• Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt 

   Bye, Torstein (Journal article, 2004)
   Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en videreføring av dagens velferdsordninger. I sju artikler drøftes framskrivinger av ...
  • Alfsen og Randers - misvisende kritikk 

   Bye, Torstein; Greaker, Mads (Others, 2007)
   Debatt om Lavutslippsutvalgets rapport NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge.
  • Avgift på tilfeldig kraft 

   Bye, Torstein (Others, 1988)
   I forbindelse med framleggelse av stats- og nasjonalbudsjettet for 1988 foreslo Regjeringen innføring av el.avgift på tilfeldig kraft. Argumentet for dette synes å være at kraft er kraft, og når vi har el.avgift på ...
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bye, Torstein; Bergh, Pål Marius; Kroken, Jon Ivar (Journal article, 2001)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring.Denne næringen utnytter fossefall og elvestrekninger, og det er billigere å utnytte noen fossefall enn andre. I et normalt marked vil en først bygge ut de billigste k ...
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bøeng, Ann Christin; Bye, Torstein (Journal article, 1999)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring. Dette skulle tilsi at avkastningen i denne næringen er høyere enn avkastningen i andre sektorer i økonomien, som ikke er grunnrentenæringer. Over en lang historisk ...
  • Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? 

   Bye, Torstein; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2005)
   Fra nyttår 2005 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen vil slå fullt ut i kraftmarkedet. Dette kan være tilfelle i enkeltimer, men ...
  • Biodrivstoffpåbud og avgift 

   Bye, Torstein (Journal article, 2009)
   Diskusjonene omkring biodrivstoffpåbud og avgiftslette på slikt drivstoff tyder på at mange ikke har forstått hvordan påbud virker i markedet og slett ikke samspillseffektene mellom et slikt påbud og avgiftslette. Vi har ...
  • Bruk av naturgass i Norge 

   Bye, Torstein; Sagen, Eirik Lund (Journal article, 2003)
   Gassmeldingen er en innholdsrik faktapublikasjon, med mange gode vurderinger omkring mulig anvendelse av naturgass innenlands. Den er nøktern i beskrivelsen av muligheter, krav til lønnsomhet og ved å påpeke at penetrering ...
  • Capacity utilization in a generalized Malmquist index including environmental factors : a decompostion analysis 

   Bye, Torstein; Bruvoll, Annegrete; Larsson, Jan (Discussion Papers;No. 473, Working paper, 2006)
   Abstract: Productivity measures ignoring environmental effects may give misleading information on total productivity growth. Further, business cycles in the form of capacity utilization may also significantly influence ...
  • Climate change - lower electricity prices and increasing demand. An application to the Nordic Countries 

   Gabrielsen, Karina; Bye, Torstein; Aune, Finn Roar (Discussion Papers;No. 430, Working paper, 2005)
   Abstract: Concentration of greenhouse gases in the atmosphere influences the climate, which then alters the amount of primary energy for countries or regions where hydropower and wind power constitute important parts ...
  • Dagens skattesystem i kraftsektoren - finnes det bedre alternativer? 

   Bye, Torstein; Fjærli, Erik (Rapporter;2003/3, Report, 2003-02-18)
   Dagens kraftskattesystem ble innført i 1996. Dette var en periode med store endringer i det norske kraftsystemet. Kraftsektoren ble deregulert i 1991. Dette medførte til dels betydelige endringer i markedsforholdene som ...
  • Deregulation of electricity markets—The Norwegian experience 

   Bye, Torstein; Hope, Einar (Discussion Papers;No. 433, Working paper, 2005)
   Abstract: In this paper, we describe the approach to, and experience of, the deregulation and liberalisation of the Norwegian electricity sector from 1991. The Norwegian electricity market was subsequently integrated ...
  • Deregulering av elektrisitetsmarkedet : norske erfaringer 

   Bye, Torstein; Hope, Einar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Det norske elektrisitetsmarkedet ble liberalisert og deregulert i 1991, på grunnlag av energiloven av 1990. Deretter ble det integrert med et deregulert svensk marked i 1996, et finsk marked i 1997 og det danske markedet ...
  • Det komplekse sykefraværet 

   Bye, Torstein; Berge, Christoffer; Næsheim, Helge Nome (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværsstatistikken har siden den startet i år 2000 vist at sykefraværsprosenten1 har ligget på om lag 7 prosent, men med en del variasjoner fra år til år. Tre temaer er svært sentrale i debatten om sykefraværet; i) ...
  • Det perfekte sertifikat 

   Bye, Torstein (Journal article, 2009)
   I henhold til økonomisk teori kan klimaproblemet løses ved hjelp av enten beskatning av utslipp av klimagasser eller ved hjelp av et kvoteregime med omsetning av utslippstillatelser. Den negative eksternaliteten blir ...
  • Effektivisering av kraftmarkedet 

   Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Rapporter;1991/13, Report, 1991-08-23)
  • Elektrisitetsetterspørsel framover 

   Bye, Torstein; Aune, Finn Roar (Journal article, 2005)
   Framtidig kraftforbruk bestemmes av flere usikre faktorer som økonomisk vekst, sammensetning av veksten, pris og kostnadsutvikling for kraft og teknologisk utvikling. Demografiske forhold er viktig som drivkraft for ...
  • Energisubstitusjon i næringssektorene i en makromodell 

   Bye, Torstein (Rapporter;1984/2, Report, 1984-03-07)
   I de siste årene har energivaresubstitusjon fatt en betydelig plass innenfor makroØkonomisk modellbygging ved utvikling av den langsiktige likevektsmodellen MSG-4E. Samtidig har man en erkjennelse av at det eksisterer ...
  • Energisubstitusjon i treforedlingssektoren 

   Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Rapporter;1989/22, Report, 1989-12-15)
  • Energisubstitusjon og virkningsgrader i MSG 

   Bye, Torstein; Vigerust, Bente (Rapporter;1987/9, Report, 1987-05-05)