Now showing items 21-40 of 440

  • En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper 

   Cappelen, Ådne; Moum, Knut (Journal article, 1987)
   På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene ...
  • Om å skape arbeidsplasser - teori og praksis 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1987)
   Moderne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles ...
  • Om å ha gode ideèr - og litt til. 

   Aukrust, Odd (Others, 1987)
   Som et a pro pos til omtalen av Nobel-prisvinner Robert Solow gjengir vi nedenfor en beretning om hvordan det gikk til at Statistisk Sentralbyrå i sin tid begynte å interessere seg for økonomisk vekst. Artikkelen er med ...
  • Avgift på tilfeldig kraft 

   Bye, Torstein (Others, 1988)
   I forbindelse med framleggelse av stats- og nasjonalbudsjettet for 1988 foreslo Regjeringen innføring av el.avgift på tilfeldig kraft. Argumentet for dette synes å være at kraft er kraft, og når vi har el.avgift på ...
  • Om skatt og inntektsulikhet 

   Aaberge, Rolf (Journal article, 1988)
   I forrige nummer av Sosialokonomen ga professor Tor Hersoug utredningen om inntektsdannelsen i Norge (NOU 1988:24) en kritisk omtale. En del av hans innvendinger er knyttet til kapitlet om den personlige inntektsfor ...
  • Forskningssjef Lorentz Lorentzen 

   Bye, Torstein (Journal article, 1988)
   I 1987 ble Brundtland-kommisjonens rapport om Miljø- og Utvikling lagt fram. I Norge er en nå i full gang med å utrede hvordan rapporten skal følges opp. Dette arbeidet koordineres og ledes nå av et statsrådutvalg. ...
  • Kommentar til Nasjonalbudsjettet - 1989 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1988)
   Den sittende regjering har sterk tro på at etterspørselsregulering er et ganske effektivt virkemiddel for å styre aktivitetsnivået i økonomien. I mange år har denne tilsynelatende enkle resept vært betraktet med stor skepsis ...
  • Korfor fekk vi nasjonalbudsjettet? 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1991)
  • Gjeldskrisen 

   Moum, Knut (Journal article, 1991)
   Gjeldskrise er på nytt blitt et sentralt ord i norsk dagligtale. Assosiasjonene går tilbake til pari-politikken i 1920-årene , og konsekvensene den hadde for mange gårdbrukere.I dag brukes uttrykket hovedsaklig om situasjonen ...
  • Energisubstitusjon, forurensninger og virkemidler 

   Bye, Brita; Mysen, Hans Terje (Journal article; Peer reviewed, 1991)
   Utslipp til luft av gasser som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (N0x) er knyttet til forbrenning av fossile brensler som oljeprodukter, kull og gass. Et virkemiddel for å nå målsettinger ...
  • Sysselsettingseffekter av redusert arbeidsgiveravgift : simulering med en økonometrisk makromodell 

   Kolsrud, Dag; Nesset, Erik (Peer reviewed, 1992)
   Sysselsettingseffekten av å redusere arbeidsgiveravgiften avhenger av antakelser om «adferd» på såvel arbeidsgiver- som på arbeidstakersiden. I denne analysen forsøker vi å spenne ut mulighetsområdet for denne ...
  • Generasjonsregnskapet og statens underskudd 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 1993)
   I august i år la professor E. Steigum, sammen med sine amerikanske kolleger A.J. Auerbach, J. Gokhale og L.J. Kotlikoff, frem et såkalt generasjonsregnskap for Norge; Steigum et al. (1993). Med dette "regnskapet" mener ...
  • Konsekvenser av en 10 prosents depresiering av norske kroner 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 1993)
   Artikkelen belyser virkningene av en hypotetisk depresiering på 10 prosent. Pr. 12. januar [1993] har den norske kronen svekket seg med 4,8 prosent i forhold til ECU som følge av krone-flyten 10. desember 1992. Beregningene ...
  • Nytte-kostnadsanalyser og miljøprising : en moralfilosofisk kritikk 

   Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete; Lurås, Hilde; Nyborg, Karine (Journal article; Peer reviewed, 1993)
  • Nytte-kostnadsanalysar : kva er moralen? 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 1994)
  • Måleeininga er viktig i nytte-kostnadsanalysar : pengar som måleeining favoriserer miljøinteresser 

   Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1994)
  • Sosialøkonomisk embetseksamen og striden om faget "Arbeidslære" : Et 60-års minne 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1994)
   Forslaget til nyordning av det 2-årige statsøkonomiske studium i Oslo ble fremmet av professorene Oskar Jæger og I. Wedervang så tidlig som i desember 1930. De tenkte seg at det nye studium skulle ta 4-4/2 år, og ...
  • Hvor pålitelige er fordelingsanalysene? 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 1995)
   Hensikten med denne artikkelen er å redegjøre for usikkerhet omkring resultatene i analysen av fordelingseffekter av skatter og overføringer. Det fokuseres på modellverktøy en har til rådighet ved simuleringer av skatter ...
  • Røynsler frå rådgjeving i utviklingsland 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1996)