• Barn i lavinntektsfamilier : 1996-2004 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Rapporter;2007/33, Research report, 2007)
   Hovedformålet med rapporten er ved hjelp av registerdata å belyse utviklingen i årlig og vedvarende lavinntekt blant barnefamilier i perioden 1996 til 2004. I rapporten er det hovedsakelig barn 0-15 år som studeres, men ...
  • Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004-2014 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Rapporter;2016/11, Research report, 2016-04-06)
   Inntektsutviklingen for barnefamilier har vært svakere enn for andre husholdningsgrupper mellom 2004 og 2014. En stor andel av barnefamiliene har riktig nok en nettoformue, men andelen med høy gjeldsbelastning øker. Rapporten ...
  • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Lunde, Harald (Rapporter;2020/13, Research report, 2020-03-31)
   Denne monitoren omhandler de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2018. Vi gir en demografisk beskrivelse av gruppen, og ser nærmere på hvordan det går med dem i årene etter ...
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd? : barn i familier med lavinntekt 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2007-09)
   Innføringen av kontantstøtten i 1998 medførte et klart inntektsløft for mange svaktstilte barnefamilier og bidro til å løfte mange barn over lavinntektsgrensen. Imidlertid ble barnetrygden redusert i den samme perioden. ...
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom" : årlig rapport om økonomi og levekår for ulike grupper 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2006-05)
   Har det blitt flere med lavinntekt – eller det som i dagligtale kalles "fattige" – de siste årene? Hvilke grupper har størst risiko for å havne under lavinntektsgrensen? Er det de yngre eller eldre som er mest økonomisk ...
  • Frynsegoder - mer populære, men påvirker de inntektsfordelingen? 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Journal article, 2000-10)
   Frynsegoder har blitt en stadig mer populær avlønningsform blant norske arbeidstakere på 1990-tallet, men på tross av økt popularitet så tilsvarer frynsegodene likevel bare om lag én prosent av de totale lønnssummer som ...
  • Færre ikke-vestlige innvandrere med lav inntekt : innvandrerhusholdningenes inntekter 1994 og 1998 

   Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2005-05)
   Fra 1994 til 1998 falt andelen ikke-vestlige innvandrere med en inntekt under 50 prosent av medianinntekten, fra 26 til 17 prosent. En viktig årsak til denne utviklingen er økt inntreden på arbeidsmarkedet i takt med økende ...
  • Går økonomiske levekår i arv? : inntektsmobilitet mellom generasjoner 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2010-06)
   Hvilken inntekt man har som voksen, påvirkes av hvilken type husholdning man vokser opp i som barn. Barn som tilhører husholdninger med eneforsørgere, lav inntekt, mottak av sosialhjelp, dårlig yrkestilknytning og lavt ...
  • Hver sjette europeer har lav inntekt : lavinntekt i Europa 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Journal article, 2006-05)
   Ikke noe europeisk land har klart å avskaffe lavinntekt, eller det som i dagligtale blir kalt fattigdom. Ifølge Eurostat har 72 millioner EU-borgere en så lav inntekt at de står i fare for å bli definert som fattige. I de ...
  • Hvor bor de? : barn i familier med vedvarende lavinntekt 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Journal article, 2007-09)
   Det er store geografiske variasjoner i forekomsten av lavinntekt blant barn. Oslo og Drammen skiller seg ut blant byene ved å ha mange barn i familier med lave inntekter. Men også i en del småkommuner finner vi høye andeler ...
  • "Hvor stor var din inntekt i fjor?" : inntekt oppgitt i intervju og på selvangivelsen 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2002-12)
   hvilken grad klarer folk å oppgi riktig inntekt i intervjuundersøkelser sammenlignet med det de på ære og samvittighet oppgir i selvangivelsen? Denne artikkelen viser at få personer oppgir en helt riktig inntekt når de ...
  • Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016 

   Strøm, Frøydis; Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Rapporter;2020/36, Research report, 2020-10-08)
   I denne monitoren ser vi på personer med flyktningbakgrunn som har blitt bosatt i en kommune i årene 2007-2016, og i hvilken grad de velger å forlate denne de første årene etter bosetting.
  • Norskfødte med innvandrerforeldre - hvordan går det med dem? Demografi, utdanning, arbeid og inntekt 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Dzamarija, Minja Tea; Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Strøm, Frøydis (Rapporter;2019/21, Research report, 2019-07-04)
   Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen økt ...
  • Oslo - flest fattige og størst ulikhet : fattigdom og inntektsfordeling 

   Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2003-05)
   Oslo er fortsatt det stedet i landet med størst forskjell i de økonomiske levekårene. Hovedstaden har den høyeste andelen fattige. Samtidig kan Oslo vise til den sterkeste økningen i toppen av inntektsfordelingen de siste ...
  • Større likhet med fastlandet : økonomiske levekår på Svalbard i 1990 og 2000 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Holth, Bjørn Are; Storrud, Ayfer E. (Journal article, 2002-12)
   Det generelle prisnivået på Svalbard nærmer seg fastlandet, men ligger fortsatt lavere. Husholdningenes forbruksutgifter ligger høyere enn på fastlandet, men ikke så mye høyere som i 1990. Forskjellene i inntektsnivå har ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon; Normann, Tor Morten (Rapporter;2012/08, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den 10. i rekken med det formål å presentere statistikk og analyse av økonomien og levekårene for en rekke ulike grupper i samfunnet som tradisjonelt er overrepresentert nederst i inntektsfordelingen ...