Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Christoffer
dc.contributor.authorJohannessen, Jørgen Holck
dc.contributor.authorNæsheim, Helge Nome
dc.date.accessioned2012-02-26T11:55:48Z
dc.date.available2012-02-26T11:55:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1892-7513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/181287
dc.descriptionRapporten er ment som en støtte til forskere som ønsker å benytte AKU-data for å sammenligne sykefravær mellom land. Ved siden av at den drøfter problemstillinger rundt jamførbarhet, har rapporten også et kapittel om hvordan man praktisk kan få tilgang til AKU-tall fra EU-land.no_NO
dc.description.abstractHovedformålet med rapporten er å analysere om utformingen av Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er så ulike mellom land at det kan forklare deler eller hele forskjellen man observerer i sykefraværet. I tillegg ser vi på om det er andre faktorer som også kan bidra til å forklare de forskjeller i sykefravær som AKU viser. Det gjelder utformingen av sykepengeordningen og andre intistiusjonelle ordninger, som for eksempel oppsigelsesvern. I mangel av internasjonale sammenlignbare spesialstatistikker om sykefravær blir AKU ofte brukt. Man ser da på andelen sysselsatte personer som var helt fraværende fra arbeid på grunn av egen sykdom i referanseuken. Norge kommer da ut med de høyeste tallene. Rapporten er ment som en støtte til forskere som ønsker å benytte AKU-data for å sammenligne sykefravær mellom land. Ved siden av at den drøfter problemstillinger rundt jamførbarhet, har den også et kapittel om hvordan man praktisk kan få tilgang til AKU-tall fra EU-land. Til spørsmålet om sykefraværet målt ved AKU er jamførbar mellom land, har vi i hovedsak jamført Norge med Sverige, Danmark og Finland. Sykefraværet i 2009, målt ved AKU, var 4 prosent i Norge, 2,3 prosent i Sverige, 1,9 prosent i Danmark og 2,6 prosent i Finland. Hovedkonklusjonen er at måten man måler sykefravær på i AKU, synes å være sammenlignbar mellom de landene vi har sett på. Dette gjelder den tekniske utformingen av undersøkelsen. AKU gir også et bredt sett av data om personene og deres arbeidsforhold, men har mindre informasjon om sykefraværet som sådan. Det gjelder diagnose, og om det er egen- eller legemeldt, og i en del land spør man heller ikke etter varighet. ----- Abstract The main purpose of this report is to analyse whether the design of the Labour Force Survey (LFS) varies between countries to the extent that it can partly or fully explain the differences observed in sickness absence rates. The report also examines whether other factors can help explain the deviances in sickness absence observed across the LFSs, such as differences in sickness pay schemes and other institutional arrangements, e.g. dismissal protection. Due to the lack of international comparable statistics on sickness absence, the LFS is often used. The sickness absence figures are based on the share of employed persons who were absent from work due to own illness during the entire reference week. Among the countries we have looked at, Norway has the highest share. The report is intended as an aid for researchers who want to use LFS data to compare sickness absence between countries. Besides discussing the issue of comparability, the report also includes a chapter on how to obtain LFS figures from other EU countries. In order to examine the question of whether the sickness absence rate as measured in the LFS is comparable between countries, we have mainly compared Norway to Sweden, Denmark and Finland. The sickness absence rate in 2009 was 4.0 per cent in Norway, 2.3 in Sweden, 1.9 in Denmark and 2.6 in Finland.no_NO
dc.description.sponsorshipArbeidet med denne rapporten er finansiert av Norges forskningsråd.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2012/6
dc.subjectSykefraværno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectInternasjonal statistikkno_NO
dc.subjectStatistikkproduksjonno_NO
dc.subjectSysselsettingno_NO
dc.subjectStatistisk metodeno_NO
dc.subjectArbeidsmarkedno_NO
dc.subjectArbeidslivno_NO
dc.subjectYrkesdeltakelseno_NO
dc.subjectSysselsettingno_NO
dc.subjectOppsigelsesvernno_NO
dc.subjectSykepengerno_NO
dc.subjectUtvalgsundersøkelserno_NO
dc.subjectLabour force surveyno_NO
dc.subjectSickness absence ratesno_NO
dc.subjectNorwayno_NO
dc.titleInternasjonal sammenligning av sykefravær. Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde?no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber72 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record