• Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Research report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Bruttoprodukt - et overforbrukt begrep 

   Holmøy, Erling; Todsen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen argumenterer for: 1) Begrepet bruttoprodukt i faste priser er problematisk som mål på produsert kvantum i enkeltnæringer. Her brukes det for ofte på bekostning av begrepet produksjon. En konsekvent produksjonsmåling ...
  • Changes in inventories in the Norwegian National Accounts. Accounting data as a source for changes in inventories 

   Eikill, Karen Oftedal; Todsen, Steinar (Notater / Documents;2017/13, Working paper, 2017-02-09)
   Changes in inventories in the Norwegian National Accounts (NNA) are estimated as a residual in the supply and use tables. Hence, the changes are a mix of actual changes in inventories and statistical errors, which makes ...
  • Expected service lives and depreciation profiles for capital assets. Evidence based on a survey of Norwegian firms 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Discussion Papers;No. 840, Working paper, 2016-05-12)
   In the Norwegian national accounts, as in many other countries, it is quite common to use information on depreciation rates and profiles based on studies from the US, Canada and the Netherlands due to a lack of national ...
  • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2011 

   Todsen, Steinar (Journal article, 2010)
   Forbedringer i nasjonalregnskapets beregningsmetoder og kildestatistikk innarbeides gjennom hovedrevisjoner eller tallrevisjoner omtrent hvert femte år. For å sikre konsistente tidsserier foretas det da også historiske ...
  • Kvartalsvis nasjonalregnskap: Dokumentasjon av beregningsopplegget 

   Todsen, Steinar (Rapporter;1999/25, Research report, 1999-04)
  • Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2005 : ny føring av banktjenester hever nivået på BNP 

   Brathaug, Ann Lisbet; Fløttum, Erling Joar; Halvorsen, Tore; Sørensen, Knut Ø.; Todsen, Steinar (Journal article, 2006)
   Statistisk sentralbyrå har revidert nasjonalregnskapet fra 1970 og fram til i dag. Resultatet er at bruttonasjonalproduktet (BNP) i løpende priser er hevet. Årlige vekstrater for BNP er også revidert, mest for de senere ...
  • Satelittregnskap for petroleumsressursene 

   Todsen, Steinar (Journal article, 1998-05)
   I denne artikkelen publiseres de første resultatene fra satelittregnskapet for petroleumsressursene. Det gir en oversikt over beholdninger og beholdningsendringer av råolje, NGL og naturgass på norsk kontinentalsokkel, ...