• Introduksjonsordningen - en resultatstudie 

   Blom, Svein; Enes, Anette Walstad (Rapporter;2015/36, Research report, 2015-09)
   Rapporten presenterer resultater fra en analyse av 13 715 flyktninger som avsluttet den obligatoriske introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere i årene 2007-2011 og var registrert bosatt i landet året etter. Siktemålet ...
  • Langtidsmottakere av sosialhjelp 

   Dahl, Grete; Enes, Anette Walstad; Epland, Jon; Jørgensen, Tor; Trewin, Cassie (Journal article, 2006)
   For mange personer kan økonomisk sosialhjelp være en aktuell inntektskilde når arbeidsinntekt eller trygdeytelser ikke er tilstrekkelig for å dekke personens eller familiens nødvendige materielle behov. Ut fra ulike sosiale ...
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013 

   Enes, Anette Walstad; Wiggen, Kjersti Stabell (Rapporter;2016/24, Research report, 2016-08-30)
   I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.