Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorgan, Jens-Kristian
dc.contributor.authorTexmon, Inger
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-08-01T11:51:08Z
dc.date.available2022-08-01T11:51:08Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009631
dc.description.abstractAt det er forskjeller i dødelighet mellom ulike yrkesgrupper og enkeltyrker, er dokumentert i flere tidligere arbeider fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med utgangspunkt i data om dødelighet fram mot slutten av 1990-tallet og yrkesopplysninger fra folketellingene fra perioden 1960-80. Både yrkesmønsteret og standarden for inndeling av yrker er endret etter dette. I denne rapporten ser vi i hvilken grad forskjeller i dødelighet etter yrke er opprettholdt, ved å sammenlikne dødeligheten i to 5-års-perioder 2004-2008 og 2009-2013 med de tidligere funnene. Dødelighet er målt ved beregnet forventet gjenstående levetid ved gitte aldre. For mange individer brukes da informasjon om tidligere yrke lenge etter at de har gått ut av arbeidslivet, og i rapporten drøftes hvilken del av livsløpet som har den mest representative informasjon om en persons yrkestilknytning. Resultatene bekrefter at forskjellene i dødelighet etter yrke opprettholdes over tid, særlig blant menn. Med en inndeling i ni yrkesfelt, der ulikt utdanningsnivå utgjør en vesentlig forskjell, hadde menn i yrkesfeltet med høyest utdanningskrav fem år lengre levealder enn menn i yrker uten spesielle krav til utdanning. Dette gjaldt i begge 5-årsperiodene, og det er lite endret etter begynnelsen av 1980-tallet. Blant kvinner var det mindre forskjeller, med 3,5 år høyere levealder i den høyest utdannede gruppen enn blant kvinnene i yrker med lavest utdanningskrav. Dette gjaldt i den siste perioden, 2009-2013, og blant kvinnene ser det ut til å ha vært en økning i forskjellen mellom gruppene, særlig etter 2004-2008. Når vi ser på forskjeller i levealder mellom enkeltyrker og etter inndeling i mindre grupper, vil resultatene bli usikre. Likevel finner vi mange eksempler på at yrker som hadde høy forventet levealder i tidligere studier, også har høy levealder ifølge beregningene for 2000-tallet. Det er mange mulige forklaringer på forskjellene i dødelighet etter yrke. Utdanningsnivå er en viktig komponent, og såkalte seleksjonseffekter kan ligge bak noen av de observerte forskjellene. Samtidig indikerer enkelte av resultatene at egenskaper ved selve yrkene, for eksempel ulike typer belastninger, kan ha betydning for en observert høy dødelighet i enkelte yrker. Rapportens siste del dokumenterer, som også vist i tidligere undersøkelser, at det er stor forskjell mellom privat og offentlig sektor og mellom kvinner og menn i tilbøyeligheten til å ta ut tidligpensjon samtidig som de er yrkesaktive. Tidligpensjon er i denne analysen definert som uttak av alderspensjon før fylte 67 år. Generelt sett tar menn ut tidligpensjon i større grad enn kvinner, og forskjellen i uttak av tidligpensjon i privat og offentlig sektor er større blant menn enn blant kvinner. Vi finner imidlertid ingen sammenheng mellom levealder og tidligpensjonsuttak etter yrke blant menn. Blant kvinner i yrker med lav dødelighet er det en relativt stor tilbøyelighet til å ta ut pensjon tidlig uten tilsvarende reduksjon i arbeidstiden. Kvinner i yrker med høy dødelighet tar ikke ut pensjon tidlig i samme grad siden de ofte har for liten pensjonsopptjening. Det er litt vanligere blant menn i yrker med lav dødelighet å stå lengre i arbeid, sammenliknet med menn i yrker med høyere dødelighet. Blant kvinner finner vi ikke noe slikt mønster. Både for menn og kvinner var avgangen fra arbeidslivet før fylte 67 år i offentlig sektor klart høyere enn i privat sektor.en_US
dc.description.sponsorshipProsjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2015/39
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLevealderen_US
dc.subjectDødeligheten_US
dc.subjectYrkesgrupperen_US
dc.subjectAvtalefestet pensjonen_US
dc.subjectAlderspensjonen_US
dc.titleLevealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrkeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber67en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal