• Aggregation with price variation and heterogeneity across consumers 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Discussion Papers;No. 489, Working paper, 2006)
   Abstract: In the aggregation literature, prices and price and income derivatives are often assumed not to vary across consumers. These assumptions may not be fulfilled: prices often vary and consumers are heterogeneous ...
  • Changes in the pattern of household electricity demand over time 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Discussion Papers;No. 255, Working paper, 1999)
   Empirical estimates of long run effects on residential electricity demand from changes in the electricity price are usually estimated by cross-sectional variation in the current stock of electric household appliances across ...
  • Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 1990 og 2001 

   Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Journal article, 2005)
   Eksisterende anslag på fordelingen av husholdningenes energiforbruk bygger på en analyse fra 1990. Ifølge den blir om lag 65 prosent av elektrisitetsforbruket og 75 prosent av energiforbruket brukt til oppvarming av bolig ...
  • Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2006 : utvikling over tid 1990 - 2006 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Rapporter;Rapport 2009/34, Research report, 2009)
   Husholdningene kan benytte elektrisitet til mange formål, som oppvarming av bolig og vann, til belysning og til oppvaskmaskin og en rekke andre apparater. Elektrisitetsforbruket til ulike formål for Norge som helhet kan ...
  • Greenhouse gas emissions in Norway : do carbon taxes work? 

   Bruvoll, Annegrete; Larsen, Bodil Merethe (Discussion Papers;No. 337, Working paper, 2002)
   Abstract: During the last decade, Norway has carried out an ambitious climate policy. The main policy tool is a relatively high carbon tax, which was implemented already in 1991. Data for the development in CO2 emissions ...
  • How do investments in heat pumps affect household energy consumption? 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Discussion papers;737, Working paper, 2013-04)
   Increased energy efficiency is often seen as the best way of reducing energy consumption. However, the cost reduction resulting from the efficiency increase can undermine the energy-saving potential of the efficiency ...
  • How to quantify household electricity end-use consumption 

   Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Discussion Papers;No. 346, Working paper, 2003)
   Abstract: Information about total electricity consumption is available for most households. However, the electricity consumption related to different end uses, e.g. space heating, water heating, lighting and services from ...
  • Hvilke faktorer har betydning for veksten i husholdningenes elektrisitetsforbruk? 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 1999)
   Fra politisk hold kommer signaler om at veksten i energiforbruket bør dempes, og at det kan bli aktuelt å øke avgiftene. Spørsmålet er da hvilken effekt slike avgiftsøkninger vil ha på energiforbruket. Med utgangspunkt i ...
  • Hvor mye energi bruker husholdningene til ulike formål? 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2009)
   Det har tidligere blitt gjort analyser av fordelingen av husholdningenes stasjonære energiforbruk på ulike formål basert på data for 1990 og 2001. Nye resultater basert på samme metode og data for 2006 viser at andelen ...
  • Konsummodellen i MSG6 ved økonomisk vekst : en analyse av utviklingen i energiforbruket og teknologisk endring 

   Bye, Brita; Gunnes, Trude; Larsen, Bodil Merethe (Rapporter;Nr. 2008/30, Research report, 2008)
   Utviklingen i husholdningenes etterspørsel etter energivarer utgjør en viktig komponent i langsiktige økonomiske framskrivninger av norsk økonomi. Dette gjelder spesielt i framskrivninger av energibruk og konsekvenser ...
  • Kva ligg bak utviklinga i klimagassutsleppa på 1990-tallet? 

   Bruvoll, Annegrete; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2002)
   Utsleppa av klimagassane CO2 , metan og lystgass auka med 15 prosent i løpet av 1990-åra, men utsleppsveksten var likevel langt lågare enn den økonomiske veksten. Grunnen til at klimautsleppa ikkje auka like raskt som ...
  • Lys og varme gjennom 43 år : energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Journal article, 2005)
   Det er en nokså vanlig oppfatning at norske husholdningers energiforbruk til boligformål har vokst mye fram til i dag, og at veksten vil fortsette fremover. Historiske data viser imidlertid at både energi- og elektrisit ...
  • Mindre til oppvarming enn tidligere antatt : husholdningenes elektrisitetsforbruk til ulike formål 

   Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Journal article, 2005)
   Nye analyser viser at en betydelig lavere andel av strømforbruket i hjemmene går til boligoppvarming enn det vi har trodd før, og at denne andelen varierer mye mellom år på grunn av variasjoner i utetemperaturer og ...
  • Norske CO2-utslipp 1987-1993: En studie av CO2- avgiftens effekt 

   Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Rapporter;1995/14, Research report, 1995)
  • Possibility for hedging from price increases in residential energy demand 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Discussion Papers;No. 347, Working paper, 2003)
   Abstract: Liberalisation of the Norwegian electricity market has given more short-term variation in the electricity price. Since almost three quarters of Norwegian households have heating equipment using more than one ...
  • Simulering av husholdningenes elektrisitetsforbruk : Dokumentasjon og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen SHE 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe; Nesbakken, Runa (Rapporter;2007/07, Research report, 2007)
   Vi har utviklet en mikroøkonometrisk simuleringsmodell vi har kalt SHE (Simulering av Husholdningenes Elektrisitetsetterspørsel), basert på et utvalg av om lag 3500 husholdninger fra Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser. ...
  • The role of heterogeneous demand for temporal and structural aggregation bias 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Discussion Papers;No. 537, Working paper, 2008)
   Abstract: Differences in estimated parameters depending on the frequency of aggregate data have been reported in several fields of economic research. Some differences are due to seasonal variations in demand, but temporal ...
  • Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før : husholdningenes energiforbruk 

   Bøeng, Ann Christin; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2008)
   Klimaendringene har økt interessen for hvordan vi selv bruker energi, og hva som er konsekvensene av våre valg. Hva gjør den enkelte for å begrense energiforbruk og klimautslipp? Sammenlignet med andre land med kaldt klima ...
  • Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2011)
   Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering reduserer imidlertid energiprisen og energiutgiftene, noe som gir mer penger igjen til forbruk. For eksempel indikerer data for 2009 at ...