Now showing items 161-180 of 440

  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2015-06-15)
   Gender equality and equity in the division of household labor may be associated with couples’ transitions to first, second, and third births. Our comprehensive analysis includes the division of housework and child care as ...
  • Generasjonsregnskapet og statens underskudd 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 1993)
   I august i år la professor E. Steigum, sammen med sine amerikanske kolleger A.J. Auerbach, J. Gokhale og L.J. Kotlikoff, frem et såkalt generasjonsregnskap for Norge; Steigum et al. (1993). Med dette "regnskapet" mener ...
  • Gifte kvinners yrkesdeltaking og betydningen av motløshet analysert ved bruk av data fra Arbeidskraftundersøkelsene. 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2013)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjunkturer, men lar være å søke dette dersom det blir vanskeligere å finne arbeid. I denne artikkelen analyseres hvordan arbeidstilbudet til gifte og samboende ...
  • Gini’s nuclear family 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   The purpose of this paper is to justify the use of the Gini coefficient and two close relatives for summarizing the basic information of inequality in distributions of income. To this end we employ a specific transformation ...
  • Gir boligskatt økt samfunnsøkonomisk effektivitet? 

   Bye, Brita (Journal article, 2010)
   I den offentlige debatten kan en av og til få inntrykk av at økt boligskatt i seg selv øker effektiviteten i økonomien. I denne kommentaren vises det at dette trolig ikke er tilfelle. For det første reduseres sparingen ...
  • Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet? 

   Henningsen, Morten S.; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2012)
   Vi drøfter viktige metodeproblemer knyttet til å estimere addisjonaliteten til selektiv FoUstøtte og bruker prosjektevalueringsdata fra Norges Forskningsråd til å kontrollere for foretakenes insentiv til å investere uten ...
  • Gjeldskrisen 

   Moum, Knut (Journal article, 1991)
   Gjeldskrise er på nytt blitt et sentralt ord i norsk dagligtale. Assosiasjonene går tilbake til pari-politikken i 1920-årene , og konsekvensene den hadde for mange gårdbrukere.I dag brukes uttrykket hovedsaklig om situasjonen ...
  • Gratis utslippskvoter versus differensierte karbonskatter 

   Bye, Brita; Nyborg, Karine (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   Valget mellom omsettelige kvoter og avgifter i klimapolitikken har vært mye diskutert i den senere tid, både i Norge og internasjonalt. I praksis kan det se ut til at auksjonerte kvoter og uniforme karbonavgifter er ...
  • Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 1999)
   Stortinget ønsker et norsk marked for omsettelige utslippstillatelser (kvoter) for klimagasser og et offentlig utvalg utreder dette. Et vanskelig tema er gratiskvoter som virkemiddel for å sikre opprettholdelse av ...
  • Greening electricity more than necessary: On the cost implications of overlapping regulation in EU climate policy 

   Böhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Without tangible prospects for a global deal on climate protection the EU is under domestic policy pressure to justify stringent unilateral emissions reduction targets. Cost effectiveness of EU-wide emission abatement ...
  • Growth and innovation policy in a small, open economy: Should you stimulate domestic R&D or exports? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Grünfeld, Leo A. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In small and open economies, absorption of foreign knowledge through international trade often plays a more important role for domestic innovation and growth than investment in domestic R&D. This suggests that trade policies ...
  • Grønne sertifikater : dyr og formålsløs fornybar moro 

   Bye, Torstein; Hoel, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Den norske regjeringen har inngått en avtale med den svenske regjeringen om et felles grønt sertifikatmarked for elektrisitet, og de politiske partiene i Norge kappes om å fremheve et slikt marked som redningen for energi- ...
  • Grønne sertifikater : skjult subsidiering av forurensning? 

   Brekke, Kjell Arne; Bye, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Grønne sertifikater skal innføres i det norske kraftmarkedet for å stimulere investeringer i grønne kraftproduksjonsteknologier. Dette er ekvivalent med en avgift på brun kraft kombinert med subsidiering av grønn kraft. ...
  • Haavelsmos makromodeller: endogene konjunkturer og inflasjonsteori 

   Anundsen, André Kallåk; Krogh, Tord S. H.; Nymoen, Ragnar; Vislie, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Trygve Haavelmo er mest kjent for utvikling av moderen økonometri. Hans øvrige forskningsbidrag som omhandler investeringsteori ble godt kjent internasjonalt, ikke minst gjennom hans bok på engelsk. Hans videre ...
  • Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle? 

   Kolsrud, Dag (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Årene 2003–2013 var en periode med sterk vekst, men også store konjunktursvingninger i norsk økonomi. En nedgang i arbeidsledighetsraten og vakanseraten over perioden kan skyldes at arbeidsmarkedet i økende grad koblet ...
  • Har Solidaritetsalternativet en framtid? 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen argumenterer forfatteren for at den økonomiske utviklingen i Norge det siste året er en følge av at en ikke har fulgt politikkoppskriften i Solidaritetsalternativet, men det fremmes også forslag ...
  • Har vi tid til å vente på en sjøkabel i Hardanger? 

   Baldursson, Fridrik; Bergland, Olvar; Bjørndalen, Jørgen; Hagem, Cathrine; Heggedal, Ane Marte; Moen, Håvard; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Sjøkabel framfor luftspenn mellom Sima og Samnanger i Hardanger vil forsinke den nye strømforbindelsen fram til Bergensområdet. Et sentralt spørsmål i valget mellom sjøkabel og luftlinje er derfor hva som blir konsekvensene ...
  • Head start and the distribution of long-term education and labor market outcomes 

   de Haan, Monique; Leuven, Edwin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We investigate the effect of Head Start on education and wage income for individuals in their 30s in the NLSY79. We contribute to the existing literature by examining effects across outcome distributions, using an approach ...
  • Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Survival rates are widely used to compare the quality of cancer care. However, the extent to which cancer survivors regain full physical or cognitive functioning is not captured by this statistic. To address ...
  • Hemmer oljepengene effektivisering av offentlig sektor? 

   Bye, Brita (Others, 2001)
   Dette innlegget skisserer noen dilemmaer en står overfor når det gjelder offentlig ressursbruk generelt og bruk av oljeinntektene spesielt, men gir på ingen måte noen fullgod beskrivelse av alle alternativer. Det er ...