• 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Research report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • Arbeidstilbudet hvor mye er det å hente? 

   Cappelen, Ådne; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Yrkesprosenten i Norge er høy, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. De sysselsatte i Norge jobber imidlertid relativt få timer. Mens yrkesprosenten for menn (25-54 år) er på linje med andre land, har ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Research report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Bokanmeldelse: "The Econometrics of macroeconomic modelling" / Gunnar Bårdsen ... [et al.] 

   Cappelen, Ådne (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av: Gunnar Bårdsen, Øyvind Eitrheim, Eilev S. Jansen and Ragnar Nymoen (2005) "The Econometrics of Macroeconomic Modelling", Oxford: Oxford University Press.
  • Britiske økonomers syn på Thatcher-regjeringens økonomiske politikk 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1982)
   Et av hovedpunktene i den britiske regjeringens økonomiske politikk er å dempe inflasjonen ved hjelp av en stram pengepolitikk. Denne politikken blir vurdert svært ulikt av de ulike makroøkonomiske forskningsmiljøene i ...
  • Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? 

   Cappelen, Ådne; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2004)
   Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik at den kommer opp på nivå med gjennomsnittet i OECD-området. Det krever en betydelig økning av FoU-innsatsen i Norge sammenliknet ...
  • COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling; Slettebø, Olav; Sletten, Pål; Zhulanova, Julia (Rapporter;2021/13, Research report, 2021-04-14)
   Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte ...
  • Did OPEC change its behaviour after the November 2014 meeting? 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We analyse the behaviour of OPEC as a group by formulating a theoretical model that encompasses the perfect competition model and various forms of the imperfect competition model. By confronting the theoretical model with ...
  • Differences in Learning and Inequality 

   Cappelen, Ådne (Discussion Papers;No. 457, Working paper, 2006)
   Abstract: Rapid growth in productivity combined with increasing wage dispersion in some countries, notably Anglo-Saxon, has been the subject of numerous studies. The main hypothesis in the literature is that an increased ...
  • Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget 

   Berg, Oddmund; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holm, Martin B.; Raknerud, Arvid; Tretvoll, Håkon; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2020/32, Research report, 2020-09-14)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalget. Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak for å øke sysselsettingen. Arbeidet er delt opp i to faser. ...
  • Effect on firm performance of support from Innovation Norway 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2015/35, Research report, 2015-08)
   In this report we study possible effects of government support to firms from Innovation Norway (IN) – a government agency that aims to promote firm growth through innovation programs, regional support and other industrial ...
  • Effects of immigration to Norway 1969-2010 

   Cappelen, Ådne; Ouren, Jørgen; Skjerpen, Terje (Rapporter;2011/40, Research report, 2011)
   Immigration to Norway increased during the period 1951 - 2010, as did the emigration from Norway. While during the 1950s there was net emigration most years, there was a balance during the 1960s while there has been a ...
  • Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim Blix; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller 

   Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim Blix (Rapporter;53/2010, Research report, 2010)
   Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article, 2007)
   Etterspørselen etter gass er i vekst verden over og kostnadene ved å transportere gassen har falt betraktelig. Samtidig ser vi en utvikling mot deregulerte og integrerte regionale gassmarkeder. Hva skjer med prisene i ...
  • Er næringspolitikernes verktøykasse tom? I forhold til hvilke ambisjoner? 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Vi argumenterer for at myndighetene disponerer mange verktøy for å korrigere markedssvikt, og at det gjøres mye riktig i Norge. Noe av det riktigste er at man ikke følger en del forslag fra aktivistiske lobbyinteresser ...
  • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen (Rapporter;2020/14, Research report, 2020-04-07)
   Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2008/2, Research report, 2008)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ...
  • Exchange rate pass-through in a Small Open Economy 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Discussion Papers;No. 429, Working paper, 2005)
   Abstract: Several small open economies switched to inflation targeting during the 1990s, thereby giving up various forms of exchange rate targeting in favour of flexible exchange rates. Norway did the same early in 2001, ...