Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorTangen, Anne Hege
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-12-04T09:03:14Z
dc.date.available2017-12-04T09:03:14Z
dc.date.issued2014-09
dc.identifier.isbn978-82-537-8989-7
dc.identifier.issn1891-5906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468886
dc.description.abstractI kjølvannet av finanskrisen har den europeiske sentralbanken (ECB) foretatt en klarere avgrensning av objekts- og sektoromfanget i pengemengden innenfor rammen av det internasjonale pengefondets (IMFs) retningslinjer. EU-landene tilpasset seg denne avgrensningen fra og med statistikkåret 2012. For den norske pengemengdestatistikken ble det satt i gang et arbeid med nødvendig utvikling av nye rutiner og ny teknisk plattform i 2013. Som følge av faglige utfordringer og endringer i institusjonelle forhold og standarder foretok vi samtidig en gjennomgang av innhold og metoder i statistikken. Bakgrunn og formål med arbeidet er omtalt nærmere i kapittel 1, mens internasjonale forpliktelser er kort omtalt i kapittel 3. For at den norske pengemengdestatistikken skal bli mest mulig sammenlignbar med statistikken i andre europeiske land, spesielt de nordiske, anbefaler arbeidsgruppa at pengemengdestatistikken tilpasses ECBs definisjoner. Arbeidsgruppa anbefaler videre at M3 tas i bruk som bredt pengemengdebegrep. Anbefalingen innebærer at kredittforetak må flyttes fra pengeholdende til pengeutstedende sektor, samt at sertifikater og obligasjoner med inntil to års løpetid utstedt av kredittforetak må inkluderes i pengemengden. Videre innebærer anbefalingen at pengemengden utvides med bankobligasjoner med inntil to års løpetid og enkelte gjenkjøpsavtaler. Anbefalingene fra arbeidsgruppa er oppsummert i kapittel 2 og omtalt nærmere i kapittel 5. Konsekvenser av anbefalingene er omtalt i kapittel 7. På enkelte områder gjør institusjonelle forhold det vanskelig å oppfylle ECBs definisjoner fullt ut. Dette gjelder blant annet behandling av pengemarkedsfondsandeler og pengemarkedsfond, samt statlig eide utviklingsselskaper. Fordi verken den norske lovgivningen eller bransjestandarden er tilpasset European Securities and Market Authoritys (ESMAs) retningslinjer, som er tatt inn i ECBs definisjoner, tilsier en kost-nyttevurdering at pengemarkedsfond flyttes fra pengeutstedende sektor til pengeholdende sektor inntil ESMAs retningslinjer er innarbeidet i norsk lovgivning eller bransjestandard. Dette betyr at pengemarkedsfondsandeler tas ut av pengemengden inntil regelverk er på plass. Anbefalingen er nærmere begrunnet under 5.1.6 og 5.2.1. Behandling av statlige investeringsselskaper er omtalt under 5.2.2. Arbeidsgruppa anbefaler også at motposttabellene tas ut av pengemengdestatistikken. IMF har ikke krav om motposter til pengemengden, og ingen av de andre nordiske landene publiserer motposter i sin pengemengdestatistikk. Motpostene blir lite benyttet, og stor usikkerhet og variasjon i restleddet fører til at de gir begrenset informasjon. Tilsvarende informasjon finnes dessuten i det kvartalsvise finansregnskapet. Beregning av motpostene, spesielt transaksjonene, er utfordrende og ressurskrevende. Arbeidsgruppa foreslår at de to motpostvariablene som etterspørres i IMFs dataspredningsstandard, SDDS, blir produsert i rutinen for pengemengdestatistikken, men kun blir publisert i Statistikkbanken. Anbefalingene er nærmere begrunnet under 5.3. Arbeidsgruppa anbefaler også noen justeringer i inndelingen av innskuddene i ORBOF, for å oppnå bedre samsvar med IMFs og ECBs retningslinjer. Dette er omtalt under 5.1.2. For å bedre kvaliteten på pengemengdestatistikken anbefaler arbeidsgruppa at datagrunnlaget fra verdipapirstatistikken endres fra kvartalsvis til månedlig. Anbefalinger knyttet til metoder for bruddhåndtering er nærmere omtalt under 5.4. Arbeidsgruppa foreslår videre at pengemengdestatistikken publiseres uten beholdningsendringer. Dette er omtalt under 5.7. Dagens definisjoner og rutiner er omtalt i kapittel 4, mens oppfølging av Norges Banks tidligere vurderinger og videre arbeid er omtalt i hhv. kapittel 6 og 8.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2014/34
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDokumentasjonnb_NO
dc.subjectStatistikkproduksjonnb_NO
dc.subjectMetodenb_NO
dc.titlePengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standardernb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal