• Dårligere helse blant innvandrerne : innvandreres helse 

   Blom, Svein (Journal article, 2011)
   I levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkningen sett under ett. En lavere andel blant innvandrerne vurderer helsen sin som god eller meget god. En større andel betrakter ...
  • Flere innvandrere, færre nordmenn : befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003 

   Blom, Svein (Journal article, 2006)
   Det vakte oppsikt da Aften i midten av juni i år kunne fortelle leserne at befolkningsveksten i Oslo de siste ti årene for størstedelen skyldtes vekst i antall innvandrere. Mens veksten i folketallet fra 1996 til 2006 var ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2008 

   Blom, Svein (Rapporter;2008/57, Research report, 2008)
   På flere spørsmål i Statistisk sentralbyrås siste undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring gir befolkningen uttrykk for større velvilje enn året før. Flere mener at innvandrere gjør en nyttig innsats i ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2010 

   Blom, Svein (Rapporter;2010/56, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i 2010. Undersøkelsen gjennomføres årlig på oppdrag fra Barne-, likestillings- ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2011 

   Blom, Svein (Rapporter;2011/41, Research report, 2011)
   Undersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2011, viser at en større andel enn året før sluttet opp om påstanden ”Innvandrere flest misbruker ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2014 

   Blom, Svein (Rapporter;2014/39, Research report, 2014-12)
   Undersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2014, viser at andelen som synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015 

   Blom, Svein (Rapporter;2015/52, Research report, 2015-12-11)
   Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring ble gjennomført i juli og første halvdel av august i år. Flyktningsituasjonen var på den tid en annen enn senere på høsten. I ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016 

   Blom, Svein (Rapporter;2016/41, Research report, 2016-12-21)
   Folk er blitt mer skeptiske til innvandrere og innvandring. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring», den første holdningsundersøkelsen SSB har gjennomført etter det store innrykket av ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017 

   Blom, Svein (Rapporter;2017/38, Research report, 2017-12-12)
   Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring». Rapporten gir en oversikt ...
  • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer 

   Blom, Svein (Journal article, 2006)
   At innvandrere isolerer seg i egne bostedsområder, oppfattes av mange som en spire til problemer. En noenlunde blandet bosetting ses som en forutsetning for og et tegn på integrering. I denne artikkelen ser vi på tendensen ...
  • Inn i samfunnet? Flyktningkull i arbeid, utdanning og på sosialhjelp 

   Blom, Svein (Rapporter;1996/5, Research report, 1996)
  • Innvandrere og bokonsentrasjon i Oslo 

   Blom, Svein (Rapporter;1995/32, Research report, 1995)
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet 

   Blom, Svein (Rapporter;2006/33, Research report, 2006)
   Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i femårsperioden 1998 til 2003 (per 1.1.). Veksten eller tilbakegangen i tallet på ...
  • Innvandreres helse 2005/2006 

   Blom, Svein (Rapporter;2008/35, Research report, 2008)
   Rapporten presenterer resultatene fra spørsmålene om helse i Statistisk sentralbyrås tredje intervjuundersøkelse Levekår blant innvandrere 2005/2006. Til grunn for undersøkelsen ligger et representativt utvalg av innvandrere ...
  • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo 

   Blom, Svein (Sosiale og økonomiske studier;107, Book, 2002)
   Innvandrere sørger for befolkningsvekst i hovedstaden Ikke-vestlige innvandrere sto for over 83 prosent av befolkningsøkningen i Oslo fra 1988 til 2001. Tradisjonelt har innvandrerne vært sterkest representert i Oslo indre ...
  • Introduksjonsordningen - en resultatstudie 

   Blom, Svein; Enes, Anette Walstad (Rapporter;2015/36, Research report, 2015-09)
   Rapporten presenterer resultater fra en analyse av 13 715 flyktninger som avsluttet den obligatoriske introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere i årene 2007-2011 og var registrert bosatt i landet året etter. Siktemålet ...
  • Levekår blant ikke-vestlige innvandrere i Norge 

   Blom, Svein (Rapporter;1998/16, Research report, 1998-10-29)
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 

   Blom, Svein; Henriksen, Kristin (Rapporter;2008/5, Research report, 2008)
   Utvalget består av personer med minst to års botid i Norge med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina, Serbia-Montenegro, Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia og Chile. Vel halvparten har opphold av ...
  • Living conditions among immigrants in Norway 2005/2006 

   Blom, Svein; Henriksen, Kristin (Rapporter;2009/2, Research report, 2009)
   The sample consists of people who have lived in Norway for at least two years with a background from Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, Turkey, Iraq, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia and Chile. A little ...
  • Må "ta tiden til hjelp" : integrering av flyktningkohorter 

   Blom, Svein (Journal article, 2004)
   Betyr det varige vansker på arbeidsmarkedet for flyktninger å bosette seg under lavkonjunktur? Ny forskning tyder på at "valget" av bosettingsår ikke er avgjørende. Når oppgangstidene kommer, drar alle flyktningkull fordel ...