• Bedret folkehelse siste 30 år : helse 

   Borgan, Jens-Kristian; Hjemås, Geir (Journal article, 2010)
   Mye tyder på at vi i dag har bedre helse enn for 30 år siden. I levekårsundersøkelsene om helse svarer fire av fem at de har meget god eller god helse. Vi lever i gjennomsnitt fem år lenger i dag enn i 1980. Dødelighet av ...
  • Er helsen avhengig av hvor vi bor? 

   Borgan, Jens-Kristian; Pedersen, Anne Gro (Journal article, 2009)
   Helse og helserelatert livsstil gjenspeiles blant annet i de regionale dødelighetstallene og hva innbyggerne selv sier om egen helse. Dødeligheten har gått ned, mest i Oslo og Akershus, minst i Hedmark og Oppland, viser ...
  • Høyest dødelighet blant ufaglærte menn : sosioøkonomisk status og dødelighet 1960-2000 

   Borgan, Jens-Kristian (Journal article, 2007-06)
   Mens dødeligheten blant ufaglærte menn ikke var spesielt høy i 1960 og 1970-årene, er det denne gruppen som har hatt den mest ugunstige utviklingen i dødelighet i perioden 1980 til 2000. Dette er en gruppe som har lav ...
  • Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 

   Mamelund, Svenn-Erik; Borgan, Jens-Kristian (Rapporter;1996/9, Research report, 1996)
  • Kohort-dødeligheten i Norge 1846-1980 

   Borgan, Jens-Kristian (Rapporter;1983/28, Research report, 1983-11-15)
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker 

   Borgan, Jens-Kristian; Texmon, Inger (Rapporter;2015/39, Research report, 2015-09)
   At det er forskjeller i dødelighet mellom ulike yrkesgrupper og enkeltyrker, er dokumentert i flere tidligere arbeider fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med utgangspunkt i data om dødelighet fram mot slutten av 1990-tallet ...
  • Pleie- og omsorgsstatistikk 1962-2010 

   Borgan, Jens-Kristian (Rapporter;2012/10, Research report, 2012)
   På midten av 1960-tallet var det om lag 25 000 plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. I over 20 år økte dette antallet til det i 1988 nådde en topp på nær 50 000. Utfasing av aldershjem reduserte deretter ...
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst 

   Borgan, Jens-Kristian (Journal article, 2004-06)
   Menn i akademiske yrker og høyere funksjonærstillinger lever betydelig lengre enn fiskere og ufaglærte arbeidere. For enkeltyrker kan forskjellen i gjennomsnittlig levetid bli på over 10 år. Forskjellene er mindre for ...
  • Vedvarende ulikhet i dødelighet etter yrke 

   Borgan, Jens-Kristian (Journal article, 2009)
   Det er store forskjeller mellom dødeligheten i ulike yrker i Norge, og forskjellene er til dels økende. Både kvinner og menn i yrker som vanligvis krever høyere utdanning har den laveste dødeligheten, men avstanden til ...
  • Yrke og dødelighet 1960-2000 

   Borgan, Jens-Kristian (Rapporter;2009/5, Research report, 2009)
   Denne publikasjonen gir en historisk oversikt over dødeligheten i ulike yrker over de siste 40 år av det tjuende århundre. Yrkesopplysningene er hentet fra de fire folketellingene i 1960, 1970, 1980 og 1990. Etter hver ...