Now showing items 20-39 of 272

  • Data om asylsøkere. Dokumentasjonsnotat 

   Utne, Harald (Notater;2020/6, Working paper, 2020-03-05)
   Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesielt datasett til dette formålet kalt asylsøkerfilen. Målet med prosjektet har vært å legge til rette ...
  • Data processing in Sas, Spss, Stata, R and Python. A comparison 

   Lønø, Kristian (Notater/Documents;2023/1, Working paper, 2023-01-13)
  • Dataarkiver 

   Aukrust, Odd; Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater (Statistisk sentralbyrå) / IO;1969/2, Working paper, 1969)
   Den tradisjonelle måte å lage statistikk på, er ved undersøkelser i form av tellinger. Ved en telling blir opplysninger i de fleste tilfelle hentet inn på skjemaer fra individuelle oppgavegivere. Skjemaene undergis en ...
  • Decomposition of growth in real disposable income 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/26, Working paper, 2016-10-03)
   In the course of the past 45 years, Norway has gone from being a moderately prosperous country to one of the wealthiest countries in the world at the end of the first decade of this century. This document refers to two ...
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/15, Working paper, 2016-07-06)
   Norge har de siste 45 årene gått fra å være et middels rikt land til å bli et av verdens rikeste land på slutten av 2000-tallet. Dette notatet viser to ulike dekomponeringer som kan bidra til å forstå inntektsutviklingen. ...
  • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – tredje runde (NorLAG3). Dokumentasjonsrapport 

   Torsteinsen, Arnhild; Holmøy, Aina (Notater / Documents;2019/25, Working paper, 2019-06-24)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i 2017 den tredje runden med datainnsamling for den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG3) på oppdrag fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. NorLAG er en ...
  • Documentation of computer programs that extend the SEEM model and provide a link to the RAINS model 

   Kolsrud, Dag (Documents;96/1, Working paper, 1996)
   This note documents three programs that (1) extends the energy model SEEM (2) supports a link from SEEM to the pollution model RAINS and (3) provides an example of how the interactive operation of RAINS can be automated. ...
  • Dokumentasjon - beregning av value addedindikatorer for Oslo kommune 

   Ekren, Rachel (Notater / Documents;2015/33, Working paper, 2015-09)
   En value added- indikator kan være nyttig i arbeidet med å evaluere skolens bidrag til elevenes læring, og har etter hvert blitt tatt i bruk i flere OECD-land som tilleggsinformasjon til elevenes skoleresultater (OECD ...
  • Dokumentasjon av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) etter omleggingen i 2006 

   Bø, Tor Petter (Notater / Documents;2015/15, Working paper, 2015-02-12)
   Målgruppa for notatet er dels forskere som selv vil arbeide med mikrodata fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU), og dels brukere av AKU-data som er interessert i en nærmere omtale av variable, definisjoner og datakvalitet ...
  • Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 

   Skiri, Halvard (Notater / Documents;2015/14, Working paper, 2015-02)
   Det viktigste formålet med dette notatet var å dokumentere det statistiske materialet, seinere omtalt som ‘KomTab’, hentet fra nylig digitaliserte, eldre kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906–1968. Statistikken ...
  • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Indikatorer beregnet for Skoleporten 2019 

   Steffensen, Kjartan; Kalcic, Maja (Notater / Documents;2019/21, Working paper, 2019-05-23)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og ...
  • Dokumentasjon av «LOTTE-Barn» : En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage 

   Lian, Bård; Vattø, Trine Engh; Thoresen, Thor Olav (Notater / Documents;2017/15, Working paper, 2017-02-27)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere etableringen av en ny simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehage. Modellen som dokumenteres her er en registerbasert ...
  • Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2012- og 2013-tallene 

   Chaudhary, Manju (Notater / Documents;2015/13, Working paper, 2015-02)
   I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen. Notatet dokumenterer datakildene som benyttes, bearbeiding og tilrettelegging ...
  • Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen 

   Zachrisen, Oda Opdal; Steffensen, Kjartan (Notater / Documents;2016/35, Working paper, 2016-12-08)
   Formålet med dette notatet er å beskrive hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvordan skoler og kommuner kan tolke dem. I første del forklarer vi hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvorfor de kan være ...
  • Eierskap i barnehagesektoren 

   Gunnesdal, Lars (Notater / Documents;2010/35, Working paper, 2010)
   Private aktører står for i underkant av halvparten av det totale tilbudet av barnehageplasser på landsbasis. Tidligere analyser av barnehagesektoren har hovedsakelig omhandlet kostnads- eller effektivitetsforskjeller ...
  • Empirical Bayes estimation of local demographic rates. An application using Norwegian registry data 

   Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A. (Notater;2020/3, Working paper, 2020-02-06)
   Local governments and businesses rely on regional population projections to make informed planning and policy decisions. A prerequisite for producing reliable regional projections is access to high quality demographic ...
  • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk 

   Bjørnstad, Jan F. (Notater / Documents;2016/23, Working paper, 2016-09)
   Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder. Det gir en innføring i:  Planlegging av utvalgsundersøkelser, både for person/husholdnings- og bedriftsundersøkelser  Basis ...
  • En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap 

   Helliesen, Magnus Kvåle (Notater / Documents;2019/23, Working paper, 2019-06-17)
   I september 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere Månedlig nasjonalregnskap. I den forbindelse publiseres månedsvekst og såkalt rullerende tremånedersvekst for makroøkonomiske hovedstørrelser. Dette notatet viser ...
  • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus. Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder 

   Steinnes, Margrete (Working paper, 2020-03-16)
   Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.
  • Energibruk i industrien. Dokumentasjon av statistikken 

   Moe, Sigrid Hendriks; Olaisen, Wiktor (Notater / Documents;2016/13, Working paper, 2016-06-10)
   Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift. Foruten årlig statistikkpublisering benyttes statistikken i stor grad av offentlig virksomhet, i ulike analysemiljøer og av ...