Now showing items 334-341 of 341

  • Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway 

   Leknes, Stefan; Modalsli, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper studies the impact of the construction of hydropower facilities on labor market outcomes in Norway at the turn of the twentieth century (1891–1920). The sudden breakthrough in hydropower technology provides a ...
  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...
  • Økonomisk modellering av sosiale normer : om røykeloven og hensynsfulle røykere 

   Nyborg, Karine; Rege, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   I denne artikkelen presenterer vi resultater fra en spørreundersøkelse som viser at røykere opptrådte langt mer hensynsfullt overfor ikke-røykere i private hjem i 1999 enn 10 - 15 år tidligere. Også forventningene om ...
  • Økonomisk vekst - medisin mot dårlig miljø? 

   Bruvoll, Annegrete; Fæhn, Taran (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Mange utslipp øker først i takt med økonomisk vekst, for så å gå ned. Betyr det at den økonomiske veksten vil løse miljøproblemene, bare vi blir rike nok? Og hva er de underliggende drivkreftene som bidrar til at miljøet ...
  • Økonomiske sider ved nedrustning 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1986)
   Denne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske betydningen av militærsektoren. Virkninger på kort sikt av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen ...
  • Økonomiske virkninger av nasjonal klimapolitikk 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Hagem, Cathrine; Strøm, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Denne artikkelen omhandler mulige utforminger av Norges klimaavgiftspolitikk og beregninger av konsekvenser av disse valgene for norsk økonomi. Norges valgmuligheter i klimapolitikken er delvis bundet opp av Kyotoprotokollen ...
  • Økt sykefravær kan forklares med økt sysselsetting 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværet svinger med konjunkturene, men har også økt over tid. SSBs sykefraværsmodell treffer det faktiske sykefraværet godt, og knytter begge fenomener til utviklingen i sysselsettingen. Flere teorier tilsier en ...