• Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten : utenlandske i Norge og norske i utlandet 

   Halvorsen, Tore; Mc Mahon, Lise Dalen; Olsen, Heidi Sande (Journal article, 2004)
   Oppbyggingen og driften av virksomheten på norsk kontinentalsokkel har i stor grad vært preget av at multinasjonale selskaper har bidratt med sine kunnskaper og med eierkapital. Over tid har også norske oljeselskaper ...
  • Husholdningenes netthandel. Dokumentasjonsnotat 

   Halvorsen, Tore (Notater / Documents;2018/38, Working paper, 2018-10-11)
   Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets behandling av husholdningenes netthandel. Nasjonalregnskapet skal beskrive alle vare- og tjenestestrømmene i økonomien. En lang rekke kriterier benyttes i ...
  • Improved treatment of insurance in the Norwegian national accounts 

   Halvorsen, Tore; Scheele, Marius (Notater / Documents;2015/4, Working paper, 2015-01)
   Insurance is an industry given special attention in the national accounts due to the very nature of its activities. In particular the method for estimating the value of output of insurance services is a challenging ...
  • Kvartalsvis utenriksregnskap 

   Halvorsen, Tore; Olsen, Heidi Sande; Volden, Monica (Journal article, 2005)
   Formålet med denne artikkelen er å orientere om hovedlinjene i et nytt system for innsamling og bearbeiding av data til utenriksregnskapet. Bakgrunnen er at Norges Banks valutastatistikk er lagt ned. Omleggingen fører ...
  • Nasjonalregnskapets historie i Norge. Fra fri forskning til lovregulert statistikk 

   Halvorsen, Tore; Simpson, Liv Hobbelstad; Skoglund, Tor (Sosiale og økonomiske studier;112, Book, 2011)
   Abstract The Norwegian System of National Accounts has a long tradition compared with most other countries. In Norway the first phase of the history of national accounts was characterised by studies aiming at estimating ...
  • Noen problematiske begreper i nasjonalregnskapet - et historisk tilbakeblikk 

   Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor (Journal article, 2011)
   Nasjonalregnskapets oppgaver er ikke bare knyttet til tallfesting. Selve begrepsapparatet, og navnsettingen av begrepene, er i seg selv viktig for å forstå, analysere og kommunisere om ulike elementer i samfunnsøkonomie ...
  • Penger og kryptovaluta i nasjonalregnskapet: Diskusjonsnotat 

   Finstad, John Anders; Halvorsen, Tore (Notater / Documents;2019 / 16, Working paper, 2019-03-26)
   Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets prinsipielle behandling av kryptovaluta. Nasjonalregnskapet skal i prinsippet dekke alle økonomiske verdier og beskrive hvordan verdiene skapes og anvendes. Behandlingen ...
  • Process tables in the Norwegian national accounts 

   Halvorsen, Tore; Solholm, Kerstin (Notater / Documents;2015/3, Working paper, 2015-01)
   Process tables is a tool for presenting and explaining in a tabular form what sources are used and what happens to the source figures in the process of compiling national accounts. In Norway the first attempt to produce ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2005 : ny føring av banktjenester hever nivået på BNP 

   Brathaug, Ann Lisbet; Fløttum, Erling Joar; Halvorsen, Tore; Sørensen, Knut Ø.; Todsen, Steinar (Journal article, 2006)
   Statistisk sentralbyrå har revidert nasjonalregnskapet fra 1970 og fram til i dag. Resultatet er at bruttonasjonalproduktet (BNP) i løpende priser er hevet. Årlige vekstrater for BNP er også revidert, mest for de senere ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2010 

   Gimming, Kristian; Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor; Sørensen, Knut Ø. (Journal article, 2011)
   Næringsinndelingen i nasjonalregnskapet er nå tilpasset SSBs nye næringsstandard SN2007 som bygger på EU-standarden NACE Rev. 2. Alle EU- og EØS-land er forpliktet til å ta i bruk denne standarden fra høsten 2011. ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall : sterkere vekst på 1990-tallet 

   Fløttum, Erling Joar; Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor (Journal article, 2002)
   Reviderte tall fra nasjonalregnskapet viser sterkere volumvekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) for perioden 1995-1999 enn tidligere beregnet. Vekstratene for disse årene er i gjennomsnitt justert opp med 0,6 prosentpoeng. ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall for 1996-1998 

   Halvorsen, Tore (Journal article, 1999)
   Statistisk sentralbyrå publiserte i Ukens statistikk nr. 17 1999 endelige nasjonalregnskapstall for 1996 og nye foreløpige tall for 1997 og 1998. De nye resultatene presenteres også i tabellvedlegget til dette nummeret ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall for 1997-1999 

   Evensen, Trude Nygård; Halvorsen, Tore (Journal article, 2000)
   Statistisk sentralbyrå publiserte 4. mai 2000 reviderte nasjonalregnskapstall for årene 1997-1999. Tallene er blant annet tilgjengelig på SSB’s WEB-sider og i et tabellvedlegg i dette nummeret av Økonomiske Analyser. I ...