• Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition 

   Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Sparrman, Victoria; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2016/31, Research report, 2016-11-15)
   This report analyzes the demand for labour in Norway between 2014 and 2035, and whether this demand corresponds to the educational composition of the labour force
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035 

   Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Sparrman, Victoria; Stølen, Nils Martin; Cappelen, Ådne (Rapporter;2018/36, Research report, 2018-11-06)
   I denne rapporten studerer vi sysselsetting og arbeidsstyrke og hvilke drivkrefter som har betydning for sammensetningen av de to frem i tid. Vi framskriver sysselsetting og arbeidsstyrke i perioden 2016 til 2035 etter fem ...
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040 

   Cappelen, Ådne; Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2020/41, Research report, 2020-11-09)
   Rapporten viser framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram til 2040.
  • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning. Definisjoner og forutsetninger 

   Gjefsen, Hege Marie (Notater / Documents;2015/36, Working paper, 2015-09)
   I notatet gis en overordet beskrivelse av MOSART-modellen, som blant annet brukes til å framskrive tilbud av arbeidskraft etter utdanning. Vi beskriver dataene som ligger til grunn for modellen, og hvordan de er kategorisert. ...
  • School accountability: Incentives or sorting? 

   Gjefsen, Hege Marie; Gunnes, Trude (Discussion papers;815, Working paper, 2015-07)
   We exploit a nested school accountability reform to estimate the causal effect on teacher mobility, sorting, and student achievement. In 2003, lower-secondary schools in Oslo became accountable to the school district ...
  • Treffer vi? En sammenligning av forskjellige utdanningsframskrivninger 

   Gjefsen, Hege Marie (Notater / Documents;2019/41, Working paper, 2019-11-13)
   I dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med. Vi tar for oss resultater fra MOSART, som er en mikrosimuleringsmodell, ...