Viser treff 21-40 av 269

  • En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap 

   Kvåle Helliesen, Magnus (Notater / Documents;2019/23, Working paper, 2019-06-17)
   I september 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere Månedlig nasjonalregnskap. I den forbindelse publiseres månedsvekst og såkalt rullerende tremånedersvekst for makroøkonomiske hovedstørrelser. Dette notatet viser ...
  • KOSTRA-rapportering 2019. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Kringlebotten, Marit (Notater / Documents;2019/37, Working paper, 2019-11-01)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2019» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA. Erfaringene viser at det er ...
  • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Dokumentasjonsnotat 

   Strand Støren, Kristina; Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/33, Working paper, 2019-08-30)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal. Formålet med pilotundersøkelsen var todelt: å gi ...
  • Transport med varebiler 2018. Dokumentasjonsnotat 

   Otterlei Fjørtoft, Torstein (Notater / Documents;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
   Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
  • Arbeidsgrupperapporter 2019. KOSTRA 

   Ukjent forfatter (Notater / Documents;2019/, Working paper, 2019-08-19)
   Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet av statistikk. Representantene i arbeidsgruppene ...
  • Teknisk rapport for pilotundersøkelsen av forsøpling i Kristiansand kommune 

   Oguz-Alper, Melike (Notater / Documents;2019/35, Working paper, 2019-09-30)
   Søppelundersøkelser har blitt gjennomført i Sverige i rundt ti år i samarbeid med Hold Sverige Rent (HSR), Statistiska centralbyrå (SCB) og svenske kommuner. I 2017 ble det planlagt å gjennomføre en slik undersøkelse i ...
  • Kjørelengdestatistikk. Endringer i metode og beregninger 2018 

   Lund, Vidar (Notater / Documents;2019/32, Working paper, 2019-08-27)
   Statistikk for samlede og gjennomsnittlige årlige kjørelengder for den norske bilparken ble første gang publisert i 2009. Oppdaterte beregninger av kjørelengdene har siden blitt offentliggjort hvert år basert på ...
  • Eurostudent VII. Documentation report 

   Snellingen Bye, Lise; Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019/36, Working paper, 2019-10-17)
   The Eurostudent survey is conducted every three years. The survey is part of the European Eurostudent survey that is being conducted in about 30 European countries. The aim is to obtain knowledge on students’ living ...
  • Årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 

   Thonstad, Merete; Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2019/34, Working paper, 2019-09-27)
   Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 fordelt på de ulike deltjenestene og årsverkstall ...
  • Registerbasert byggstatistikk. Dokumentasjon og videre arbeid 

   Holst Bloch, Vilni Verner; Svenkerud, Simen (Notater / Documents;27, Working paper, 2019-07-31)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere produksjonen og kvaliteten av den registerbaserte bygningsstatistikken i SSB. Bygningsmassestatistikken ble første gang publisert i 2006, mens byggearealstatistikken ble første ...
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsnotat 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth; Snellingen Bye, Lise (Notater / Documents;2019/29, Working paper, 2019-08-12)
   Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...
  • Hvem etablerer eget foretak? Om etablerere og etableringer i Norge 

   Fjærli, Erik; Kittilsen, Marte O. (Notater / Documents;2019/28, Working paper, 2019-08-05)
   Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge.Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer. Notatet trekker ...
  • Simple examples on smoothing macroeconomic time series 

   Swensen, Anders Rygh (Documents;1995/1, Working paper, 1995-01)
  • Ragnar Frisch 1895-1995 

   Bjerkholt, Olav (Documents;1994/3, Working paper, 1994-12)
  • Welfare and the Environment Implications of a recent tax reform in Norway 

   Vennemo, Haakon (Documents;1994/1, Working paper, 1994-07)
  • Natural Resource Accounting and Analysis in Norway 

   Alfsen, Knut H. (Documents;1994/2, Working paper, 1994-07)
  • Muligheter for statistikk om utsendte arbeidstakere 

   Næsheim, Helge (Notater / Documents;2019 / 6, Working paper, 2019-01-31)
   Flere brukere av sysselsettingsstatistikk er interessert i å få tall for utsendte arbeidstakere. Dette er ansatte i utenlandske foretak som kommer til Norge i forbindelse med at foretaket har fått oppdrag. I notatet ...
  • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå 

   Sæbø, Hans Viggo (Notater / Documents;2019 / 7, Working paper, 2019-01-31)
   Som en faglig uavhengig institusjon med hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet er Statistisk sentralbyrå avhengig av bred tillit. Denne avhenger av at kvaliteten i våre produkter og ...
  • Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 10, Working paper, 2019-02-14)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Omlegging av indikatorene for penger og kreditt: Harmonisering med internasjonale standarder og tilpasning til nye kilder 

   Brynestad, Eirin Ingvaldsen; Haugen, Anne Karin Linderud; Tangen, Anne Hege; Vegsund, Heidi; Østensen, Katharina (Notater / Documents;2019 / 9, Working paper, 2019-02-01)
   Omlegging av rapporteringen fra banker, kreditt- og finansieringsforetak, statlige låneinstitutter og Norges Bank fra 2018 førte til at arbeidsprosesser, metoder og programmer i pengemengdestatistikken og kredittindikatoren ...