• Arbeid 

   Lohne, Ylva; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2004)
   Arbeidsmarkedet har vært preget av skiftende konjunkturer de siste tiårene. Svingningene har medført store endringer – særlig i arbeidsledighet, men også for sysselsetting, arbeidstid og uførepensjonering. Mer stabile ...
  • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999: Kommentert tabellrapport 

   Reppen, Heidi Kristin; Rønning, Elisabeth (Rapporter;1999/27, Research report, 1999-10)
  • Barns levekår før og nå 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2001)
   Hvordan har barn det i dag? Mye har skjedd siden min generasjons barndom på 1970-tallet til barndommen i dag. Blant annet har barns familier forandret seg mye. Færre barn har gifte foreldre, og flere barn opplever samlivsbrudd. ...
  • Dobbeltarbeidende seniorer : ulønnet omsorgsarbeid 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2010)
   Økt levealder gjør at stadig flere har og får omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid, og de fleste er kvinner. Flest ...
  • Få indikasjoner på økt arbeidspress generelt i arbeidslivet 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2006)
   Levekårsundersøkelsen med arbeidsmiljø som tema har flere spørsmål som skal fange opp om presset i arbeidslivet øker. I motsetning til den allmenne oppfatning viser ikke våre resultater noen klar økning i perioden 1996 til 2003.
  • Få utsatt, noen yrker mer utsatt enn andre : konflikter, mobbing, trakassering og vold i arbeidslivet 

   Normann, Tor Morten; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2007)
   I løpet av det siste året har mobbing og trakassering i arbeidslivet fått stor plass i mediebildet. Når temaet presenteres, får vi et innblikk i enkeltsaker, men blir sjelden presentert for det mer generelle bildet. ...
  • "Helsearbeidere" - tøffe kvinner i deltidsjobber : kvinner i helse- og sosialyrker 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2010)
   I dag jobber hver tredje sysselsatte kvinne innenfor helse- og sosialtjenester. Disse 426 000 kvinnene utgjør 82 prosent av alle sysselsatte i næringen. Halvparten av kvinnene jobber deltid. De er mer utsatt for helseplager ...
  • Hvordan lærer voksne? : den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC) 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2011)
   Hvor godt forstår vi hva vi leser, og hvor god er tallforståelsen vår? Hvordan bruker vi ferdigheter og kunnskap til å løse problemer? Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC) skal nå i gang med ...
  • Jakten på den moderne arbeider 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2002)
   Den moderne arbeider finnes, men vi finner ikke mange av dem. Jakten på det nye i arbeidslivet viser at det omfattes av få og at mye faktisk ikke er så nytt. Vi har fortsatt et arbeidsliv preget av faste og strukturerte former.
  • Livskvalitet i Norge 2020 

   Støren, Kristina Strand; Rønning, Elisabeth; Gram, Karin Hamre (Rapporter;2020/35, Research report, 2020-10-07)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse ...
  • Læreryrket: utfordrende og belastende 

   Rønning, Elisabeth; Vikan, Stein Terje (Journal article, 2001)
   Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn generelt på andre arbeidsplasser. Lærere er mer utsatt for vold eller trusler om vold og de opplever i større grad enn andre arbeidet som en psykisk påkjenning. Også lønnsnivået ...
  • Mange jobber, få ledige, men ungdom er utsatt : arbeid 

   Sandvik, Ole; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2007)
   Både kvinner, ungdom og eldre er langt mer yrkesaktive i Norge enn hva som er gjennomsnitt i vår verdensdel. Arbeidsmarkedet er like fullt preget av stor mangel på arbeidskraft sammenlignet med de fleste andre europeiske ...
  • Norsk sysselsetting på "Europa-toppen" : arbeid og arbeidsmiljø 

   Horgen, Erik Herstad; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2008)
   Norge har flere kvinner, eldre og unge i arbeid enn andre europeiske land. Ni av ti norske arbeidstakere er stort sett fornøyd med jobben sin, selv om en økende andel opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse. Og ...
  • Rogaland : flest sysselsatte og færrest sykmeldte 

   Horgen, Erik Herstad; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2009)
   Yrkesdeltakelsen for i fjor var rekordhøy. Sysselsettingen har sunket noe siden toppen høsten 2008. Samtidig er veksten i arbeidsledigheten lavere enn i mange andre europeiske land. Sykefraværet er stabilt, men varierer ...
  • Stabil yrkesdeltakelse, men økt ledighet : arbeid og arbeidsmiljø 

   Horgen, Erik Herstad; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2010)
   Yrkesdeltakelsen var noe lavere i 2009 enn i rekordåret 2008. Men arbeidsledigheten økte i samme periode, spesielt blant menn. De arbeidsledige brukte lengre tid på å finne seg arbeid i 2009 enn året før. Flere kvinner ...
  • Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2002)
   I mai 2002 publiserte Statistisk sentralbyrå sin fjerde tidsbruksundersøkelse. Både forskere, journalister og offentlig forvaltning har ventet lenge på denne undersøkelsen. Opplysningene er viktige for samfunnsplanleggere, ...
  • Typisk norsk å arbeide deltid : arbeid 

   Lohne, Ylva; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2005)
   Det norske arbeidsmarkedet er preget av høyt sysselsettingsnivå sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Andelen deltidssysselsatte er imidlertid høy, særlig for kvinner. Etter årtusenskiftet har den markerte ...