• Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge (Rapporter;2017/24, Research report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen sysselsatte i 2013 ned fra 58 prosent for 60-61-åringer til 54 prosent blant 62-åringer. For ...
  • Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet 

   Berge, Christoffer; Olsen, Bjørn; Næsheim, Helge (Rapporter;2017/21, Research report, 2017-07-03)
   72 prosent av afghanske flyktninger som var i slutten av tenårene da de kom til Norge, var sysselsatt 12 år etter. For irakere og somaliere lå andelen rundt 60 prosent. Rapporten viser at jo yngre flyktningene er, jo lettere ...
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015 : Årsaker til ulik andel sysselsatte 

   Næsheim, Helge; Sundt, Camilla (Rapporter;2016/42, Research report, 2016-12-22)
   I Sverige er hele 62 prosent av de funksjonshemmede sysselsatte mot 46 prosent i Norge. Hvorfor er Sverige tilsynelatende bedre enn Norge til å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne? I begge landene undersøkes ...
  • Internasjonal sammenligning av sykefravær. Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? 

   Berge, Christoffer; Johannessen, Jørgen Holck; Næsheim, Helge (Rapporter;2012/6, Research report, 2012)
   Hovedformålet med rapporten er å analysere om utformingen av Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er så ulike mellom land at det kan forklare deler eller hele forskjellen man observerer i sykefraværet. I tillegg ser vi på ...
  • Internasjonal sammenligning av sykefravær. Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? 

   Berge, Christoffer; Johannessen, Jørgen Holck; Næsheim, Helge (Rapporter;2012/06, Research report, 2012)
   Hovedformålet med rapporten er å analysere om utformingen av Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er så ulike mellom land at det kan forklare deler eller hele forskjellen man observerer i sykefraværet. I tillegg ser vi på ...
  • Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen 

   Næsheim, Helge; Johansen, Ingvild (Notater / Documents;2018/10, Working paper, 2018-03-01)
   A-ordningen gir mulighet til å få mer kunnskap om noen grupper av jobber utover ordinære arbeidsforhold, som ikke var meldepliktige til det gamle Aa-registeret. I a-ordningen er arbeidsforhold som lønnstakere delt inn ...
  • Mobilitet i arbeidsmarkedet. Om måling av jobbstrømmer 

   Næsheim, Helge (Notater / Documents;2018/14, Working paper, 2018-04-12)
   Formålet med notatet er todelt. Først beskrives ulike typer av strømmer som skjer i arbeidsmarkedet. Deretter går vi grundig inn på en av disse typene som betegnes som jobbstrømmer. For denne presenteres også en del ...
  • Muligheter for statistikk om utsendte arbeidstakere 

   Næsheim, Helge (Notater / Documents;2019 / 6, Working paper, 2019-01-31)
   Flere brukere av sysselsettingsstatistikk er interessert i å få tall for utsendte arbeidstakere. Dette er ansatte i utenlandske foretak som kommer til Norge i forbindelse med at foretaket har fått oppdrag. I notatet ...
  • Statistikk om jobbstrømmer 

   Aurdal, Per Svein; Næsheim, Helge (Notater / Documents;2015/12, Working paper, 2015-02-05)
   Formålet med notatet er å beskrive et opplegg for sysselsettingsstatistikk hvor man beskriver jobbstrømmer som tar utgangspunkt i ansatte i alle virksomhetene i Norge. Dette i motsetning til i Arbeidskraftsundersøkelsene ...
  • Statistikk over ansatte i staten. Kartlegging av brukerbehov og muligheter 

   Berge, Christoffer; Fedoryshyn, Nadiya; Køber, Tonje; Nordby, Pål; Næsheim, Helge (Notater / Documents;2018/36, Working paper, 2018-09-21)
   Dette notatet gir en nærmere beskrivelse av ulike avgrensninger av ansatte og årsverk i staten sett i lys av brukerbehovene. I dette notatet utreder vi muligheten for å lage en mer presis statistikk om årsverk i staten. ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015 

   Nordby, Pål (Rapporter;2016/10, Research report, 2016-04-05)
   Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. I denne rapporten ser vi blant annet at andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016 

   Nordby, Pål (Rapporter;2017/05, Research report, 2017-04)
   De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere. I årets ...