• Bør FoU-støtte rettes mot små eller store? 

   Møen, Jarle; Rybalka, Marina (Rapporter;2011/11, Report, 2011)
   Eksterne virkninger er en sentral del av begrunnelsen for offentlig støtte til kommersiell FoU. Innføringen av Skattefunn-ordningen i 2002 medførte en kraftig dreining av den offentlige støtten og sterk vekst i støtten ...
  • Digital sårbarhet. Hvem har høy risiko for å falle utenfor? 

   Rybalka, Marina; Brevik, Ragnar; Fremmerlid, Mats; Strøm, Kine Dale (Rapporter;2022/35, Report, 2022-08-22)
   Digitalt utenforskap er et tema som har fått økt oppmerksomhet i Norge de siste årene. Dette skyldes blant annet at med økt digitaliseringstakt, har konsekvensene ved å ikke henge med i den digitale utviklingen blitt ...
  • Digitalisering i kommunene. Overblikk over tilstanden i 2018 

   Rybalka, Marina; Røgeberg, Ole; Dyngen, Øystein Åmelfot (Rapporter;2019/14, Report, 2019-06-11)
   I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter. Hele 89 prosent av kommunene har besvart ...
  • Digitalisering i kommunene. Utviklingen fra 2018 til 2022 

   Rybalka, Marina; Brevik, Ragnar; Denisova, Ekaterina (Rapporter;2023/27, Report, 2023-08-16)
   Hele 99 prosent av kommunene har besvart undersøkelsen «Digitalisering og IKT i offentlig sektor» i 2022. Dette gir oss et solid datagrunnlag for å si noe om digitaliseringsnivået i kommunene. Med utgangspunkt i enkle ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article, 2007)
   Etterspørselen etter gass er i vekst verden over og kostnadene ved å transportere gassen har falt betraktelig. Samtidig ser vi en utvikling mot deregulerte og integrerte regionale gassmarkeder. Hva skjer med prisene i ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet. Foreløpig rapport om resultataddisjonalitet 

   Cappelen, Ådne; Rybalka, Marina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2007/22, Report, 2007-06-05)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen ...
  • Evaluation of Norwegian Innovation Clusters 

   Rybalka, Marina; Røtnes, Rolf A.; Norberg-Schulz, Marthe; Walbækken, Mikkel; Håkansson, Anders (Report;No. 76-2017, Report, 2017)
   Innovation Norway has commissioned Samfunnsøkonomisk analyse to evaluate the Norwegian Innovation Clusters program. The program is organized by Innovation Norway, in joint effort with Siva (The Industrial Development ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2008/2, Report, 2008)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ...
  • Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet : produktivitetsanalyse 

   Rybalka, Marina (Journal article, 2008)
   Informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) brukes stadig mer både i husholdninger, næringsliv og offentlig sektor. En rivende utvikling av IKT-sektoren fører til endringer i næringsstruktur, organisering av produksjon ...
  • Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Klemetsen, Marit Elisabeth; Moxnes, Andreas; Nilsen, Øivind Anti; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2016/12, Report, 2016-04-08)
   I denne rapporten studerer vi effektene av næringspolitiske virkemidler med offentlig finansiering der målsettingen er økt verdiskaping og innovasjon. Våre analyser omfatter Skattefunn (SKF), innovasjonsvirkemidlene til ...
  • Lumpy investments, factor adjustments and productivity 

   Nilsen, Øivind Anti; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 441, Working paper, 2005)
   Abstract: This paper describes firms' output and factor demand before, during and after episodes of lumpy investments using a rich employer-employee panel data set for two manufacturing industries and one service industry. ...
  • Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring innenfor bygge-, verfts- og renholdssektoren 

   Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom; Rybalka, Marina (Notater / Documents;2015/02, Working paper, 2016-01)
   Basert på mikrodata undersøker vi hvordan allmenngjøring har påvirket lønnsutviklingen og faktorbruken innenfor tre næringsområder, dvs. byggesektoren, verftssektoren og renholdssektoren. Dette gjøres ved hjelp av to ...
  • Measuring ICT capital and estimating its impact on firm productivity : Manufacturing firms versus firms in services 

   Rybalka, Marina (Reports;2009/4, Report, 2009)
   Information and communication technology (ICT) is one of the most dynamic areas of investment as well as a very pervasive technology. The possible benefits of ICT use for a firm include among others savings of inputs, ...
  • A new approach to estimating private returns to R&D 

   Cappelen, Ådne; Mohnen, Pierre; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Paper;No. 1005, Working paper, 2023-08)
   This paper revisits the estimation of private returns to R&D. In an extension of the standard approach, we allow for endogeneity of production decisions, heterogeneity of R&D elasticities, and asymmetric treatment of ...
  • Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet. Effektmålinger over perioden 2006-2018 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Rapporter;2020/11, Report, 2020-03-13)
   Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er Økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv ett av tre strategiske områder. Statistikk ...
  • Om mulighetene for å etablere relevant styringsinformasjon for Norges Forskningsråds næringsrettede virksomhet, basert på SSB-data 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Notater/Documents;2019/20, Working paper, 2019-05-03)
   I dette notatet presenterer vi statistikk som belyser utviklingen i Norges forskningsråds tildelinger til næringslivet og FoU-aktiviteten blant NFR sine næringslivskunder. Formålet er å gi et grunnlag for diskusjon om ...
  • Relational capital. Do board networks exist and are they valuable? 

   Bjørkholt, Solveig; Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2019/36, Report, 2019-11-29)
   This report is a part of a project entitled “Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness” — GLOBALINTO, with financial support from the European Commission/Research ...
  • Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2021/10, Report, 2021-03-11)
   Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv et av tre strategiske områder. I denne ...