• Climate policies in a fossil fuel producing country. Demand versus supply side policies 

   Fæhn, Taran; Hagem, Cathrine; Lindholt, Lars; Mæland, Ståle; Rosendahl, Knut Einar (Discussion papers;747, Working paper, 2013-06)
   In absence of joint global action, many jurisdictions take unilateral steps to reduce carbon emissions, and the usual strategy is to restrict domestic demand for fossil fuels. The impact on global emissions of such demand ...
  • Det norske kvotesystemet 

   Hagem, Cathrine; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Regjeringens forslag til kvotesystem for 2008-2012 innebærer vesentlige endringer i forhold til dagens kvotesystem. Noen endringer følger av at systemet skal integreres fullt ut i EUs system, andre endringer er selvvalgt. ...
  • Does the clean development mechanism have a viable future? 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Discussion Papers;577, Working paper, 2009)
   The developed countries can meet part of their Kyoto commitments by investing in emission-reducing projects in developing countries (the Clean Development Mechanism, CDM). Since the developing countries have so far not ...
  • Efficient spatial allocation of wind power plants given environmental externalities due to turbines and grids 

   Grimsrud, Kristine; Hagem, Cathrine; Lind, Arne; Lindhjem, Henrik (Discussion Paper;No. 938, Working paper, 2020-08)
   Negative environmental externalities associated with wind power plants depend on the physical characteristics of turbine installations and associated power lines and the geographical siting. We derive analytically an ...
  • Elbiler og toveislading - Fordeler for både bileiere og strømkunder 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Elsertifikater og fornybar kraft : mål eller middel? 

   Hagem, Cathrine; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2011)
   Hva er hensikten med den foreslåtte loven om elsertifikater? I denne kommentaren vurderer vi elsertifikater som et generelt virkemiddel i energi- og klimapolitikken, og som et virkemiddel for å oppfylle EUs fornybardirektiv. ...
  • Er det noen fremtid for CDM-ordningen? 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I-landene kan oppfylle deler av utslippsforpliktelsene i Kyoto-protokollen gjennom investeringer i utslippsreduserende tiltak i u-land. Siden u-landene hittil ikke har villet påta seg bindene utslippsforpliktelser, har ...
  • Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering : En oversikt over økonomisk litteratur 

   Bye, Brita; Hagem, Cathrine; Halvorsen, Bente (Rapporter;2016/16, Research report, 2016-04-20)
   For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler. I rapporten kartlegger ...
  • Har vi tid til å vente på en sjøkabel i Hardanger? 

   Baldursson, Fridrik; Bergland, Olvar; Bjørndalen, Jørgen; Hagem, Cathrine; Heggedal, Ane Marte; Moen, Håvard; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Sjøkabel framfor luftspenn mellom Sima og Samnanger i Hardanger vil forsinke den nye strømforbindelsen fram til Bergensområdet. Et sentralt spørsmål i valget mellom sjøkabel og luftlinje er derfor hva som blir konsekvensene ...
  • Hvordan kan en internasjonal klimaavtale håndheves? 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Hovi, Jon (Journal article, 2013)
   En god internasjonal klimaavtale krever ikke bare bred deltagelse og dype forpliktelser, den må også sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser. Håndhevingssystemet i Kyotoprotokollen har en rekke svakheter. ...
  • Implementing the EU renewable target through green certificate markets 

   Aune, Finn Roar; Dalen, Hanne Marit; Hagem, Cathrine (Discussion papers;No. 630, Working paper, 2010)
   Abstract: The EU Parliament has agreed on a target of a 20 % share of renewables in the EU’s total energy consumption by 2020. To achieve the target, the Council has adopted mandatory differentiated national targets for ...
  • Incentives for merger in a noncompetitive permit market 

   Hagem, Cathrine (Discussion Papers;No. 568, Working paper, 2008)
   Abstract: A group of small competitive permits traders facing an imperfectly competitive permit market may consider cooperation (merger) to act strategically in the permit market. It is a well-known result in the literature ...
  • Internalizing negative environmental impacts from wind power production: Coasian bargaining, offsetting schemes and environmental taxes 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Skulstad, Andreas (Discussion Paper;No. 994, Working paper, 2022-12)
   On the one hand, wind power production is necessary for decarbonizing the electricity sector. On the other hand, we risk replacing one environmental problem with other environmental problems, that is, stopping climate ...
  • Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
  • Klimameldingen - svake mål og svake virkemidler 

   Hagem, Cathrine (Journal article, 2012)
   Klimameldingen nedtoner ambisjonen for innenlandske utslippsreduksjoner. Og godt er det. Vi unngår dermed mange dyre tiltak uten klimagevinst. En del av forslagene i meldingen er god samfunnsøkonomi, andre er det ikke. ...
  • Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag? 

   Hagem, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   I denne artikkelen vil jeg gå inn på noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet,og vise at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk ...
  • Kyotoavtale uten USA - liten effekt for miljøet 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2001)
   USAs president George W. Bush har erklært at han ikke vil be Senatet ratifisere Kyotoprotokollen. I denne kommentaren presenteres derfor noen anslag på virkningene av å gjennomføre Kyotoprotokollen uten deltagelse fra ...
  • Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket 

   Hagem, Cathrine; Bjertnæs, Geir Haakon (Rapporter;2016/15, Research report, 2016-04-21)
   Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet? I rapporten studeres sammenhengen mellom veksten i energiforbruket og utviklingen i ...
  • Mechanism design for refunding emissions payment 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart; Sterner, Thomas (Discussion papers;705, Working paper, 2012-09)
   We analyze two mechanism designs for refunding emission payments to polluting firms; Output Based (OB) and Expenditure Based (EB) refunding. In both instruments, emissions fees are returned to the polluting industry, ...
  • Om den norske politikken for reduksjon av utslipp av NOx 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart; Sterner, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Ettersom Norge ikke klarte å innfri forpliktelsene i Gøteborg-protokollen er det grunn til å sette søkelys på den norske NOX-politikken. NOX-fondet står her sentralt. Fondet har bidratt til betydelige utslippsreduksjoner, ...