Now showing items 1-20 of 1161

  • 1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret : fruktbarhet blant innvandrerkvinner 

   Foss, Aslaug Hurlen (Journal article, 2006)
   I dag har 20 prosent av alle nyfødte en eller to foreldre som er født i utlandet. Selv om dette tallet er høyt, ville samlet fruktbarhetstall uten innvandrerne i Norge vært 1,76 og ikke som nå 1,83 barn per kvinner (2004). ...
  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet 

   Pedersen, Anne Gro (Journal article, 2003)
   I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte. På 1950-tallet døde 35 barn per 1 000 levendefødte ...
  • 23 eller 38 prosent single? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
   I Aftenposten kunne vi 16. januar 2001 lese at en forsker kritiserte Statistisk sentralbyrå for å over­drive antallet og andelen «single husstander». Påstanden var at dette var «uredelig og ubrukelig statistikk», som bidro ...
  • 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health 

   Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboten; Strand, Bjørn Heine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   All political parties in Norway agree that social inequalities in health comprise a public health problem and should be reduced. Against this background, the Council on Social Inequalities in Health has taken action to ...
  • 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

   Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
   Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...
  • 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • A framework for analyzing rank ordered data with application to automobile demand 

   Dagsvik, John K.; Liu, Gang (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we develop a general random utility framework for analyzing data on individuals' rank orderings. Specifically, we show that in the case with 3 alternatives one can express the probability of a particular rank ...
  • Absolutte og relative tall : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
  • Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The purpose of this paper is to introduce and adopt a generalised version of Roemer's (1998) Equality of Opportunity (EOp) framework, which we call extended EOp, for analysing second-best optimal income taxation. Unlike ...
  • Aksjer og inntektsfordeling 

   Fjærli, Erik; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2000)
   Inntektsstatistikk viser at registrerte aksjeinntekter økte sterkt i perioden etter skattereformen i 1992. Økningen var spesielt sterk for personer med høye inntekter, noe som bidro til at de registrerte inntektsforskje ...
  • Aldri har så mange skiftet parti 

   Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune (Journal article, 2002)
   Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent) av Ap-velgerne i 1997 holdt fast på partiet i ...
  • Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt 

   Bye, Torstein (Journal article, 2004)
   Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en videreføring av dagens velferdsordninger. I sju artikler drøftes framskrivinger av ...
  • Alt du tenker, er feil : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011)
   «Alt du tenker, er feil», kunne New Scientist melde tidligere i år (14. mai). En liten overdrivelse, kanskje, men forskning har gjentatte ganger vist hvor sterkt vårt virkelighetsbilde er preget av illusjoner og feiloppfatninger.
  • Alvor og moro med navn : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2008)
   Blir vår livsskjebne formet av navnet vi blir tildelt? Er det mer sannsynlig at en Tandstad velger å bli tannlege enn en Brandstad? Kan navn som inneholder positivt ladede symboler, legge år til livet? De fleste lesere vil ...
  • Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge : sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 

   Aukrust, Inge; Gystad, Stein Olav (Journal article, 2003)
   Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning.
  • Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2010)
   Ellingsæter har i flere tiår forsket på spørsmål om arbeid, tid og samfunnsendring og har levert en rekke empiriske og teoretiske bidrag på feltet. I boka Vår tids moderne tider oppsummerer og utvider hun denne forskningen. ...
  • Arbeid 

   Lohne, Ylva; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2004)
   Arbeidsmarkedet har vært preget av skiftende konjunkturer de siste tiårene. Svingningene har medført store endringer – særlig i arbeidsledighet, men også for sysselsetting, arbeidstid og uførepensjonering. Mer stabile ...
  • Arbeidskraftbehov i det kommunale tjenestetilbudet mot 2060 

   Langset, Bjørg (Journal article, 2006)
   For å kunne opprettholde nivået på det kommunale tjenestetilbudet i årene framover, vil arbeidskraftbehovet øke med om lag 240 000 årsverk fram til 2060, det vil si en økning på nesten 70 prosent. Økningen i behovet for ...