• Kommunal avløpssektor : Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004 

   Berge, Gisle; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2006/11, Report, 2006-03-28)
   Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer samt utslipp av fosfor, ...
  • Kommunal avløpssektor : Gebyrer 2006 - utslipp, rensing og slamdisponering 2005 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2007/12, Report, 2007-02-22)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kommunal sektor. Statistikkene viser nivået på de kommunale avløpsgebyrene i 2006 samt de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007 

   Berge, Gisle; Undelstvedt, Jørn Kristian; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2007/50, Report, 2007-12-12)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kommunal sektor. Statistikkene viser nivået på ressursinnsatsen (2006) og de kommunale avløpsgebyrene (2007). I tillegg omtales ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001 

   Smith, Tone; Stave, Svein Erik; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2002/35, Report, 2002-12)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomien i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2001. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003 

   Berge, Gisle; Kirkemo, Tom; Straumann, Robert; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2005/6, Report, 2005-01-27)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kommunal sektor i 2003. Statistikken viser de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen, blant annet utslipp av fosfor og nitrogen, ...
  • Resultatkontroll jordbruk 2003. Jordbruk og miljø 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2003/16, Report, 2003-09-02)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2002 

   Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2004/10, Research report, 2004-06-07)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kloakkrenseanlegg i kommunal sektor i 2002. Statistikken viser de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen, blant annet utslipp ...