• Avfallsregnskap for Norge. Metoder og resultater for plast 

   Skullerud, Øystein; Stave, Svein Erik (Rapporter;2000/15, Report, 2000-05-22)
   Avfallsregnskapet for plast er et av flere delregnskaper som inngår i Statistisk sentralbyrås utvikling av et nasjonalt avfallsregnskap for Norge. Det er tidligere utarbeidet delregnskaper for papir og glass (Skogesal ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren 

   Smith, Tone; Stave, Svein Erik (Rapporter;2001/43, Report, 2001-12-27)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomi i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2000. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001 

   Smith, Tone; Stave, Svein Erik; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2002/35, Report, 2002-12)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomien i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2001. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Resultatkontroll jordbruk 2001. Jordbruk og miljø 

   Bye, Anne Snellingen; Stave, Svein Erik (Rapporter;2001/19, Report, 2001-06-29)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, pluss ein del anna miljørelatert informasjon. Hovudvekt blir lagt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå ...
  • Resultatkontroll jordbruk 2002. Jordbruk og miljø 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Stave, Svein Erik (Rapporter;2002/19, Report, 2002-08-15)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Waste generation in the service industry sector in Norway 1999. Results and methodology based on exploitation of waste data from a private recycling company 

   Skullerud, Øystein; Stave, Svein Erik (Rapporter;2002/24, Report, 2002-09-13)
   Avfallsmengder fra tjenesteytende næringer (NACE G-Q) har lenge vært et svakt ledd i SSBs avfallsstatistikk. Dette er problematisk siden det dreier seg om betydelige avfallsmengder som kommer fra det offentlige og store ...