• Bør FoU-støtte rettes mot små eller store? 

   Møen, Jarle; Rybalka, Marina (Rapporter;2011/11, Research report, 2011)
   Eksterne virkninger er en sentral del av begrunnelsen for offentlig støtte til kommersiell FoU. Innføringen av Skattefunn-ordningen i 2002 medførte en kraftig dreining av den offentlige støtten og sterk vekst i støtten ...
  • Digitalisering i kommunene. Overblikk over tilstanden i 2018 

   Rybalka, Marina; Røgeberg, Ole; Dyngen, Øystein Åmelfot (Rapporter;2019/14, Research report, 2019-06-11)
   I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter. Hele 89 prosent av kommunene har besvart ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article, 2007)
   Etterspørselen etter gass er i vekst verden over og kostnadene ved å transportere gassen har falt betraktelig. Samtidig ser vi en utvikling mot deregulerte og integrerte regionale gassmarkeder. Hva skjer med prisene i ...
  • Evaluation of Norwegian Innovation Clusters 

   Rybalka, Marina; Røtnes, Rolf A.; Norberg-Schulz, Marthe; Walbækken, Mikkel; Håkansson, Anders (Report;No. 76-2017, Research report, 2017)
   Innovation Norway has commissioned Samfunnsøkonomisk analyse to evaluate the Norwegian Innovation Clusters program. The program is organized by Innovation Norway, in joint effort with Siva (The Industrial Development ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2008/2, Research report, 2008)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ...
  • Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet : produktivitetsanalyse 

   Rybalka, Marina (Journal article, 2008)
   Informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) brukes stadig mer både i husholdninger, næringsliv og offentlig sektor. En rivende utvikling av IKT-sektoren fører til endringer i næringsstruktur, organisering av produksjon ...
  • Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Klemetsen, Marit; Moxnes, Andreas; Nilsen, Øivind Anti; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2016/12, Research report, 2016-04-08)
   I denne rapporten studerer vi effektene av næringspolitiske virkemidler med offentlig finansiering der målsettingen er økt verdiskaping og innovasjon. Våre analyser omfatter Skattefunn (SKF), innovasjonsvirkemidlene til ...
  • Lumpy investments, factor adjustments and productivity 

   Nilsen, Øivind A.; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 441, Working paper, 2005)
   Abstract: This paper describes firms' output and factor demand before, during and after episodes of lumpy investments using a rich employer-employee panel data set for two manufacturing industries and one service industry. ...
  • Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring innenfor bygge-, verfts- og renholdssektoren 

   Skjerpen, Terje; Kornstad, Tom; Rybalka, Marina (Notater / Documents;2015/02, Working paper, 2016-01)
   Basert på mikrodata undersøker vi hvordan allmenngjøring har påvirket lønnsutviklingen og faktorbruken innenfor tre næringsområder, dvs. byggesektoren, verftssektoren og renholdssektoren. Dette gjøres ved hjelp av to ...
  • Measuring ICT capital and estimating its impact on firm productivity. Manufacturing firms versus firms in services 

   Rybalka, Marina (Reports;2009/4, Research report, 2009)
   Information and communication technology (ICT) is one of the most dynamic areas of investment as well as a very pervasive technology. The possible benefits of ICT use for a firm include among others savings of inputs, ...
  • Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet. Effektmålinger over perioden 2006-2018 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Rapporter;2020/11, Research report, 2020-03-13)
   Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er Økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv ett av tre strategiske områder. Statistikk ...
  • Om mulighetene for å etablere relevant styringsinformasjon for Norges Forskningsråds næringsrettede virksomhet, basert på SSB-data 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Notater/Documents;2019/20, Working paper, 2019-05-03)
   I dette notatet presenterer vi statistikk som belyser utviklingen i Norges forskningsråds tildelinger til næringslivet og FoU-aktiviteten blant NFR sine næringslivskunder. Formålet er å gi et grunnlag for diskusjon om ...
  • Relational capital. Do board networks exist and are they valuable? 

   Bjørkholt, Solveig; Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2019/36, Research report, 2019-11-29)
   This report is a part of a project entitled “Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness” — GLOBALINTO, with financial support from the European Commission/Research ...
  • Resultater av SkatteFUNN – patentering og innovasjoner 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2007/36, Research report, 2007)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen ...
  • Returns to public R&D grants and subsidies 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion papers;740, Working paper, 2013-05)
   We address the question of whether the returns to R&D differ between R&D projects funded by public grants and R&D in general. To answer this question, we use a flexible production function that distinguishes between different ...
  • SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2007/17, Research report, 2007)
   SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har som formål å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002. SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd evaluere ...
  • Skill composition: exploring a wage-based skill measure 

   Nilsen, Øivind A.; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 531, Working paper, 2008)
   Most studies of heterogeneous labor inputs use classifications of high skilled and low skilled based on workers' educational attainment. In this study we explore a wage-based skill measure using information from a wage ...
  • The effects of R&D tax credits on patenting and innovations 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norwegian business spending on R&D is low by OECD standards. To stimulate business R&D, in 2002 the Norwegian government introduced a tax-based incentive, SkatteFUNN. We analyze the effects of SkatteFUNN on the likelihood ...
  • The effects of R&D tax credits on patenting and innovations 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;No. 565, Working paper, 2008)
   Abstract: Norwegian business spending on R&D is low by OECD standards. To stimulate business R&D, in 2002 the Norwegian government introduced a tax-based incentive, SkatteFUNN. We analyze the effects of SkatteFUNN on the ...