• 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • Arbeidstilbudet hvor mye er det å hente? 

   Cappelen, Ådne; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Yrkesprosenten i Norge er høy, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. De sysselsatte i Norge jobber imidlertid relativt få timer. Mens yrkesprosenten for menn (25-54 år) er på linje med andre land, har ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Bokanmeldelse: "The Econometrics of macroeconomic modelling" / Gunnar Bårdsen ... [et al.] 

   Cappelen, Ådne (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av: Gunnar Bårdsen, Øyvind Eitrheim, Eilev S. Jansen and Ragnar Nymoen (2005) "The Econometrics of Macroeconomic Modelling", Oxford: Oxford University Press.
  • Britiske økonomers syn på Thatcher-regjeringens økonomiske politikk 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1982)
   Et av hovedpunktene i den britiske regjeringens økonomiske politikk er å dempe inflasjonen ved hjelp av en stram pengepolitikk. Denne politikken blir vurdert svært ulikt av de ulike makroøkonomiske forskningsmiljøene i ...
  • Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? 

   Cappelen, Ådne; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2004)
   Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik at den kommer opp på nivå med gjennomsnittet i OECD-området. Det krever en betydelig økning av FoU-innsatsen i Norge sammenliknet ...
  • COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling; Slettebø, Olav; Sletten, Pål; Zhulanova, Julia (Rapporter;2021/13, Report, 2021-04-14)
   Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte ...
  • COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen 

   von Brasch, Thomas; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Lindstrøm, Eirik Larsen; Skretting, Julia (Rapporter;2022/15, Report, 2022-04)
   I denne rapporten sammenligner vi verdiskapingen i en referansebane for perioden 2020-2023 slik den ser ut i skrivende stund – ved månedsskiftet januar/februar 2022 – med SSBs prognose for norsk økonomi publisert i slutten ...
  • Did OPEC change its behaviour after the November 2014 meeting? 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We analyse the behaviour of OPEC as a group by formulating a theoretical model that encompasses the perfect competition model and various forms of the imperfect competition model. By confronting the theoretical model with ...
  • Differences in Learning and Inequality 

   Cappelen, Ådne (Discussion Papers;No. 457, Working paper, 2006)
   Abstract: Rapid growth in productivity combined with increasing wage dispersion in some countries, notably Anglo-Saxon, has been the subject of numerous studies. The main hypothesis in the literature is that an increased ...
  • Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget 

   Berg, Oddmund; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holm, Martin B.; Raknerud, Arvid; Tretvoll, Håkon; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2020/32, Report, 2020-09-14)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalget. Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak for å øke sysselsettingen. Arbeidet er delt opp i to faser. ...
  • Effect on firm performance of support from Innovation Norway 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2015/35, Report, 2015-08)
   In this report we study possible effects of government support to firms from Innovation Norway (IN) – a government agency that aims to promote firm growth through innovation programs, regional support and other industrial ...
  • Effects of immigration to Norway 1969-2010 

   Cappelen, Ådne; Ouren, Jørgen; Skjerpen, Terje (Rapporter;2011/40, Report, 2011)
   Immigration to Norway increased during the period 1951 - 2010, as did the emigration from Norway. While during the 1950s there was net emigration most years, there was a balance during the 1960s while there has been a ...
  • Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim Blix; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Effekter av finanspolitiske tiltak. En sammenlikning av to makroøkonomiske modeller 

   Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim Blix (Rapporter;2010/53, Report, 2010)
   Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article, 2007)
   Etterspørselen etter gass er i vekst verden over og kostnadene ved å transportere gassen har falt betraktelig. Samtidig ser vi en utvikling mot deregulerte og integrerte regionale gassmarkeder. Hva skjer med prisene i ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet. Foreløpig rapport om resultataddisjonalitet 

   Cappelen, Ådne; Rybalka, Marina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2007/22, Report, 2007-06-05)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen ...
  • Er næringspolitikernes verktøykasse tom? I forhold til hvilke ambisjoner? 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Vi argumenterer for at myndighetene disponerer mange verktøy for å korrigere markedssvikt, og at det gjøres mye riktig i Norge. Noe av det riktigste er at man ikke følger en del forslag fra aktivistiske lobbyinteresser ...
  • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen (Rapporter;2020/14, Report, 2020-04-07)
   Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...