• Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet 

   Håkonsen, Lars (Journal article, 2003)
   Artikkelen diskuterer hva som kan være samfunnsøkonomisk riktige nivåer på barnehagesubsidier. Det optimale subsidienivået, målt ved samfunnsøkonomisk effektivitet, ser ut til å ligge omtrent på samme nivå som i dag, ...
  • Kontantstøtten - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Rapporter;2001/5, Research report, 2001)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Norges forskningsråd og har som hovedsiktemål å vurdere virkninger av kontantstøtten på arbeidstilbud og inntektsfordeling. Siden det er vanlig å anta visse tregheter i tilpasningene ...
  • Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Familiepolitikken har stått sentralt i den politiske debatten det siste tiåret. Samlet sett har overføringene til barnefamiliene økt med 30-40 prosent i perioden, og blant annet er to store satsinger vedtatt. Vi tenker ...
  • Smidig tilpasning av faglige utredninger til etterspørselen? 

   Schjelderup, Guttorm; Andvord, Gudrun Bugge; Holmøy, Erling; Håkonsen, Lars; Semmingsen, Lone (Others, 2006)
   Lederen i Økonomisk forum nr. 2 d.å. omtaler Rederiskatteutvalgets utredning. Lederen fremstår som en litt merkelig blanding av gjengivelse av utvalgsflertallets vurderinger og kritikk av disses innhold og form.