Now showing items 21-40 of 417

  • Axiomatization of stochastic models for choice under uncertainty 

   Dagsvik, John K. (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   This paper develops a theory of probabilistic models for risky choices. This theory can be viewed as an extension of the expected utility theory. One probabilistic version of the Archimedean Axiom and two versions of the ...
  • Baby booming inequality? Demographic change and earnings inequality in Norway, 1967–2000 

   Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In this paper, we demonstrate how age-adjusted inequality measures can be used to evaluate whether changes in inequality over time are due to changes in the age-structure. To this end, we use administrative data on earnings ...
  • Benchmarking i analyser av omfordeling 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
   Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
  • Best i test, men hva så? : kommentarer til NOU 2001:29 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   Referansetestingsutvalgets forslag til sammenligning av indikatorer for norske og utenlandske rammevilkår for næringslivet er svakt begrunnet. Vi mener rammevilkår for utenlandske bedrifter sjelden bør ha relevans for ...
  • Betydningen av motløshet for yrkesdeltaking 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjukturer mens de trekker seg ut av arbeidsmarkedet når tidene blir dårligere og det er vanskelig å finne nytt arbeid. De representerer dermed en skjult ...
  • Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
   Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...
  • Beyond the Economic Gaze. Childbearing during and after recessions in the Nordic countries 

   Comolli, Chiara Ludovica; Neyer, Gerda; Andersson, Gunnar; Dommermuth, Lars; Fallesen, Peter; Jalovaara, Marika; Jónsson, Ari; Kolk, Martin; Lappegård, Trude (;Nr. 2019/16, Research report, 2019)
   Abstract: This study investigates fertility responses to the business cycle in the Nordic countries by comparing period variation in women’s childbearing propensity. We harmonize register data from Denmark, Finland, Iceland, ...
  • Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv? 

   Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Hensikten med artikkelen er å undersøke om det reformerte pensjonssystemet i folketrygden omfordeler fra rik til fattig i et livsløpsperspektiv også når vi tar hensyn til forskjeller i forventet levealder og i tilbøyeligheten ...
  • Biobrensel - til skade for klimaet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   I februar i år la Klimadirektoratet frem rapporten Klimakur 2020, som omhandler hvordan klimapolitikken bør utformes i årene fremover. En av hovedkonklusjonene i Klimakur er at vi bør satse tungt på biobrensel og ...
  • Biodrivstoff - øker det CO2-problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2011)
   For tiden er klima det altoverskyggende miljøproblemet, og klima er også motivet for regjeringens massive satsing på bioenergi. Det sterke fokus på klima fører til at andre viktige miljøproblemer får mindre oppmerksomhet. ...
  • Biodrivstoffpåbud og avgift 

   Bye, Torstein (Journal article, 2009)
   Diskusjonene omkring biodrivstoffpåbud og avgiftslette på slikt drivstoff tyder på at mange ikke har forstått hvordan påbud virker i markedet og slett ikke samspillseffektene mellom et slikt påbud og avgiftslette. Vi har ...
  • Bioenergi fra skog gjør trolig mer skade enn fossil olje - et tilsvar 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Den typen resonnement jeg her har benyttet, der 1 kWh bioenergi tilført markedet fører til at 1 kWh mindre olje blir konsumert, er vanlig i livssyklusanalyser og gjøres for eksempel uten diskusjon i Bright og Strømman ...
  • Birds of a feather flock together’: the impact of choice of spouse on family labor income inequality 

   Aslaksen, Iulie; Wennemo, Tom; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper analyzes to what extent the rise in women's labor force participation has led to ‘flocking together’, i.e. whether women with high labor income tend to be married to men with high labor income, or vice versa. ...
  • Boligpriser, førstegangsetablering og kredittilgang 

   Borgersen, Trond-Arne; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   I denne artikkelen diskuterer vi norske husholdningers og kredittinstitusjoners tilpasning i boligmarkedet de siste 20 årene. Bildet vi tegner er forenelig med en ramme knyttet til boligmarkedssykler som, etter at et ...
  • Bruk av naturgass i Norge 

   Bye, Torstein; Sagen, Eirik Lund (Journal article, 2003)
   Gassmeldingen er en innholdsrik faktapublikasjon, med mange gode vurderinger omkring mulig anvendelse av naturgass innenlands. Den er nøktern i beskrivelsen av muligheter, krav til lønnsomhet og ved å påpeke at penetrering ...
  • Bruttoprodukt - et overforbrukt begrep 

   Holmøy, Erling; Todsen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen argumenterer for: 1) Begrepet bruttoprodukt i faste priser er problematisk som mål på produsert kvantum i enkeltnæringer. Her brukes det for ofte på bekostning av begrepet produksjon. En konsekvent produksjonsmåling ...
  • Buy to let housing investors in the Nordic countries 

   Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The last few decades have seen high population and housing price growth in the Nordic capital cities. The high prices have led to concerns about affordability of housing and unsustainable mortgage levels. Policy makers and ...
  • Buy to let housing investors in the Nordic countries 

   Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The last few decades have seen high population and housing price growth in the Nordic capital cities. The high prices have led to concerns about affordability of housing and unsustainable mortgage levels. Policy makers and ...
  • Bør k-sektor stabilisere konjunkturene i en liten åpen økonomi? 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Til tross for en økning i den samlede bruken av oljepenger på 20,5 milliarder 2004-kroner i Bondevik II-regjeringens tre budsjetter, har budsjettpolitikken virket om lag konjunkturnøytralt i hele denne perioden. Årsaken ...
  • Bør vi gi pensjonsopptjening til studenter? 

   Stensnes, Kyrre (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Da Stortinget forkastet forslaget om pensjonsopptjening for studenter, framstilte studentorganisasjonene og deler av fagbevegelsen vedtaket som utdanningsfiendtlig og akademikerne som pensjonstapere. Målet med denne ...