Now showing items 206-225 of 272

  • Ragnar Frisch 1895-1995 

   Bjerkholt, Olav (Documents;1994/3, Working paper, 1994-12)
  • Registerbasert boligstatistikk. Dokumentasjon og videre arbeid 

   Bloch, Vilni Verner Holst (Notater / Documents;2018/2, Working paper, 2018-01-31)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere produksjonen og kvaliteten av den registerbaserte boligstatistikken i SSB. Boligstatistikken ble første gang publisert i 2006, og det har vært store endringer i datatilfang ...
  • Registerbasert byggstatistikk. Dokumentasjon og videre arbeid 

   Bloch, Vilni Verner Holst; Svenkerud, Simen (Notater / Documents;27, Working paper, 2019-07-31)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere produksjonen og kvaliteten av den registerbaserte bygningsstatistikken i SSB. Bygningsmassestatistikken ble første gang publisert i 2006, mens byggearealstatistikken ble første ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2015. Dokumentasjon 

   Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2018/6, Working paper, 2018-02-08)
   Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015. Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport 

   Holmøy, Aina (Notater / Documents;2017/22, Working paper, 2017-06-08)
   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Holseter, Christoffer (Notater / Documents;2018/11, Working paper, 2018-03-14)
   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019 / 17, Working paper, 2019-03-27)
   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data ...
  • Response Propensities in the Norwegian Labour Force Survey. The move towards a responsive design 

   Jentoft, Susie; Löfgren, Tora C. (Notater / Documents;2015/41, Working paper, 2015-11)
   With response rates decreasing in the Norwegian Labour Force Survey (LFS) it is important for Statistics Norway to investigate ways to optimize response within a constraint budget. This paper addresses optimal times and ...
  • Rusundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Jensen, Cato Hernes (Notater / Documents;2018/25, Working paper, 2018-05-08)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I dette ...
  • Rusundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/38, Working paper, 2019-11-04)
   Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet ...
  • Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn Teknisk dokumentasjon 

   Brasch, Thomas von; Dapi, Bjorn; Sparrman, Victoria (Notater / Documents;2017/45, Working paper, 2017-12-20)
   Sammensetningseffekter mellom næringer trakk ned veksten i gjennomsnittlig årslønn med 0,3 prosentpoeng i 2016. Dette notatet utleder det analytiske rammeverket for å dekomponere lønnsveksten i lønns- og sammensetningsef ...
  • Sentralitetsindeksen. Oppdatering med 2020-kommuner 

   Høydahl, Even (Notater;2020/4, Working paper, 2020-02-27)
   Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Her beskrives en oppdatering av indeksen for 2020-kommunene. Sentralitetsindeks for kommunene 2020 (Excel) Notatet ...
  • Sesongjustering av statistikken over ledige stillinger 

   Torunn, Heggland (Notater / Documents;2017/39, Working paper, 2017-11-16)
   Statistikken over ledige stillinger går tilbake til 1. kvartal 2010, og gir antall ledige stillinger per utgangen av midterste måned i kvartalet, samt andelen ledige stillinger (i prosent). Denne er gitt ved: antall ledige ...
  • Simple examples on smoothing macroeconomic time series 

   Swensen, Anders Rygh (Documents;1995/1, Working paper, 1995-01)
  • Skjemakommunikasjon i Altinn. Metodebetraktninger, programmeringsløsninger og praktiske tips 

   Haraldsen, Gustav; Brøndal, Finn Christian; Holt, Aud Kari Joramo (Notater / Documents;2015/19, Working paper, 2015-03)
   I selvadministrerte undersøkelser er både administrasjonen av skjemaene og selve skjemautfyllingen overlatt til oppgavegiveren. Foretak og virksomheter mottar normalt flere skjema fra SSB i løpet av et år og deltar gjerne ...
  • Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene 

   Langørgen, Audun (Notater / Documents;2015/44, Working paper, 2015-11)
   Etter Stortingsvalget i 2013 har den nye regjeringen tatt initiativ til en strukturreform som tar sikte på å redusere antallet kommuner gjennom sammenslåing. Samtidig med kommunereformen skal Kommunal- og moderniseringsd ...
  • SNOW-modellen for Norge. Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp 

   Rosnes, Orvika; Bye, Brita; Fæhn, Taran (Notater / Documents;2019/1, Working paper, 2019-01-11)
   Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO). Denne versjonen av SNOW-NO kan brukes til å framskrive norsk økonomi fra et kalibrert basisår til en tenkt ...
  • Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i makromodellen KVARTS 

   Kjelsrud, Anders; Prestmo, Joakim Blix (Notater / Documents;2017/23, Working paper, 2017-06-08)
   Notatet beskriver en utvidelse av den makroøkonomiske modellen KVARTS, som omfatter Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjett¬balansen.
  • Statistical differences for primary energy products. Norwegian Energy Balance 2011-2014 

   Skullerud, Håkon Frøysa (Notater / Documents;2016/08, Working paper, 2016-03)
   For several years there has been a problem regarding statistical difference between the supply and use of petroleum products in the Norwegian Energy Balance. This should not be unexpected from a country exporting almost ...
  • Statistikk basert på kommuneplaner. Utprøving av den nasjonale plandatabasen som grunnlag for geografiske analyser 

   Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2018/12, Working paper, 2018-03-12)
   I dette arbeidet er det gjennomført 9 geografiske analyser, der det viktigste datagrunnlaget er kommuneplanens arealdel hentet fra nasjonal plandatabase. Dette er analysene som er gjennomført, og de viktigste resultatene: ...