• Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2010)
   Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for ...
  • Flere utenfor arbeidslivet : sosial trygghet 

   Lien, Sandra; Gaasø, Kirsti (Journal article, 2005-09)
   Tross nedgang i antall mottakere av sykepenger og rehabiliteringspenger i 2004, er det stadig flere personer i yrkesaktiv alder som midlertidig eller varig er borte fra arbeidslivet grunnet helsesvikt. Økningen skyldes ...
  • Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn 

   Sandnes, Toril (Rapporter;2007/37, Research report, 2007)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Statistisk sentralbyrå, for tredje året på rad, bidratt med et likestillingsvedlegg til St.prp.nr.1. Denne rapporten er identisk med dette likestillingsvedlegget. ...
  • How financial incentives induce disability insurance recipients to return to work 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 685, Working paper, 2012)
   Disability Insurance (DI) programs have long been criticized by economists for apparent work disincentives. Some countries have recently modified their programs such that DI recipients are allowed to keep some of their ...
  • Lavinntektsgrupper på arbeidsmarkedet 

   Andersen, Arne Støttrup; Sivertstøl, Øyvind (Rapporter;2009/19, Research report, 2009)
   Arbeid blir gjerne ansett for det viktigste tiltaket mot fattigdom i samfunnet. I en del andre land forekommer en betydelig gruppe av ”working poor” (Shipler 2004). I det norske samfunnet med et godt regulert arbeidsmarked ...
  • Livet etter soning - hindrer arbeid tilbakefall? : etter avsonet dom - arbeid og risiko for ny fengsling 

   Skarðhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil (Journal article, 2009)
   Innsatte som hadde jobb da de ble løslatt fra fengselet, havnet sjeldnere bak murene igjen enn de uten jobb. En fjerdedel av dem som slapp ut fra fengsel i 2003 var sysselsatt ved løslatelsen. Blant dem som ikke var det, ...
  • Noen trenger sosialhjelp i tillegg : mottakere av foreløpig uførestønad 

   Lien, Sandra; Sivertstøl, Øyvind (Journal article, 2004-05)
   Foreløpig uførestønad er en behovsprøvd ytelse som nyttes av én av fem nye uførepensjonister. Nesten én av ti som mottar denne stønaden får også sosialhjelp, noe som innebærer at de blir behovsprøvd samtidig av trygdeetaten ...
  • Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2011)
   De siste års konkretisering av elementer i pensjonsreformen har ført til at effektene av reformen på utgiftene til alderspensjon og arbeidsstyrken har blitt noe redusert. Dette skyldes det avtalte opplegget for videreføring ...
  • Sosial arv - utdanning, yrke og materielle kår 

   Sæther, Jan-Petter (Rapporter;2009/16, Research report, 2009)
   I denne rapporten er ulike forhold når det gjelder mulig overføring av holdninger og atferd – såkalt sosial arv – forsøkt belyst. Utgangspunktet for analysene er en levekårsundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå ...
  • Sosial trygghet 

   Lien, Sandra; Gaasø, Kirsti (Journal article, 2004)
   Stadig flere personer i yrkesaktiv alder er midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet på grunn av helsesvikt. Økningen i antall uførepensjonister har medført at vi i 2003 nådde hele 300 000, samtidig som det i de ...
  • Sykefraværet i Norge de siste tiårene. Det handler om kvinnene 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Vi hører stadig at sykefraværet i Norge øker. I et lengre tidsperspektiv virker dette som en unyansert påstand; vi ser i data at i løpet av de siste 30 årene er det bare kvinnenes sykefravær som har økt. Sykefraværet ...
  • Tidsbruk blant uførepensjonister med barn 

   Otnes, Berit (Journal article, 2002-10)
   Få uførepensjonister er i inntektsgivende arbeid, og de som er det har kortere arbeidsdager enn andre. Uførepensjonister med barn har dermed mer tid til overs for andre aktiviteter. Sammenliknet med andre foreldre bruker ...
  • Varighet på pensjonen og tilgang til ordningen sist på 1990-tallet : uførepensjon 

   Dahl, Grete (Journal article, 2002-09)
   Uførepensjonsordningen har vært mye omdiskutert i senere tid, og det er spesielt uttrykt bekymring over den sterke økningen i tallet på uførepensjonister. Denne artikkelen gir noen eksempler på hvordan SSBs forløpsdatabase ...