• 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Research report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • Aktivitetsregulering eller stabil valutakurs: Om pengepolitikkens rolle i den norske oljeøkonomien 

   Eika, Torbjørn; Moum, Knut (Rapporter;1999/23, Research report, 1999-09)
  • Det svinger i norsk økonomi 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2008)
   Norsk økonomi har nettopp vært gjennom nærmere fem år med meget høy vekst. Nå har det snudd, og verdensøkonomien opplever sterk turbulens. Statistisk sentralbyrås prognoser fra midt i oktober 2008 peker fremdeles i retning ...
  • Did Norway gain from the 1979-85 oil price shock? 

   Eika, Torbjørn; Magnussen, Knut A. (Discussion Papers;No. 210, Working paper, 1998)
   Macroeconomic effects of the high oil prices in the period 1979-85 for the Norwegian economy are considered. An alternative low oil price scenario is developed and effects of the oil shock are calculated as the deviation ...
  • Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet 

   Johansen, Per Richard; Eika, Torbjørn (Journal article, 2000)
   Artikkelen gir en nedkortet presentasjon av en analyse av drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet, som SSB har utført for det såkalte Sysselsettingsutvalget.1 Analysen viser at hovedkonklusjonene fra tidligere studier ...
  • Elektrisitetsprisen og veksten i konsumprisindeksen 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2001)
   Elektrisitetsprisene har vist store svingninger i de senere år. Til tross for at elektrisitetskostnadene bare utgjør en beskjeden del av husholdningenes samlede utgifter, vil likevel veksten i den samlede konsumprisindeksen ofte ...
  • En dyster økonomisk framtid? - Beregninger fram til 2022 som illustrerer betydningen av alternative forløp for den internasjonale økonomiske utviklingen 

   Eika, Torbjørn (Rapporter;2015/46, Research report, 2015-10)
   Norsk økonomi er inne i en konjunkturnedgang som startet i 3. kvartal 2014. Gjennom det siste året, fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015, viser foreløpige sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) en ...
  • En oljesmurt økonomi : med harelabb over 35 års konjunkturhistorie : økonomi 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2007)
   Den økonomiske utviklingen svinger – også i Norge. Perioder med høy vekst i produksjon og inntekt avløses av perioder med lav eller ingen vekst. I løpet av de siste 35 årene har arbeidsledigheten beveget seg mellom 2 og ...
  • Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten : betydningen for produksjon og sysselsetting i Norge 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix; Tveter, Eivind (Journal article, 2010)
   I 2009 utgjorde bruttoproduktet i petroleumsvirksomheten 22 prosent av BNP i Norge. Denne andelen sier imidlertid lite om petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi. Vi fi nner at anslagsvis 8 prosent av den norske ...
  • Exchange rate pass-through in a Small Open Economy 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Discussion Papers;No. 429, Working paper, 2005)
   Abstract: Several small open economies switched to inflation targeting during the 1990s, thereby giving up various forms of exchange rate targeting in favour of flexible exchange rates. Norway did the same early in 2001, ...
  • Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2017/9, Research report, 2017-04-27)
   Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG. I denne rapporten studeres virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med ...
  • Hvor raskt og sterkt er valutakursgjennomslaget i norsk økonomi? 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Journal article, 2005)
   I en liten åpen økonomi som den norske spiller valutakursen en viktig rolle for prisutviklingen. Overgang fra en pengepolitikk som sikter mot fast valutakurs til en politikk med et inflasjonsmål og flytende valutakurs, innebærer ...
  • Høyere oljepriser gjør Norge rikere, men reduserer aktivitetsnivået 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Olsen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Som en stor produsent og eksportør av råolje synes det opplagt at høye priser er en fordel for Norge. Norges inntekter øker kraftig og staten tar hånd om det meste. På noen års sikt kan imidlertid veksten i fastlandsøkonomien ...
  • Immigration and the Dutch disease. A counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Discussion Papers;No. 860, Working paper, 2017-06-15)
   The EU-enlargement in 2004 increased labour migration and affected the Norwegian labour market in particular. We study how this modified the Dutch disease effects during the resource boom 2004- 2013. In the Norwegian ...
  • Konjunkturimpulser fra utlandet 

   Eika, Torbjørn; Lindquist, Kjersti-Gro (Rapporter;1997/2, Research report, 1997)
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal: prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2014 

   Eika, Torbjørn; Hungnes, Håvard; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2015/10, Research report, 2015-02)
   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk ...
  • Konsekvenser av en 10 prosents depresiering av norske kroner 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 1993)
   Artikkelen belyser virkningene av en hypotetisk depresiering på 10 prosent. Pr. 12. januar [1993] har den norske kronen svekket seg med 4,8 prosent i forhold til ECU som følge av krone-flyten 10. desember 1992. Beregningene ...
  • Krisetiltak : effekten av ulike tiltak belyst med makromodell 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Verdensøkonomien er inne i den kraftigste konjunkturnedgangen siden krigen. Norsk økonomi er ikke skjermet fra dette. Finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak vil imidlertid dempe nedgangen. Beregninger på SSBs ...
  • KVARTS-86. A quarterly macroeconomic model: formal structure and empirical characteristics 

   Bowitz, Einar; Eika, Torbjørn (Rapporter;1989/2, Research report, 1989)
  • Nasjonalbudsjett på sporet? 

   Eika, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Et år etter at «uroen» i internasjonale finansmarkeder gikk over i «krise», er interessen knyttet til Nasjonalbudsjettet ekstra stor. Balanseringen mellom stimulering av skjermet virksomhet, frykt for en ny boligprisboble, ...