Now showing items 92-111 of 440

  • Early Childcare and Cognitive Development: Evidence from an Assignment Lottery 

   Drange, Nina; Havnes, Tarjei (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Young children are thought to be vulnerable to separation from their primary caregiver. This raises concern about whether early childcare enrollment may harm child development. We use childcare assignment lotteries to ...
  • Educational differences in cohort fertility across sub-national regions in Europe 

   Nisén, Jessica; Klüsener, Sebastian; Dahlberg, Johan; Dommermuth, Lars; Jasilioniene, Aiva; Kreyenfeld, Michaela; Lappegård, Trude; Peng, Li; Martikainen, Pekka; Neels, Karel; Riederer, Bernhard; Riele, Saskia te; Szabó, Laura; Trimarchi, Alessandra; Viciana, Francisco; Wilson, Ben; Myrskylä, Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Educational differences in female cohort fertility vary strongly across high-income countries and over time, but knowledge about how educational fertility differentials play out at the sub-national regional level is limited. ...
  • EEC : Hva vil en eventuell frihandelsordning bety? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1971)
   For å vurdere om en frihandelsordning med EEC er et alternativ for Norge, kan vi se på hvilken løsning som tenkes for de EFTA-land som ikke har søkt om fullt medlemskap. Det er enighet mellom «de seks» om at det skal tas ...
  • Effects of higher required rates of return on the tax take in an oil province 

   Lindholt, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2021-06)
   For different reasons the oil companies might apply higher required rates of return than they did some years ago, and this has consequences for investments and tax revenue in oil provinces. By applying various required ...
  • The Effects of Using Administrative Registers in Economic Short Term Statistics: The Norwegian Labour Force Survey as a Case Study 

   Thomsen, Ib; Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   ABSTRACT: In the case of a single survey at one point in time, it is well known that combining administrative registers with survey data often substantially improves the quality of estimation. However, in short term ...
  • Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim Blix; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur - industrien tar støyten 

   Benedictow, Andreas; Prestmo, Joakim Blix (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Norsk økonomi klarte seg relativt bra gjennom finanskrisen sammenliknet med andre OECDland. Den økonomiske politikken bidro til at det ikke gikk dårligere, både i Norge og internasjonalt. Etter en periode med gjeninnhenting ...
  • Efficient Combination of Taxes on Fuel and Vehicles 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   A tax on fuel combined with tax exemptions or subsidies for fuel-efficient vehicles is implemented in many countries to reduce greenhouse gas emissions and other negative externalities from road traffic. This study, however, ...
  • Efficient simulated maximum likelihood estimation through explicitly parameter dependent importance sampling 

   Brinch, Christian N. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   There exists an overall negative assessment of the performance of the simulated maximum likelihood algorithm in the statistics literature, founded on both theoretical and empirical results. At the same time, there also ...
  • Elbilpolitikken - virker den etter hensikten? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Vi har verdens sterkeste virkemidler for støtte til elbiler. Det medfører at antall elbiler vokser raskt her hjemme. Blir konsekvensen mer biltrafikk og større miljøproblemer? Ettersom biltrafikk medfører støy, ...
  • Elektrifisering av veitransport – hva er miljøeffektene og kostnadene? 

   Holtsmark, Bjart (Peer reviewed; Journal article, 2020-09)
   Ikke noe land har like omfattende satsing på elbiler som Norge. Elbilsalget utgjør nå nær halvparten av nybilsalget. Dette er forårsaket av en velkjent pakke med virkemidler. Politikken bidrar til å redusere våre utslipp ...
  • Elliptiske integraler I: En elementær gjennomgang av Abels addisjonsteorem 

   Dagsvik, John K. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   En viktig del av Niels Henrik Abels forskning omhandlet teorien for elliptiske funksjoner og integraler. I denne teorien spiller såkalte addisjonsteoremer en sentral rolle. Abel gjorde som kjent helt fundamentale gjennombrudd ...
  • Elsertifikater og fornybar kraft : mål eller middel? 

   Hagem, Cathrine; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2011)
   Hva er hensikten med den foreslåtte loven om elsertifikater? I denne kommentaren vurderer vi elsertifikater som et generelt virkemiddel i energi- og klimapolitikken, og som et virkemiddel for å oppfylle EUs fornybardirektiv. ...
  • Emission targets and coalition options for a small, ambitious country: An analysis of welfare costs and distributional impacts for Norway 

   Fæhn, Taran; Yonezawa, Hidemichi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We theoretically and numerically analyse the impacts for a small, open country with carbon abatement ambitions of joining a coalition with allowance trading. Besides welfare impacts for both the coalition and the small, ...
  • Empirical rules of thumb for choice under uncertainty 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract: A substantial body of empirical evidence shows that individuals overweight extreme events and act in conflict with the expected utility theory. These findings were the primary motivation behind the development ...
  • En konsuments kvaler ved vanedannelse og nåtidsskjevhet 

   Wangen, Knut Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Tradisjonell teori for valg over tid har lenge vært ansett som mangelfull i enkelte anvendelser. I forsøk på å finne mer realistiske beskrivelser, har modeller med vanedannelse og nåtidsskjevhet blitt foreslått. Både ...
  • En svakt begrunnet omlegging av norsk klimapolitikk 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2002)
   Tilleggsmeldingen om norsk klimapolitikk skal utgjøre deler av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal forholde seg til ratifikasjonsproposisjonen om Kyotoprotokollen og den varslede omleggingen fra CO2-avgifter til ...
  • Energisubstitusjon, forurensninger og virkemidler 

   Bye, Brita; Mysen, Hans Terje (Journal article; Peer reviewed, 1991)
   Utslipp til luft av gasser som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (N0x) er knyttet til forbrenning av fossile brensler som oljeprodukter, kull og gass. Et virkemiddel for å nå målsettinger ...
  • Environmental Sustainability Perspectives of the Nordic Diet 

   Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise; Trolle, Ellen; Eneroth, Hanna; Fogelholm, Mikael; Ydersbond, Trond Arild; Birgisdottir, Bryndis Eva (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   "The Nordic diet” is an umbrella term that compasses any interpretation that combines Food-Based Dietary Guidelines (FBDGs) with local Nordic foods. The five Nordic countries have collaborated on Nordic Nutrition Recommendations ...
  • Er det mening i mål og midler? : en omtale av Regjeringens mijøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 

   Bruvoll, Annegrete; Vennemo, Haakon (Journal article; Peer reviewed, 1999)