• Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020 : Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD 

   Stølen, Nils Martin; Køber, Tonje; Rønningen, Dag; Texmon, Inger (Rapporter;2002/18, Research report, 2002-08-15)
   HELSEMOD er et planleggingsverktøy som benyttes til framskrivinger av arbeidsmarkedet for helsepersonell. På oppdrag fra de daværende Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, har ...
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 : dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 

   Texmon, Inger; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/9, Research report, 2009)
   I denne rapporten dokumenteres et sett av resultater fra framskrivinger med modellen HELSEMOD der vi ser hvordan tilbud og etterspørsel for i alt 20 grupper av helse- og sosialpersonell vil utvikle seg fram mot 2030. ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2040: Regionale forutsetninger og resultater 

   Texmon, Inger; Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   Resultater fra årets befolkningsframskrivning gir vekst i en større andel av kommunene enn det som har vært resultatet i tidligere framskrivninger. Ifølge årets hovedalternativ vil det bli nedgang i én av fire kommuner ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Modell og forutsetninger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen. Antall innvandrere og hvor ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Nasjonale resultater 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger. Ettersom vi regner med ...
  • Befolkningsframskrivninger 2009-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at det legges til grunn et fortsatt høyt ...
  • Befolkningsframskrivninger 2010-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2010)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at vi forventer at innvandringsoverskuddet fortsatt ...
  • Fortsatt sentralisering : regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre ...
  • Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   For å kunne lage en befolkningsframskriving må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene, dvs. fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet, inn- og utvandring, og dessuten om innenlandsk flyttemønster ...
  • Helse- og sosialpersonell 2000-2014 : Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger 

   Stølen, Nils Martin; Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Otnes, Berit; Texmon, Inger; Vigran, Åsne (Rapporter;2016/19, Research report, 2016-05-23)
   Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.
  • Hovedresultater fra befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den nye befolkningsframskrivingen viser at folketallet vil fortsette å vokse fram til 2060, bortsett fra hvis innvandringen blir svært lav. Aldringen blir særlig rask etter 2010, og bosettingen blir stadig mer sentralisert. En ...
  • Hvor mange blir vi i 2100? 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Om hundre år vil det sannsynligvis bo mellom 3,5 og 10,5 millioner personer i Norge. Det alternativet som ser mest realistisk ut, antyder et folketall rundt 6,5 millioner. Fødselstall, levealder og innvandring er alle store ...
  • Hvor stor blir innvandrerbefolkningen framover? 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2006)
   I desember 2005 offentliggjorde SSB for første gang en framskriving av innvandrerbefolkningen i Norge som et ledd i den ordinære befolkningsframskrivingen. Resultatene viser at innvandrerbefolkningen vil vokse fra 365 000 ...
  • Innenlandske flyttinger 

   Brunborg, Helge; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den framtidige regionale befolkningsutviklingen vil i stor grad bli bestemt av mønsteret for innenlands flytting. Både mobiliteten og omfordelingen av befolkningen mellom distriktene og sentrale strøk varierer over tid, ...
  • Innvandringens betydning for befolkningsutviklingen i Norge 

   Texmon, Inger; Østby, Lars (Rapporter;1989/4, Research report, 1989-01-17)
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker 

   Borgan, Jens-Kristian; Texmon, Inger (Rapporter;2015/39, Research report, 2015-09)
   At det er forskjeller i dødelighet mellom ulike yrkesgrupper og enkeltyrker, er dokumentert i flere tidligere arbeider fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med utgangspunkt i data om dødelighet fram mot slutten av 1990-tallet ...
  • Levealdersutvikling og delingstall 

   Brunborg, Helge; Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2008)
   Det har vært en betydelig økning i tallet på pensjonister siden folketrygden ble innført i 1967. Veksten fortsetter og vil bli særlig sterk de nærmeste tiårene fordi levealderen fortsatt forventes å øke, samtidig som store ...
  • Nye befolkningsframskrivinger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger; Pettersen, Silje Vatne (Journal article, 2008)
   Statistisk sentralbyrå la nylig fram nye befolkningsframskrivinger både for landet som helhet og for alle kommuner. I tillegg er det laget en egen framskriving av innvandrerbefolkningen. De nye beregningene viser at Norge ...
  • Pensjonsreformen: virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling 

   Stensnes, Kyrre; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Rapporter;2007/11, Research report, 2007)
   Pensjonsreformen er den viktigste velferdsreformen i Norge på mange tiår. Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå har hatt en sentral rolle i pensjonsreformen gjennom vår modell for simulering av skolegang, arbeid ...