Now showing items 179-198 of 272

  • Natural Resource Accounting and Analysis in Norway 

   Alfsen, Knut H. (Documents;1994/2, Working paper, 1994-07)
  • New estimation methodology for the Norwegian Labour Force Survey 

   Oguz-Alper, Melike (Notater / Documents;2018/16, Working paper, 2018-04-26)
   Labour Force Survey (LFS) is an important source of the labour market statistics that provides information about the participation of people aged 15 and over in to the labour market and people outside of the labour market. ...
  • Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger. Muligheter og begrensinger i tolkninger og bruk 

   Høiby, Hanne (Notater / Documents;2017/35, Working paper, 2017-10-25)
   Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over forutsetningene som ligger til grunn for byggekostnadsindeksene for boliger som utgis av SSB. Det er lagt vekt på metode og datakilder og hvilke muligheter og begrensninger ...
  • Nordmenns grensehandel. Fysisk grensehandel 

   Henriksen, Guro; Kvile, Jarle (Notater;2020/01, Working paper, 2020-01-08)
   SSB har gjennomført en pilotundersøkelse for nordmenns fysiske grensehandel. SSB publiserer kvartalsvis statistikk for grensehandel. Statistikken dekker nordmenns fysiske handel i utlandet på reiser uten overnatting og ...
  • Norsk standard for utdanningsgruppering 2016. Revidert 2000 Dokumentasjon Oppdatert 2016 

   Barrabés, Nuria; Østli, Greta Kjølstad (Notater / Documents;2016/30, Working paper, 2016-11)
   Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå og fagområde. For utdanningsaktiviteter fullført innenfor ...
  • Norsk standard for utdanningsgruppering. Revidert 2000 Dokumentasjon 

   Barrabés, Nuria; Østli, Greta Kjølstad (Notater / Documents;2015/37, Working paper, 2015-09)
   Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå og fagområde. For utdanningsaktiviteter fullført innenfor ...
  • Ny sentralitetsindeks for kommunene 

   Even, Høydahl (Notater / Documents;2017/40, Working paper, 2017-11-22)
   Statistisk sentralbyrå lanserer en ny indeks for sentralitet. Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Beregningen av den nye sentralitetsindeksen er ...
  • Offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet. Begreper, prinsipper, kilder og beregninger 

   Nygård, Trude (Notater / Documents;2018/8, Working paper, 2018-02-09)
   Dette notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet. Det forsøker å gi svar på spørsmål som mange brukere ...
  • Oil and Gas statistics. The Norwegian Experience 

   Hass, Julie L.; Haugen, John Åge; Nielsen, Vibeke Oestreich; Aalandslid, Vebjørn; Choudhury, Robin; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Notater / Documents;2017/24, Working paper, 2017-06-09)
   Norway found oil in the late 1960s, the emergence of the petroleum industry led to changes in the National Statistics system. The purpose of this report is to share both challenges and experiences covering petroleum ...
  • Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale 

   Hatlebakk, Ingrid Myrset; Melby, Ingrid; Smogeli, Per Ove; Vold, Borgny (Notater / Documents;2016/34, Working paper, 2016-12-01)
   Notatet sammenfatter arbeid som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2016 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å identifisere inntekter og kostnader for legepraksisen til privatpraktiserende ...
  • Om kvaliteten på den norske inn- og utvandringsstatistikken 

   Vassenden, Kåre (Notater / Documents;2015/17, Working paper, 2015-04)
   Viktige momenter i rapporten: 1. Inn- og utvandringsstatistikk inngår begrepsmessig i fagområder som statistikk og demografi, og preges av det. 2. Inn- og utvandringer, og statistikk over disse, har betydning i seg selv ...
  • Om mulighetene for å etablere relevant styringsinformasjon for Norges Forskningsråds næringsrettede virksomhet, basert på SSB-data 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Notater/Documents;2019/20, Working paper, 2019-05-03)
   I dette notatet presenterer vi statistikk som belyser utviklingen i Norges forskningsråds tildelinger til næringslivet og FoU-aktiviteten blant NFR sine næringslivskunder. Formålet er å gi et grunnlag for diskusjon om ...
  • Omlegging av indikatorene for penger og kreditt: Harmonisering med internasjonale standarder og tilpasning til nye kilder 

   Brynestad, Eirin Ingvaldsen; Haugen, Anne Karin Linderud; Tangen, Anne Hege; Vegsund, Heidi; Østensen, Katharina (Notater / Documents;2019 / 9, Working paper, 2019-02-01)
   Omlegging av rapporteringen fra banker, kreditt- og finansieringsforetak, statlige låneinstitutter og Norges Bank fra 2018 førte til at arbeidsprosesser, metoder og programmer i pengemengdestatistikken og kredittindikatoren ...
  • Omlegging av pengemengdestatistikken. Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikk 

   Høstmark, Camilla; Mathiesen, Marit; Pedersen, Kari; Østensen, Katharina (Notater / Documents;2016/09, Working paper, 2016-03-30)
   Beholdningene, transaksjonene og vekstratene i pengemengden endret seg som følge av omleggingen av pengemengdestatistikken i 2014/2015. Dette notatet omtaler konsekvensene for beholdningsnivåer i pengemengden. Metode for ...
  • Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder 

   Tangen, Anne Hege (Notater / Documents;2014/34, Working paper, 2014-09)
   I kjølvannet av finanskrisen har den europeiske sentralbanken (ECB) foretatt en klarere avgrensning av objekts- og sektoromfanget i pengemengden innenfor rammen av det internasjonale pengefondets (IMFs) retningslinjer. ...
  • Penger og kryptovaluta i nasjonalregnskapet: Diskusjonsnotat 

   Finstad, John Anders; Halvorsen, Tore (Notater / Documents;2019 / 16, Working paper, 2019-03-26)
   Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets prinsipielle behandling av kryptovaluta. Nasjonalregnskapet skal i prinsippet dekke alle økonomiske verdier og beskrive hvordan verdiene skapes og anvendes. Behandlingen ...
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Utredning av mulighetene for å etablere offisiell levekårsstatistikk basert på opplysninger fra ulike registre 

   Jensen, Arne; Strand, Pål (Notater / Documents;2018/32, Working paper, 2018-08-24)
   Notatet er sluttproduktet av forprosjektet «Personer med funksjonsnedsettelse - utredning av mulighetene for å etablere offisiell levekårsstatistikk basert på opplysninger fra ulike registre». Notatet tar i all hovedsak ...
  • Pilot survey on land rent statistics. Report to Eurostat Directorate E 

   Rognstad, Ole; Löfgren, Tora C. (Notater / Documents;2015/30, Working paper, 2015-08)
   Administrative data on rent prices do not exist in Norway. Statistics on this topic must either be based on direct observation and/or network of experts. The System of Application for Governmental Production Subsidies ...
  • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Dokumentasjonsnotat 

   Støren, Kristina Strand; Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/33, Working paper, 2019-08-30)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal. Formålet med pilotundersøkelsen var todelt: å gi ...
  • Price index for new multi-dwellings 

   Holtung, Anne (Notater / Documents;2016/38, Working paper, 2017-01-04)
   Within the frames of the project of establishing a price index for new multidwellings, a survey for the collection of data has was conducted. Data have been collected from 2011, with a “test” quarter in 2010. Based on the ...