• Validation of the discrete choice labor supply model by methods of the new tax responsiveness literature 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Journal article, 2015-09-12)
   The static structural discrete choice labor supply model continues to be a workhorse in the process of policy-making, extensively used by policy-makers to predict labor supply effects of changes in the personal income tax ...
  • A Variance Estimation R-package for Repeated Surveys - Useful for Estimates of Changes in Quarterly and Annual Averages 

   Langsrud, Øyvind (Journal article, 2016)
   This paper presents a newly developed R-package for calculation of variances of estimates based on data from several waves of a repeated survey with partly overlapping samples. Development of the package is a part of ...
  • Vekstkommunenes økonomi 

   Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Kommuner med sterk befolkningsvekst opplever at veksten ikke bare har fordeler. Innflytterne til en kommune kan ikke ta med seg kapital som er bygd opp i fraflyttingskommunen. Vekstkommunene får derfor flere innbyggere til ...
  • Vernon L. Smith og eksperimentell metode 

   Søberg, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Den eine av årets nobelprisvinnarar i økonomi lyder som kjent namnet Vernon Smith. I meir enn 40 år har han drive aktivt nybrotsarbeid innanfor eksperimentell økonomi, og Nobelkomiteen omtalar spesielt Smith sine ...
  • Vil de velge bort familien? : en studie av unge nordmenns fruktbarhets- og ekteskapsintensjoner 

   Lyngstad, Torkild Hovde; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Familiemønstre er et viktig premiss for samfunnets velferdspolitikk. Selv om mange av familiens omsorgsoppgaver for barn og eldre er overtatt av det offentlige, har familien langt fra utspilt sin rolle. I de senere år har ...
  • Vil Norge tjene på en internasjonal klimaavtale? 

   Aune, Finn Roar; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Det blir ofte antatt at Norge vil komme til å tape mye på en internasjonal klimaavtale fordi det kan føre til fall i petroleumsinntekter. Denne artikkelen presenterer modellberegninger som tyder på at det motsatte er ...
  • Virkninger på arbeidstilbud og velferd av flat beskatning 

   Strøm, Steinar; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   I den norske personbeskatningen er statsskatten på bruttoinntekt utformet slik at marginalskatten blir høyere (opp til et visst nivå) jo høyere arbeidsinntekten er. I dag er høyeste marginalskatt knappe 50 prosent. ...
  • Who and how many can work from home? Evidence from task descriptions 

   Holgersen, Henning; Jia, Zhiyang; Svenkerud, Simen (Peer reviewed; Journal article, 2021-02)
   The Covid-19 crisis has forced great societal changes, including forcing many to work from home (WFH) in an effort to limit the spread of the disease. The ability to work from home has long been considered a perk, but we ...
  • Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway 

   Leknes, Stefan; Modalsli, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper studies the impact of the construction of hydropower facilities on labor market outcomes in Norway at the turn of the twentieth century (1891–1920). The sudden breakthrough in hydropower technology provides a ...
  • Workload, staff composition, and sickness absence: findings from employees in child care centers 

   Drange, Nina Eirin; Gunnes, Trude; Telle, Kjetil Elias (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Persistently, high workload may raise sickness absence with associated costs to firms and society. We proxy workload by the number of adults per child in Norwegian child care centers and find that more educated teachers ...
  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...
  • Økonomisk modellering av sosiale normer : om røykeloven og hensynsfulle røykere 

   Nyborg, Karine; Rege, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   I denne artikkelen presenterer vi resultater fra en spørreundersøkelse som viser at røykere opptrådte langt mer hensynsfullt overfor ikke-røykere i private hjem i 1999 enn 10 - 15 år tidligere. Også forventningene om ...
  • Økonomisk vekst - medisin mot dårlig miljø? 

   Bruvoll, Annegrete; Fæhn, Taran (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Mange utslipp øker først i takt med økonomisk vekst, for så å gå ned. Betyr det at den økonomiske veksten vil løse miljøproblemene, bare vi blir rike nok? Og hva er de underliggende drivkreftene som bidrar til at miljøet ...
  • Økonomiske sider ved nedrustning 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1986)
   Denne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske betydningen av militærsektoren. Virkninger på kort sikt av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen ...
  • Økonomiske virkninger av nasjonal klimapolitikk 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Hagem, Cathrine; Strøm, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Denne artikkelen omhandler mulige utforminger av Norges klimaavgiftspolitikk og beregninger av konsekvenser av disse valgene for norsk økonomi. Norges valgmuligheter i klimapolitikken er delvis bundet opp av Kyotoprotokollen ...
  • Økt sykefravær kan forklares med økt sysselsetting 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværet svinger med konjunkturene, men har også økt over tid. SSBs sykefraværsmodell treffer det faktiske sykefraværet godt, og knytter begge fenomener til utviklingen i sysselsettingen. Flere teorier tilsier en ...
  • Øremerking kan styrke aksepten for klimaavgifter 

   Lindhjem, Henrik; Bruvoll, Annegrete; Grimsrud, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Klimaavgifter møter motstand i Norge og i andre land, selv om klimaavgifter er det mest kostnadseffektive virkemidlet og helt nødvendig for å oppnå klimamålene. I dag avviker norsk klimaavgiftspolitikk fortsatt kraftig fra ...