsak fortsatt er ...
  • Patenter, medisiner og økonomi 

   Larsen, Erling Røed (Others, 2001)
   Den farmasøytiske industrien ønsker å beskytte patenterte medisiner og prise dem slik at utviklingskostnadene dekkes og vel så det. Myndigheter og publikum ønsker at Afrika skal få livsnødvendige medisiner billig eller ...
  • Sluttreplikk [Modellvalget er viktig for pengepolitikken] 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Others, 2008)
   Debatt om modellvalget for pengepolitikken.
  • Smidig tilpasning av faglige utredninger til etterspørselen? 

   Schjelderup, Guttorm; Andvord, Gudrun Bugge; Holmøy, Erling; Håkonsen, Lars; Semmingsen, Lone (Others, 2006)
   Lederen i Økonomisk forum nr. 2 d.å. omtaler Rederiskatteutvalgets utredning. Lederen fremstår som en litt merkelig blanding av gjengivelse av utvalgsflertallets vurderinger og kritikk av disses innhold og form.
  • Som fanden leser bibelen : når SSB-økonomer leser Lavutslippsutvalgets rapport 

   Alfsen, Knut H.; Randers, Jørgen (Others, 2007)
   Debatt om Lavutslippsutvalgets rapport NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge.
  • Tendensiøst om makroøkonomisk forskning : Kommentar til leder i Økonomisk Forum nr. 1-2000. 

   Nymoen, Ragnar (Others, 2001)
   Makroøkonomiske modeller oppsummerer kunnskap om viktige sammenhenger i samfunnsøkonomien. Likevel ligger det i sakens natur at de alltid vil være belemret med feil og mangler. Det kan dessuten tenkes at modellenes ...
  • Økonomidebatt, frihet og ansvar 

   Aslaksen, Iulie; Koren, Charlotte (Others, 2006)
   Lederartikkelen i Økonomisk forum nr. 5 oppfordrer til å starte et nytt internettforum for debatt mellom samfunnsøkonomer. Lederskribenten påpeker mangelen på fagdebatt blant økonomer og stiller spørsmålet: «Er det rett ...
  • Økt bruk av oljepenger krever lønnsvekst om lag som i år! 

   Bjørnstad, Roger (Others, 2002)
   Norges Bank har ved flere anledninger gjort det klart at lønnsveksten på sikt må være 4,5 prosent dersom inflasjonsmålet skal nås. Da har de blant annet ikke tatt hensyn til den økte bruken av oljepenger. I denne artikkelen ...