• Bør elektrisitetsavgiften legges om? : mål og dilemmaer i utformingen av elektrisitetsavgiften 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Fæhn, Taran; Aasness, Jørgen (Journal article, 2006)
   Den norske forbruksavgiften på elektrisitet er i de seneste årene blitt diskutert i mange ulike sammenhenger, med ulike politiske målsettinger i fokus. Den har blitt begrunnet både med energi- og miljøpolitiske mål, og ...
  • Er særskilt støtte til "månelandingen" på Mongstad effektiv politikk? 

   Bye, Brita; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl (Journal article, 2009)
   Regjeringens ”månelandingsprosjekt” innebærer at norske myndigheter gir særskilt støtte til forskning og utvikling av teknologier for karbonfangst og -lagring. I denne artikkelen drøfter vi om en slik selektiv virkemiddelbruk er ...
  • Er utslippene til luft lavere i dag enn for 50 år siden? 

   Telle, Kjetil (Journal article, 2001)
   Det er blitt hevdet at økonomisk vekst fører til stadig større forurensing av naturen. I denne artikkelen estimeres en del norske miljøutslipp tilbake til mellomkrigsårene. Til tross for at Norge har opplevd økonomisk vekst ...
  • Hva koster klimatiltak for Norge? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2009)
   Gjennom å oppsummere mye av forskningen om samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak i Norge, belyser denne artikkelen dilemmaer for norske myndigheter i utformingen av klimapolitikken fremover og får frem hvilke ...
  • Hvordan kan Norge bli et klimavennlig samfunn? 

   Randers, Jørgen; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2006)
   Lavutslippsutvalget fikk våren 2005 i oppgave av regjeringen å utrede hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp med omlag to tredjedeler fra «dagens nivå» innen 2050. Dette er dramatiske reduksjoner, og mange vil ...
  • Hvorfor kan vi ikke bare overlate hydrogen til markedet? 

   Greaker, Mads (Journal article, 2007)
   «Hydrogensamfunnet» er et moteord som går igjen i dagens miljødebatt. I Norge bruker myndighetene store beløp på å få etablert en «hydrogenvei» fra Stavanger til Oslo. Videre gir myndighetene hydrogenbiler fritak for ...
  • Klimautslipp svakt ned i 2006 

   Haakonsen, Gisle (Journal article, 2007)
   I 2006 gikk de norske klimagassutslippene svakt ned, først og fremst på grunn av reduserte utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten. Men nedgangen ventes ikke å vare. Selv om Norge 1. januar 2008 går inn i den ...
  • Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk 

   Bruvoll, Annegrete; Dalen, Hanne Marit (Journal article, 2008)
   Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet kan oppnås. Man skal bruke ett virkemiddel per mål, enten ...
  • Måling og feilmåling av miljøavgifter 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 2009)
   Miljøavgifter skal korrigere for negative miljøkonsekvensar som marknadsaktørane ikkje tek omsyn til. Denne artikkelen ser nærare på teorien for miljøavgifter, og kor stort omfanget av slike avgifter er i Norge. Eurostat og ...
  • Rett i hodet på naboen? : globale miljøvirkninger av norsk økonomisk vekst og miljøpolitikk 

   Bruvoll, Annegrete; Fæhn, Taran (Journal article, 2005)
   Vekst i forurensninger faller ikke nødvendigvis sammen med økonomisk vekst. Anslag for utviklingen i norske utslipp av miljøskadelige stoffer i årene fremover tilsier at disse ikke vil øke like mye som produksjons- og ...
  • U-land eller i-land : hvor ligger løsningen på problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Løsningen på klimautfordringen ligger i liten grad i begrensning av luksusforbruk i industrilandene, men i å hindre økning i energiforbruket til verdens milliarder av fattige mennesker. Uansett finansiell og teknologisk ...
  • Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2011)
   Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering reduserer imidlertid energiprisen og energiutgiftene, noe som gir mer penger igjen til forbruk. For eksempel indikerer data for 2009 at ...