• Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper 

   Revold, Mathias Killengreen; Sandvik, Lene; With, Mari Lande (Rapporter;2018/13, Research report, 2018-04-23)
   Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon. Analysene i rapporten er basert på data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og ...
  • Får de som har rett på det bostøtte? Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere 

   Revold, Mathias Killengreen; Lande With, Mari (Rapporter;2019/02, Research report, 2019-02-06)
   Mottar husholdningene som har rett på det bostøtte? Bostøtteordningen skal sikre at husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter skal få et egnet sted å bo. Man er altså kvalifisert dersom inntektene er svært lave ...
  • Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning 

   Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2015/47, Research report, 2015-10)
   Rapporten om innsattes levekår baserer seg på en intervjuundersøkelse som ble gjennomført i norske fengsler høsten 2014. Rapporten beskriver livet til de innsatte før soning, og i noen grad livet under soningen og planene ...
  • Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014. Dokumentasjonsnotat 

   Revold, Mathias Killengreen (Notater / Documents;2015/38, Working paper, 2015-10)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i norske fengsler. SSB gjennomførte også en tilsvarende undersøkelse i 2003. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår før ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd. Dokumentasjonsnotat 

   Revold, Mathias Killengreen; Holmøy, Aina (Notater / Documents;2016/03, Working paper, 2016-01)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Tema: Idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat 

   With, Mari Lande; Revold, Mathias Killengreen; Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2017/12, Working paper, 2017-02-08)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen EUSILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk. Dokumentasjonsrapport 

   Sandvik, Lene; Revold, Mathias Killengreen (Notater / Documents;2015/18, Working paper, 2015-03)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013. Dokumentasjonsrapport 

   Vrålstad, Signe; Revold, Mathias Killengreen (Notater / Documents;2014/47, Working paper, 2014-12)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 7 ganger tidligere, i 1989, ...
  • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016 : Dokumentasjon 

   Revold, Mathias Killengreen; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/30, Working paper, 2017)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 6 ganger tidligere, i 1996, ...
  • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen 

   Bø, Erlend Eide; Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2019/08, Research report, 2019-04-24)
   I denne rapporten undersøkes hvor stor andel av boliger som er tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan nybygging vil påvirke denne andelen fremover. Analyser på kommune-/regionnivå utføres for å forstå om ...
  • Undersøkelse om bibliotekbruk 2015 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2015/32, Research report, 2015-08)
   I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks bruk av bibliotek 2015. Der det er naturlig sammenlignes resultatene med tidligere undersøkelser om bibliotekbruk i 1998 og 2005. ...