• Hvem er hjemmearbeidende i dag? : husmor i likestillingsland 

   Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit (Journal article, 2011)
   Om lag en av ti gifte/samboende kvinner i alderen 25-59 år er enten fulltids hjemmearbeidende eller jobber mindre enn 20 timer per uke. En slik «husmortilpasning» er særlig vanlig blant dem med kort utdanning, nedsatt ...
  • Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far? 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2004)
   I denne artikkelen sammenligner vi mødres og fedres beskrivelser av hvordan de fordeler oppgavene hjemme. Analysene er basert på en undersøkelse blant par av småbarnsforeldre. Svarfordelinger for alle mødre under ett og ...
  • Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;2008/56, Research report, 2008)
   Det er en viktig målsetting i norsk familiepolitikk at fedre skal ha en aktiv rolle i barnas liv. Dette gjelder også fedre som ikke bor sammen med barna til daglig. De fleste samværsfedre i Norge har mye kontakt med barna ...
  • Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning 

   Lyngstad, Torkild Hovde; Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;2008/55, Research report, 2008)
   Denne rapporten gir en oversikt over hovedfunn i norsk og utenlandsk litteratur om mulige konsekvenser for barn av å ha lite kontakt med den ene forelderen, herunder hvordan det går med barn som opplever foreldres ...
  • Leid hjelp til husarbeid? Bruk av privat rengjøringshjelp 1980-1995 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;1997/6, Research report, 1997)
   Denne rapporten belyser bruk av, og ønsker om, privat rengjøringshjelp. De siste åra har Norge, i likhet med en rekke andre land, hatt en debatt om kjøp av hjelp til hus- og vedlikeholdsarbeid i private hjem. Debatten har ...
  • Livsløp i støpeskjeen : utvalgte arbeider av Kari Skrede 

   Kitterød, Ragni Hege; Kjeldstad, Randi; Noack, Turid; Østby, Lars (Sosiale og økonomiske studier;106, Book, 2002)
   Den 21. februar 1942 ble det født 70 pikebarn i Norge, mens jentekullet fra hele dette året kom opp i 25 808 nyfødte. I 1961 tok 11 prosent av disse jentene artium. Til sammenlikning var det 15 prosent av de jevngamle ...
  • Mest samvær blant ressurssterke fedre? Betydningen av inntekt og utdanning for samværsfedres kontakt med barna 

   Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan (Rapporter;2006/35, Research report, 2006)
   Omtrent ett av fire barn bor sammen med bare en av foreldrene sine, oftest mor. Det er en klar målsetting i norsk familiepolitikk å få fedre til å bruke mer tid med barna sine. Dette gjelder også fedre som ikke bor sammen ...
  • Mobilising female labour market reserves: What promotes women’s transitions from part-time to full-time work? 

   Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit; Seierstad, Ane (Discussion Papers; No. 658, Working paper, 2011)
   Considering the high female part-time rates in Norway, one may envisage a sizeable additional labour supply if more part-time working women would switch to full time. In view of an ageing population and increased demand ...
  • Mødre med 1-2-åringer - mye sammen med barna? 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2003-06)
   Kontantstøtte for foreldre med barn i alderen 1-2 år ble innført i 1998/99. Jevnt over bruker mødre med så små barn mye tid på barna. Mødre som mottar kontantstøtte, bruker i gjennomsnitt åtte timer hver dag sammen med ...
  • Når jobber hun minst like mye som han? : yrkesarbeid blant par 

   Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit (Journal article, 2010)
   Det er blitt ganske vanlig at kvinner jobber omtrent like mye som menn, men fremdeles jobber halvparten av kvinnene mindre enn sin partner. Når hun jobber mest, har han ofte dårlig helse, er pensjonert eller arbeidsledig. ...
  • Når mor og far bor hver for seg. Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;2005/22, Research report, 2005)
   1. oktober 2003 ble det innført nye regler for beregning av barnebidrag for barn man ikke bor fast sammen med. På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Statistisk sentralbyrå gjennomført to utvalgsundersøkelser ...
  • Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway 

   Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   With the advance of the gender revolution, income dynamics in couples are changing. Nonetheless, in most Western societies, parenthood still promotes specialized gender roles. Utilizing Norwegian register data on all married ...
  • Parenthood and couples’ relative earnings in Norway 2005-2014 

   Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Discussion Papers;No. 873, Working paper, 2018-04-16)
   In the current paper, we investigate within-couple inequality in earnings using Norwegian register data on married and cohabiting couples. We are particularly interested in assessing whether the negative relation between ...
  • Samvær med barn etter samlivsbrudd: hva svarer far og hva svarer mor? 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2004-05)
   I Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 oppgir samværsfedre oftere enn enslige mødre at foreldrene har felles foreldreansvar for barna, de rapporterer mer samvær mellom far og barn og vurderer samværsordningen mer positivt ...
  • Samvær og bidrag 2002-2004. Sluttrapport 

   Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;2008/45, Research report, 2008)
   På grunnlag av to utvalgsundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå, har vi gjennom en rekke rapporter og artikler analysert situasjonen før og etter barne-bidragsreformen høsten 2003. Formålet med denne rapporten ...
  • Samværsfedre - sammenheng mellom inntekt og kontakt med barna også etter bidragsreformen i 2004 

   Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan (Rapporter;2007/10, Research report, 2007)
   Mange barn bor sammen med bare en av foreldrene sine, oftest mor, i hele eller deler av oppveksten. Det er en klar målsetting i norsk familiepolitikk at begge foreldre skal spille en aktiv rolle i barnas liv, også etter ...
  • Samværsmødre - liten gruppe med mye omsorg 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2006-03)
   Barn som ikke bor sammen med begge foreldre, bor oftest hos mor. Mor har imidlertid en sentral plass i omsorgsbildet også når barna bor hos far. Samværsmødre har oftere enn samværsfedre felles daglig omsorg og bor oftere ...
  • Stor avstand - lite samvær? : samværsfedres tid med barn per måned og i ferier 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Ett av fire barn bor nå sammen med bare én av foreldrene sine - oftest moren. Kunnskap om samværsfedrenes kontakt med barna er derfor viktig for å gi et dekkende bilde av fedres omsorgsarbeid. Tidligere studier har vist ...
  • Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2002-10)
   Småbarnsforeldre bruker mer tid til yrkes- og familiearbeid og mindre tid til fritidsaktiviteter enn folk i andre familiefaser. De siste tiårene har mødre redusert husholdsarbeidet betydelig og økt tiden til yrkesarbeid, ...
  • Tid nok, men hva så? Tidsbruk og tidsopplevelse blant langtidsarbeidsledige 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;1995/20, Research report, 1995)
   Denne rapporten viser hvordan langtidsarbeidsledige bruker og opplever tiden sin, og utgjør en del av rapporteringen fra undersøkelsen av langtidsarbeidslediges levekår fra 1991. Undersøkelsen ble finansiert av Inntekt ...