Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorKolshus, Kristine Erlandsen
dc.date.accessioned2022-08-01T13:19:39Z
dc.date.available2022-08-01T13:19:39Z
dc.date.issued2015-08
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009652
dc.description.abstractRapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale datakilder. Ved utgangen av 2014 var det registrert om lag 3,8 millioner motorkjøretøy, drøyt 2,5 millioner var personbiler. I Norge var det 480 personbiler per 1 000 innbyggere i 2012. Italia var landet i Europa med det høyeste bilholdet med 610 personbiler per 1 000 innbyggere. Dieseldrevne personbiler utgjorde 46 prosent av den totale personbilbestanden i Norge i 2014. Mens gjennomsnittsalderen til den norske bilparken var 14 år for de bensindrevne personbilene i 2014, var tilsvarende tall for de dieseldrevne personbilene bare 7 år. I Norge ble 144 385 biler vraket mot pant i 2014. Gjennomsnittsalder på personbilene ved vraking var 18,5 år. I 2014 utgjorde den norske el-bilparken 38 650 kjøretøy (mot 1 690 kjøretøy i 2008). Veksten fra 2013 var på 117,5 prosent. I 2013 var det samlede årlige transportarbeidet med personbil i Norge 61,1 milliarder personkilometer, som er 12 ganger mer enn i 1960. I perioden 2007-2013 økte flytrafikken med 11 prosent til 4,9 milliarder personkilometer. Veksten var særlig sterk fra 2012 til 2013 med 4 prosent. Transportarbeidet med personbil er fortsatt totalt dominerende i EU-28 med en andel på 72 prosent i 2012. Dette tilsvarte 4 613 milliarder personkilometer, en nedgang fra 2011 på nesten 2 prosent. En må tilbake til 2005 for å finne et lavere nivå. I Norge har prisene på alle persontransportformene økt mer enn den generelle prisstigningen målt med konsumprisindeksen i perioden fra 1991. Avgifter utgjør rundt 60 prosent av bensinprisen, hvorav CO2- og veibruksavgifter utgjorde nesten 40 prosent i 2014. Transport står for rundt en tredel av det totale energiforbruket i Europa. I 2014 gikk energibruk til innenriks transportformål i Norge ned med vel 2 prosent fra 2013 og utgjorde 203 petajoule (PJ). Regnes utenriks sjøfart og luftfart med, var energibruken til transportformål knapt 240 PJ i 2014, noe som er 3 prosent mindre enn året før. Både i Europa og i Norge utgjør veitransport den klart største andelen av energiforbruk til transport. Forbruk av biodrivstoff i Norge øker. Veitrafikk utgjør den klart største kilden til klimagassutslipp fra transport. I Norge økte utslippene av klimagasser fra veitrafikk med 0,7 prosent fra 2013 til 2014 og lå på 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2014 utgjorde disse utslippene nesten 62 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Veitrafikk er den desidert viktigste kilden til støyplage i Norge. Av i alt 556 hendelser med akutt forurensning i 2014 var 85 hendelser i forbindelse med skip og 96 hendelser landbaserte og relatert til transport. I 2014 var det i alt 94 057 kilometer offentlig vei i Norge. Lengden av jernbanenettet er noe over 4 000 km. Utvidelser i transportnettet fører til fragmentering av arealer og kan utgjøre en trussel mot biologisk mangfold. Alle norske fylker har ufragmenterte områder større enn 3 km2 , men gjennomsnittlig fragmentstørrelse har gått ned med 5 prosent i 2014. I løpet av jaktåret 2013/2014 ble om lag 5 850 hjortevilt drept av bil eller tog. Antall registrerte snøscootere og firehjuls motorsykler i Norge øker. Nye dispensasjoner for motorferdsel i utmark har avtatt fra 2012 til 2014. Andelen søknader om dispensasjon som ble innvilget var på 96 prosent i 2014. Antall gamle, fortsatt gjeldende dispensasjoner var i 2014 nær 20 prosent høyere enn i 2012.en_US
dc.description.sponsorshipArbeidet med rapporten ble finansiert av Samferdselsdepartementet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2015/34
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSamferdselen_US
dc.subjectMiljøen_US
dc.subjectStatistikken_US
dc.titleSamferdsel og miljø 2015. Utvalgte indikatorer for samferdselssektorenen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber173en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal