• Den "vanskelige" identiteten : seksuell identitet og levekår 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010)
   Homofile, lesbiske og bifile har oftere symptomer på svekket psykisk helse enn heterofile. Dette er ett av de få sikre funnene om seksuell identitet i levekårsundersøkelsen fra 2008, der vi for første gang inkluderte ...
  • Det vanskelige fattigdomsbegrepet : lav inntekt trenger ikke bety fattigdom 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2009)
   Valgkampen og stortingsvalget er gjennomført. Igjen har det vært snakket om fattigdomsproblemet. Det er enighet om at det ikke gjøres nok for ”de fattige” og nok for å avskaffe ”fattigdommen”, men hvem og hva dette er ...
  • En som kommer når det virkelig trengs : sosial og politisk deltaking 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2008-12)
   De aller fleste i Norge har en venn, en som stiller opp når det virkelig gjelder. Men noen er mer utsatt for å mangle nære relasjoner og kontakt med andre. Grupper som alene- boende, eldre og personer som har andre ...
  • Fattigdomsrisiko : En levekårstilnærming 

   Normann, Tor Morten (Rapporter;2009/11, Research report, 2009)
   Fattigdomsrisiko kan betegnes som faren for at lav inntekt medfører store levekårsproblemer. Denne rapporten tar opp vanskeligheter med å definere fattigdom, og bruker flere ulike tilnærminger for å vise at selve definisjonen ...
  • Få utsatt, noen yrker mer utsatt enn andre : konflikter, mobbing, trakassering og vold i arbeidslivet 

   Normann, Tor Morten; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2007)
   I løpet av det siste året har mobbing og trakassering i arbeidslivet fått stor plass i mediebildet. Når temaet presenteres, får vi et innblikk i enkeltsaker, men blir sjelden presentert for det mer generelle bildet. ...
  • De fleste over 80 år stemmer : valgdeltakelse blant de eldste 

   Berglund, Frode; Kleven, Øyvin; Normann, Tor Morten (Journal article, 2009-06)
   De eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement øker i takt med dette. For første gang kan Statistisk sentralbyrå vise tall for valgdeltakelsen blant personer over 80 ...
  • Hvordan måle boutgiftsbelastning? En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig 

   Normann, Tor Morten (Notater / Documents;2017/06, Working paper, 2017-02-20)
   Indikatoren for boutgiftsbelastning tar sikte på å fange opp husholdninger som har boutgifter som er høye når man sammenligner med inntekten, og kan defineres på mange ulike måter. Dette notatet viser hvordan ulike ...
  • Inntekter og boligutgifter vokser i takt : utgifter til bolig i Norge og Europa 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010-06)
   En av fire norske husholdninger hadde høye boligutgifter i forhold til inntektene i 2008. Denne andelen har holdt seg nokså uendret de siste årene. Unge med lave inntekter har ofte høye utgifter i forhold til inntekten, ...
  • Inntektsfattig eller levekårsfattig? : det vanskelige fattigdomsbegrepet 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2009-04)
   Hva er det politikerne egentlig vil bekjempe når de snakker om å avskaffe og bekjempe fattigdom? Fattigdom kan defineres og måles på mange ulike måter. Det vanligste er å måle inntekten. Da kan man få alt fra 2 til 13 ...
  • Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid . Inntekts- og formuesutvikling 2012-2018 for personer født i 1949 

   Normann, Tor Morten (Rapporter;2020/26, Research report, 2020-08-18)
   Denne rapporten følger inntekts- og formuesutviklingen i perioden 2012 til 2018 for personer født i 1949. Formålet er å belyse hvordan valg med hensyn til kombinasjon av yrkesaktivitet og uttak av alderspensjon i 2012 ...
  • Mange jobber, men mindre enn før : arbeid 

   Lohne, Ylva; Normann, Tor Morten (Journal article, 2006-12)
   Det norske arbeidsmarkedet er preget av høy yrkesdeltakelse sammenliknet med andre europeiske land. Både kvinner og eldre i Norge er mer yrkesaktive enn gjennomsnittet i vår verdensdel. Andelen som jobber deltid er imidlertid ...
  • Materielle og sosiale mangler : utslag av fattigdom 

   Normann, Tor Morten (Rapporter;2011/28, Research report, 2011)
   Fattigdom kan defineres og avgrenses på mange ulike måter, og det kan ha betydning for hvilke utslag fattigdom får. Denne rapporten bygger på rapporten Fattigdomsrisiko – en levekårstilnærming utgitt i 2009 (Normann ...
  • Mest familie- og nabokontakt på bygda : sosial og politisk deltaking 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2009-12)
   Vennskap og vennekontakt er stort sett likt fordelt over hele Norges land, men det ser ut til at personer i spredtbygde strøk noe oftere har kontakt med familie og naboer. Kontakten med familie har holdt seg stabil de siste ...
  • Om valgundersøkelsene 

   Kleven, Øyvin; Normann, Tor Morten (Journal article, 2002-05)
   I avisene kan man til enhver tid lese om hvilke partier som går opp og ned på meningsmålingene. Disse fremstillingene gir bare øyeblikks fremstillinger av velgernes vandringer. Skal vi si noe om hva som rører seg i folkedypet ...
  • Sexual identity and living conditions : Evaluation of the relevance of living conditions and data collection 

   Gulløy, Elisabeth; Normann, Tor Morten (Reports;2010/38, Research report, 2010)
   Statistics Norway’s Survey of Living Conditions 2008 was the first to contain questions on sexual attraction and sexual identity. The survey mainly concerned health, and was based on a gross sample of 10,000 persons aged ...
  • Svekket helse - mindre sosial kontakt : sosial deltakelse 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010-12)
   De aller fleste har hyppig kontakt med venner og familie. Vi har noen å snakke fortrolig med, og vi stoler på at noen stiller opp for oss når vi trenger det som mest. Det finnes likevel unntak. Menn mangler oftere enn ...
  • Uførhet er mer enn bare helse : uførhet i Norden 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010)
   Det å definere seg selv som ufør eller ute av stand til å arbeide er sammensatt. Svekket helse er viktig, men helseforskjeller alene kan ikke forklare hvorfor kvinner er mer utsatt enn menn, og hvorfor personer med lav ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon; Normann, Tor Morten (Rapporter;2012/08, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den 10. i rekken med det formål å presentere statistikk og analyse av økonomien og levekårene for en rekke ulike grupper i samfunnet som tradisjonelt er overrepresentert nederst i inntektsfordelingen ...