Now showing items 174-193 of 440

  • Haavelsmos makromodeller: endogene konjunkturer og inflasjonsteori 

   Anundsen, André Kallåk; Krogh, Tord S. H.; Nymoen, Ragnar; Vislie, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Trygve Haavelmo er mest kjent for utvikling av moderen økonometri. Hans øvrige forskningsbidrag som omhandler investeringsteori ble godt kjent internasjonalt, ikke minst gjennom hans bok på engelsk. Hans videre ...
  • Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle? 

   Kolsrud, Dag (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Årene 2003–2013 var en periode med sterk vekst, men også store konjunktursvingninger i norsk økonomi. En nedgang i arbeidsledighetsraten og vakanseraten over perioden kan skyldes at arbeidsmarkedet i økende grad koblet ...
  • Har Solidaritetsalternativet en framtid? 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen argumenterer forfatteren for at den økonomiske utviklingen i Norge det siste året er en følge av at en ikke har fulgt politikkoppskriften i Solidaritetsalternativet, men det fremmes også forslag ...
  • Har vi tid til å vente på en sjøkabel i Hardanger? 

   Baldursson, Fridrik; Bergland, Olvar; Bjørndalen, Jørgen; Hagem, Cathrine; Heggedal, Ane Marte; Moen, Håvard; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Sjøkabel framfor luftspenn mellom Sima og Samnanger i Hardanger vil forsinke den nye strømforbindelsen fram til Bergensområdet. Et sentralt spørsmål i valget mellom sjøkabel og luftlinje er derfor hva som blir konsekvensene ...
  • Head start and the distribution of long-term education and labor market outcomes 

   de Haan, Monique; Leuven, Edwin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We investigate the effect of Head Start on education and wage income for individuals in their 30s in the NLSY79. We contribute to the existing literature by examining effects across outcome distributions, using an approach ...
  • Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Survival rates are widely used to compare the quality of cancer care. However, the extent to which cancer survivors regain full physical or cognitive functioning is not captured by this statistic. To address ...
  • Hemmer oljepengene effektivisering av offentlig sektor? 

   Bye, Brita (Others, 2001)
   Dette innlegget skisserer noen dilemmaer en står overfor når det gjelder offentlig ressursbruk generelt og bruk av oljeinntektene spesielt, men gir på ingen måte noen fullgod beskrivelse av alle alternativer. Det er ...
  • Heterogeneity in Returns to Wealth and the Measurement of Wealth Inequality 

   Fagereng, Andreas; Guiso, Luigi; Malacrino, Davide; Pistaferri, Luigi (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-05)
   Lacking a long time series on the assets of the very wealthy, Saez and Zucman (2015) use US tax records to obtain estimates of wealth holdings by capitalizing asset income from tax returns. They document marked upward ...
  • Heterogeneity of the Carnegie Effect 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2019-08-15)
   The Carnegie effect is the harm inherited wealth does to a recipient's work effort. Carnegie effect estimates are few, reflecting that such effects are hard to trace. Most previous studies rely on data from limited-size ...
  • Heterogeneous Workers, Trade, and Migration 

   Heiland, Inga; Kohler, Wilhelm (Peer reviewed; Journal article, 2022-03)
   We analyze the welfare effects of trade and migration, focusing on two-sided horizontal heterogeneity among workers and firms. Horizontal (skill-type) heterogeneity among workers generates monopsonistic labor markets as ...
  • Hospital reimbursement and capacity constraints: Evidence from orthopedic surgeries 

   Huitfeldt, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2021-06)
   Health care providers’ response to payment incentives may have consequences for both fiscal spending and patient health. This paper studies the effects of a change in the payment scheme for hospitals in Norway. In 2010, ...
  • How does temperature vary over time?: evidence on the stationary and fractal nature of temperature fluctuations 

   Dagsvik, John K.; Fortuna, Mariachiara; Moen, Sigmund Hov (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-20)
   The paper analyses temperature data from 96 selected weather stations world wide, and from reconstructed northern hemisphere temperature data over the last two millennia. Using a non‐parametric test, we find that the ...
  • Hva er poenget med avfallsreduksjon? : en vurdering av NOU 2002:19 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein (Journal article, 2002)
   Utvalget for avfallsreduksjon, som nettopp har lagt fram sin innstilling, har hatt som mandat å gi anbefalinger om hvordan avfallsreduksjon kan oppnås og å se disse i forhold til kostnader og miljømessige effekter. Det ...
  • Hva kan økologisk økonomi tilføre Homo economicus? 

   Aslaksen, Iulie (Journal article, 2008)
   Når fagdiskusjonen fokuserer på det deskriptive spørsmålet om hvorvidt Homo economicus, det økonomiske menneske, er en god beskrivelse av menneskelig atferd, nedtones det normative spørsmålet om de etiske verdiene som ...
  • Hva skal vi leve av - og hvor skal vi bo? 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Olje- og gassforekomstene i Nordsjøen representerer en formuesverdi av enorme dimensjoner. Oljevirksomheten utgjør i dag 15 prosent av bruttonasjonalproduktet og vil vokse til 25-30 prosent av bruttonasjonalproduktet i ...
  • Hva skjer med barna når mor eller far mister jobben? 

   Rege, Mari; Telle, Kjetil (Journal article, 2012)
   Det finnes en stor faglitteratur som viser at det kan være svært belastende for et menneske å miste jobben. Jobbtap øker sannsynligheten for langtidsledighet og uføretrygd, og har en negativ effekt på fremtidig ...
  • Hva vil Norges klimakur koste? 

   Fæhn, Taran; Gulbrandsen, Magnus Utne; Lindegaard, Are (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Stortingets klimaforlik fra 2008 beskriver norske klimapolitiske mål for de neste tiårene. Klimakur 2020 har utredet muligheter og kostnader ved å nå målsettingene som er satt for 2020. I denne artikkelen studerer vi ...
  • Hvor interessante er norske kraftressurser for utenlandske oppkjøpere? 

   Bye, Torstein (Journal article, 1997)
   Norske vannkraftressuser burde i utgangspunktet, av økonomiske grunner, være attraktive investeringsobjekter for private aktører både innenlands og utenlands. Selv om det nye kraftverksbeskatningssystemet legger opp ...
  • Hvor likestilte er mor og far? Resultater fra en beslutningsmodell for familier med førskolebarn 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Modeller som beskriver hvordan foreldre med førskolebarn responderer på endringer i familiepolitikken har så langt kun fokusert på morens arbeidstilbud. Underforstått er det dermed moren som er den alternative omsorgspersonen ...
  • Hvor mye av et konjunkturelt sjokk fanges opp av aktivitetskorrigeringer? 

   Bjørnstad, Roger; Prestmo, Joakim Blix (Journal article, 2011)
   Aktivitetskorrigering av statsbudsjettet er vanskelig, men viktig. Aktivitetskorrigeringen bidrar til at de automatiske stabilisatorene i finanspolitikken får virke. Man klarer imidlertid ikke å fange opp alt i ...