• A comparison of the global warming effects of wood fuels and fossil fuels taking albedo into account 

   Holtsmark, Bjart (Discussion papers;778, Working paper, 2014-04)
   Traditionally, wood fuels, like other bioenergy sources, have been considered carbon neutral because the amount of CO2 released can be offset by CO2 sequestration due to the regrowth of the biomass. Thus, until recently, ...
  • Biobrensel - til skade for klimaet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   I februar i år la Klimadirektoratet frem rapporten Klimakur 2020, som omhandler hvordan klimapolitikken bør utformes i årene fremover. En av hovedkonklusjonene i Klimakur er at vi bør satse tungt på biobrensel og ...
  • Biodrivstoff - øker det CO2-problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2011)
   For tiden er klima det altoverskyggende miljøproblemet, og klima er også motivet for regjeringens massive satsing på bioenergi. Det sterke fokus på klima fører til at andre viktige miljøproblemer får mindre oppmerksomhet. ...
  • Bioenergi fra skog gjør trolig mer skade enn fossil olje - et tilsvar 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Den typen resonnement jeg her har benyttet, der 1 kWh bioenergi tilført markedet fører til at 1 kWh mindre olje blir konsumert, er vanlig i livssyklusanalyser og gjøres for eksempel uten diskusjon i Bright og Strømman ...
  • Cap-and-Trade or carbon taxes? The feasibility of enforcement and the effects of non-compliance 

   Hovi, Jon; Holtsmark, Bjart (Discussion Papers;No. 436, Working paper, 2005)
   Abstract: One of the proposed alternatives to Kyoto’s cap-and-trade approach is a regime based on an internationally harmonized carbon tax. In this paper, we consider and compare the enforcement problems associated with ...
  • Carbon dynamics related to tree planting on new areas in Norway 

   Holtsmark, Bjart (Discussion Papers;No. 848, Working paper, 2016-11-08)
   Extensive tree planting on new areas has been suggested as a climate policy measure in Norway. This paper presents some preliminary calculations related to carbon dynamics of such a measure when the tree planting takes ...
  • Consumer Demand in a General Equilibrium Model for Environmental Analysis 

   Aasness, Jørgen; Holtsmark, Bjart (Discussion papers;105, Working paper, 1993-12)
   The system of consumer demand functions for the 22 consumption goods in the general equilibrium model MSG-EE is presented. The consumer model has the following specific features. (i) It is based on a three level utility ...
  • Does the clean development mechanism have a viable future? 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Discussion Papers;577, Working paper, 2009)
   The developed countries can meet part of their Kyoto commitments by investing in emission-reducing projects in developing countries (the Clean Development Mechanism, CDM). Since the developing countries have so far not ...
  • Elbilpolitikken - virker den etter hensikten? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Vi har verdens sterkeste virkemidler for støtte til elbiler. Det medfører at antall elbiler vokser raskt her hjemme. Blir konsekvensen mer biltrafikk og større miljøproblemer? Ettersom biltrafikk medfører støy, ...
  • Elektrifisering av veitransport – hva er miljøeffektene og kostnadene? 

   Holtsmark, Bjart (Peer reviewed; Journal article, 2020-09)
   Ikke noe land har like omfattende satsing på elbiler som Norge. Elbilsalget utgjør nå nær halvparten av nybilsalget. Dette er forårsaket av en velkjent pakke med virkemidler. Politikken bidrar til å redusere våre utslipp ...
  • En svakt begrunnet omlegging av norsk klimapolitikk 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2002)
   Tilleggsmeldingen om norsk klimapolitikk skal utgjøre deler av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal forholde seg til ratifikasjonsproposisjonen om Kyotoprotokollen og den varslede omleggingen fra CO2-avgifter til ...
  • Er det noen fremtid for CDM-ordningen? 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I-landene kan oppfylle deler av utslippsforpliktelsene i Kyoto-protokollen gjennom investeringer i utslippsreduserende tiltak i u-land. Siden u-landene hittil ikke har villet påta seg bindene utslippsforpliktelser, har ...
  • Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests 

   Searchinger, Timothy D.; Berginger, Tim; Holtsmark, Bjart; Kammen, Daniel M.; Lambin, Eric F.; Lucht, Wolfgang; Raven, Peter; Ypersele, Jean-Pascal van (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
   This comment raises concerns regarding the way in which a new European directive, aimed at reaching higher renewable energy targets, treats wood harvested directly for bioenergy use as a carbon-free fuel. The result could ...
  • Faustmann and the Climate 

   Hoel, Michael; Holtsmark, Bjart; Holtsmark, Katinka (Discussion papers;701, Working paper, 2012-08)
   This paper presents an adjusted Faustmann Rule for optimal harvest of a forest in the presence of a social cost of carbon emissions. A contribution of the paper is to do this within theoretical and numerical frameworks ...
  • Fra kvotebørsen til petroleumsmarkedene 

   Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 1999)
   Kyotoprotokollen tallfester grenser for de enkelte industrilandenes utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012, men åpner for en viss grad av overføring av forplikterlser mellom landene. Om noen år kan derfor et nytt ...
  • Generasjonsregnskapet og statens underskudd 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 1993)
   I august i år la professor E. Steigum, sammen med sine amerikanske kolleger A.J. Auerbach, J. Gokhale og L.J. Kotlikoff, frem et såkalt generasjonsregnskap for Norge; Steigum et al. (1993). Med dette "regnskapet" mener ...
  • Global per capita CO2 emissions - stable in the long run? 

   Holtsmark, Bjart (Discussion Papers;No. 438, Working paper, 2005)
   Abstract: Global per capita CO2 emissions have been relatively stable during the last decades. It has been suggested that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and its scenario makers have ignored this ...
  • Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 1999)
   Stortinget ønsker et norsk marked for omsettelige utslippstillatelser (kvoter) for klimagasser og et offentlig utvalg utreder dette. Et vanskelig tema er gratiskvoter som virkemiddel for å sikre opprettholdelse av ...
  • Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2002)
   For de fleste som tilhører den andelen av arbeidsstyrken som har rett på avtalefestet pensjon (AFP), er det relativt lite å tjene på å bli stående i arbeid etter fylte 62 år. Og har man først gått av med AFP, vil man ...
  • Implementation of the Kyoto Protocol without Russian participation 

   Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Discussion Papers;No. 376, Working paper, 2004)
   Abstract: All Annex B parties but Russia, Australia and USA, have ratified the Kyoto Protocol so far. It is still an open question whether Russia will ratify and secure that the Protocol enters into force. This ...