Now showing items 210-229 of 341

  • Markedsmakt i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 2002)
   Dereguleringen av det norske kraftmarkedet har vært en suksess. Prisene svinger i takt med skiftende tilbuds- og etterspørselsforhold, og investeringene i ny produksjonskapasitet ser i større grad enn tidligere ut til ...
  • Måleeininga er viktig i nytte-kostnadsanalysar : pengar som måleeining favoriserer miljøinteresser 

   Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1994)
  • Measuring labour services: Quality‐Adjusting the entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana‐Cristina (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-28)
   Many statistical agencies use the sum of hours worked when measuring labour services. This implies that all workers provide work of equal quality. Various indices for adjusting for labour quality have been employed in a ...
  • Measuring long-term inequality of opportunity 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne; Peragine, Vito (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract In this paper, we introduce a new family of rank-dependent measures of inequality and social welfare consistent with the equality of opportunity (EOp) principle. The proposed framework can be used to measure ...
  • Measuring the benefits from public services: the effects of local government spending on the distribution of income in Norway 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   The purpose of this paper is to provide an evaluation of how local public in-kind benefits affect the distribution of income in Norway. To this end, a method that accounts for differences between municipalities in capacity ...
  • Meir miljø for pengane : frå avfallsavgift til utsleppsavgift 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1999)
  • Menneskene, jobbene, stedene - kompetansearbeidsplasser i et regionalt perspektiv 

   Hatling, Lillian; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2011)
   Steder som har suksess og som opplever vekst, har gjerne en kombinasjon av faktorene vi har drøftet foran som i sum skaper en vekstdynamikk. De har et omstillingsdyktig næringsliv, sterke utdanningsinstitusjoner som gir ...
  • Mer - ikke mindre - skatt på bolig 

   Harding, Torfinn; Solheim, Haakon O. Aa (Journal article, 2004)
   Bolig har de ti siste årene vært et svært attraktivt investeringsobjekt sammenliknet med for eksempel aksjer. Bolig utgjør en dominerende del av husholdningenes formuer. Dagens skattesystem bidrar til å forsterke incentivene ...
  • Methods library of embedded R functions at Statistics Norway 

   Langsrud, Øyvind (Journal article, 2017)
   Statistics Norway is modernising the production processes. An important element in this work is a library of functions for statistical computations. In principle, the functions in such a methods library can be programmed ...
  • Metoder for politiske meningsmålinger 

   Thomsen, Ib (Journal article; Peer reviewed, 1977)
   Beregningsmetodene som brukes i de forskjellige politiske meningsmålinger har vært gjenstand for mye diskusjon i dagspressen det siste året. Lite er derimot gjort for å forsøke å kvantsere forskjellene mellom de ulike ...
  • Miljøskadelige subsidier 

   Bruvoll, Annegrete; Skjelvik, John Magne; Vennemo, Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Klimaforhandlingene fokuserer i første rekke på å få til kvotesystemer eller avgifter som ideelt sett sikrer globalt effektive utslippreduksjoner. Samtidig bevilges omfattende subsidier til forbruk av fossil energi rundt ...
  • Misvisning i målt inflasjon? : faren ved at likviditet fanges i boligpriser, men unnslipper KPI 

   Larsen, Erling Røed (Journal article, 2004)
   Boligprisene utvikler seg i et raskere tempo enn husleiene. Men det er kun endringene i husleiene som inngår i KPI. De skal tjene som indikatorer for de prisene både eiere og leiere står overfor i tilknytning til det å ...
  • Modeling and estimation methods for household size in the presence of nonignorable nonresponse applied to the Norwegian consumer expenditure survey 

   Belsby, Liv; Bjørnstad, Jan F.; Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper considers the problem of estimating, in the presence of considerable nonignorable nonresponse, the number of private households of various sizes and the total number of households in Norway. The approach is ...
  • Moving (back) to greener pastures? Social benefits and costs of climate forest planting in Norway 

   Iversen, Endre Kildal; Lindhjem, Henrik; Jacobsen, Jette B.; Grimsrud, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2019-12-27)
   Norway is considering a national afforestation program for greenhouse gas sequestration on recently abandoned semi-natural pastureland. However, the program may have negative impacts on landscape aesthetics and biodiversity. ...
  • Nasjonalbudsjett på sporet? 

   Eika, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Et år etter at «uroen» i internasjonale finansmarkeder gikk over i «krise», er interessen knyttet til Nasjonalbudsjettet ekstra stor. Balanseringen mellom stimulering av skjermet virksomhet, frykt for en ny boligprisboble, ...
  • Nasjonalbudsjettet 2004 : ikke så ekspansivt som det gir inntrykk av 

   Hammersland, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Nasjonalbudsjettet for 2004 er ikke så ekspansivt som økningen i det strukturelle underskuddet skulle tilsi. Faktisk ser mesteparten av økningen i underskuddet mer ut til å skyldes trygdeytelser og betaling av gamle ...
  • Nasjonalbudsjettet og konjunkturene 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2012)
   Forskjellen i konjunkturvurdering mellom Finansdepartementet og andre prognosemiljøer er beskjeden. Innretningen av finanspolitikken synes godt tilpasset den makroøkonomiske situasjonen. Hvorvidt oljepengebruken er ...
  • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

   Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
   Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
  • NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data 

   Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Do skills protect against exclusion in adult ages, and how important are the skills acquired before the age of 16 years versus those acquired later on? We match the scores on numeracy and literacy skills from the 2011 PIAAC ...
  • Neural network imputation applied to the Norwegian 1990 population census data 

   Nordbotten, Svein (Journal article; Peer reviewed, 1996)
   Abstract: When adequate administrative registers are available, population censuses can be carried out by supplementing the administrative data with data compiled from sample surveys. A problem is, however, to obtain ...