• Boligutgiftsbegrepet i forbruksundersøkelsene: En metodestudie 

   Dahl, Grete (Rapporter;1979/5, Report, 1979-05-02)
   Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet i Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser. Det er gjort rede for internasjonale anbefalinger for definisjon av boligutgiftene og foretatt sammenlikninger med ...
  • Forløpsdatabasen-Trygd 

   Dahl, Grete (Journal article, 2002-09)
   Forløpsdatabasen-Trygd (FD-Trygd) skal samle statistiske data på individnivå til velferdsforskningen. Trygdesystemet har en sentral plass i vårt velferdssystem og opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold ...
  • Langtidsmottakere av sosialhjelp 

   Dahl, Grete; Enes, Anette Walstad; Epland, Jon; Jørgensen, Tor; Trewin, Cassie (Journal article, 2006)
   For mange personer kan økonomisk sosialhjelp være en aktuell inntektskilde når arbeidsinntekt eller trygdeytelser ikke er tilstrekkelig for å dekke personens eller familiens nødvendige materielle behov. Ut fra ulike sosiale ...
  • Varighet på pensjonen og tilgang til ordningen sist på 1990-tallet : uførepensjon 

   Dahl, Grete (Journal article, 2002-09)
   Uførepensjonsordningen har vært mye omdiskutert i senere tid, og det er spesielt uttrykt bekymring over den sterke økningen i tallet på uførepensjonister. Denne artikkelen gir noen eksempler på hvordan SSBs forløpsdatabase ...