Viser treff 21-40 av 310

  • Norsk lastebiltransport i et internasjonalt marked 

   Kløvstad, Astri (Journal article, 2010)
   Vogntog og andre store godsbiler utgjør en stadig større del av trafikkbildet vårt. Og de norske lastebilene har ikke vært alene om økningen. Flere og flere av godsbilene har utenlandske skilt, og særlig har enkelte av ...
  • Utviklingen i husholdsinntekt etter kjønn, livsfase og generasjon 

   Skrede, Kari (Journal article, 2010)
   Inntektsforskjellene etter livsfase og kjønn er mindre på husholdsnivå enn på individnivå. Mens individuelle inntekter ble presentert i forrige nummer av Økonomiske analyser, ser vi her på husholdsinntekter. Mellom 30 og ...
  • Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 1990-tallet 

   Fæhn, Taran; Jørgensen, Jørn-Arne; Åvitsland, Turid (Journal article, 1998)
   I de senere årene har den norske handelspolitikken hatt klare intensjoner om liberalisering. Blant annet har Norge i løpet av 1990-tallet ratifisert to omfattende internasjonale handelsavtaler, nemlig avtalen om det ...
  • Universell eller inntektsavhengig barnetrygd? 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   For i større grad å rette barnetrygden mot barnefamilier med lavere inntekter, kan en vurdere å beskatte eller inntektsprøve ordningen. I denne artikkelen diskuterer vi virkninger på inntektsfordeling og arbeidstilbud av ...
  • Kyotoprotokollen, prisen på CO2-kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor 

   Lindholt, Lars (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen gir begrensninger på utslippene av CO2 fra Annex B-landene. Ved hjelp av tilstrekkelig høye priser på omsettbare utslippskvoter kan Kyoto-kravet oppfylles. Denne studien ser både på hvilken internasjonal ...
  • Historisk nasjonalregnskap 

   Skoglund, Tor (Journal article, 1998-11)
   Statistisk sentralbyrå publiserte i 1965 nasjonalregnskapstall for perioden 1865-1960. Siden har SSB gjennomført to omfattende hovedrevisjoner av det norske nasjonalregnskapet uten at de historiske tallseriene er revidert. ...
  • Kyoto-protokollen og internasjonal handel med utsleppskvotar : er marknadsmakt noko problem?* 

   Søberg, Morten (Journal article, 1999)
   Ein eksperimentell analyse viser at informasjon om forventa pris og handelsvolum hindrar store aktørar i å bruke marknadsmakt, det vil seie påverke prisen på utsleppskvotar til sin fordel. Dette skjer trass i at til dømes ...
  • Hva betyr en gjennomføring av Kyotoprotokollen for det norske og nordiske kraftmarkedet? 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen mulige virkninger for kraftproduksjon, -handel, -priser og -etterspørsel i Norden i 2010 som kan følge hvis Kyotoprotokollen iverksettes. Vi bruker en nordisk kraftmarkedsmodell ...
  • Effektiv støtte til produsenter av brunt papir 

   Ibenholt, Karin (Journal article, 1999)
   I denne artikkelen presenteres en analyse av forskjellen mellom en bedrifts faktiske produksjonskostnader, hensyn tatt til avgifter og subsidier, og produksjonskostnadene i en situasjon hvor bedriftene må ta hensyn til ...
  • Betydningen av uregistrerte formuesinntekter for observert inntektsulikhet 

   Fjærli, Erik (Journal article, 1999)
   Denne artikkelen tar for seg problemer med å definere og måle inntekter til bruk i fordelingsanalyser. Spesielt kan avkastningen av formuesplasseringer som aksjer og egen bolig være problematiske størrelser. Gjennom ...
  • Forsikring i Norge 

   Gallefoss, Dan Arild (Journal article, 1999-03)
   Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 400 milliarder kroner. Veksten har vært sterkere enn for bankene og andre ...
  • BNP og husholdningenes inntekter : en regional analyse 

   Edvardsen, Hege Marie (Journal article, 1999)
   Er det slik at verdiskapingen finner sted i distriktene, mens inntektene opparbeides i sentrale strøk? Eller er inntekt og verdiskapende virksomhet jevnt fordelt? I nasjonalregnskapet brukes ikke begrepet verdiskaping, ...
  • Utslipp av metan og kvotepriser på klimagasser 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen åpner for fem andre klimagasser i tillegg til CO2. Kvoteprisen på klimagasser vil avhenge av kostnadene ved reduksjoner av alle disse gassene. En kostnadseffektiv reduksjon både nasjonalt og internasjonalt ...
  • Satelittregnskap for petroleumsressursene 

   Todsen, Steinar (Journal article, 1998-05)
   I denne artikkelen publiseres de første resultatene fra satelittregnskapet for petroleumsressursene. Det gir en oversikt over beholdninger og beholdningsendringer av råolje, NGL og naturgass på norsk kontinentalsokkel, ...
  • Etterspørsel etter arbeidskraft i industrien 

   Boug, Pål (Journal article, 1999)
   Sammenhengen mellom produksjon og sysselsetting har stor betydning for den langsiktige utviklingen i økonomien. Hvor raskt etterspørselen etter arbeidskraft reagerer på økonomisk politikk er viktig for konjunkturstyringen. ...
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bøeng, Ann Christin; Bye, Torstein (Journal article, 1999)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring. Dette skulle tilsi at avkastningen i denne næringen er høyere enn avkastningen i andre sektorer i økonomien, som ikke er grunnrentenæringer. Over en lang historisk ...
  • Matvarepriser i Norge, Sverige og Danmark 

   Myran, Ketil; Sandberg, Lasse (Journal article, 1999)
   Høyt prisnivå i et land er ikke nødvendigvis et onde i seg selv, men kan indikere et potensiale for prisnedgang. Denne artikkelen beskriver resultatene fra en undersøkelse av det norske prisnivået på matvarer sammenlignet ...
  • Offentlig forvaltnings inntekter og ugifter i 1998 

   Olsen, Thomas (Journal article, 1999-05)
   Offentlig forvaltning hadde et overskudd målt ved nettofinansinvesteringene på 43,3 milliarder kroner i 1998. Dette tilsvarer omlag en halvering fra året før. Det er en kombinasjon av økte utgifter i stats- og ...
  • Hvordan industristatistikken ble til (1774-1875) 

   Søbye, Espen (Journal article, 1998-05)
   Industristatistikk ble første gang publisert av Det statistiske Bureau den 20. juni 1876 og gjaldt for årene 1866-70. I forbindelse med en pågående utarbeidelse av historisk statistikk1 for industri blir det vurdert om ...
  • Hvilke faktorer har betydning for veksten i husholdningenes elektrisitetsforbruk? 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 1999)
   Fra politisk hold kommer signaler om at veksten i energiforbruket bør dempes, og at det kan bli aktuelt å øke avgiftene. Spørsmålet er da hvilken effekt slike avgiftsøkninger vil ha på energiforbruket. Med utgangspunkt i ...