• Arbeidstiden - mønstre og utviklingstrekk 

   Bø, Tor Petter; Kitterød, Ragni Hege; Køber, Tonje; Nerland, Sølve Mikal; Skoglund, Tor (Rapporter;2008/12, Research report, 2008)
   Det har vært en sterk nedgang i gjennomsnittlig arbeidstid etter den annen verdenskrig som følge av flere arbeidstidsreformer og at deltidsarbeid er blitt mer vanlig. Samtidig har det foregått en betydelig omfordeling ...
  • Dokumentasjon av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) etter omleggingen i 2006 

   Bø, Tor Petter (Notater / Documents;2015/15, Working paper, 2015-02-12)
   Målgruppa for notatet er dels forskere som selv vil arbeide med mikrodata fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU), og dels brukere av AKU-data som er interessert i en nærmere omtale av variable, definisjoner og datakvalitet ...
  • Flere funksjonshemmede i arbeid : arbeidskraftundersøkelsen : tilleggsundersøkelser om funksjonshemmede 

   Bø, Tor Petter (Journal article, 2005-03)
   Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste året har flere funksjonshemmede kommet i arbeid, etter en nedgang i 2003. Hver fjerde ...
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015 

   Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2015/54, Research report, 2015-12-17)
   43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng ...
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016 

   Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2016/33, Research report, 2016-11-29)
   Formålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om personar med nedsett funksjonsevne er å kartlegge deira situasjon på arbeidsmarknaden og sjå korleis tilknytinga utviklar seg over tid. Ved at undersøkingane blir ...
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 

   Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2017/33, Research report, 2017-11-27)
   I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra. Føremålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om ...
  • Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden 

   Bø, Tor Petter (Journal article, 2004-03)
   De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De søreuropeiske land, utenom Portugal, har de laveste andelene. Den høye yrkesaktiviteten blant norske og islandske ...
  • Unge på arbeidsmarkedet. Tilleggsspørsmål i Arbeidskraftundersøkelsen 2016 

   Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2017/30, Research report, 2017-10-31)
   Over halvparten i aldersgruppen 20-34 år utførte lønnet eller ulønnet arbeid mens de var under utdanning. Det var noe mer vanlig for unge kvinner enn menn å ha arbeid ved siden av utdanningen. I 2016 ble det gjennomført ...